New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • oras

  weather

  klimatas

  climate

  saulė

  sun

  saulėtas

  sunny (adj.)

  mėnulis

  moon

  žvaigždė

  star

  dangus

  sky

  žemė

  ground (also earth, soil)

  vėjas

  wind

  vėjuotas

  windy (adj.)

  gūsis

  gust

  lietus

  rain

  krituliai

  precipitation

  audra

  storm

  lyti

  to rain

  bala

  puddle

  rūkas (migla taip pat)

  fog

  sniegas

  snow

  (pa/pri)snigti

  to snow (a little/a lot)

  pūga

  snowstorm

  vanduo

  water

  smėlis

  sand

  (at)šalti

  to freeze (also to get cold)

  (at)šilti

  to get warm

  plikšala

  icy roads

  šlapdriba

  sleet

  lijundra

  freezing rain

  šerkšnas (šaltis taip pat)

  frost

  karštis

  heat

  šiluma

  warmth

  debesis

  cloud

  debesuotas

  cloudy (adj.)

  apsiniaukęs (apsiniaukusi taip pat)

  overcast

  perkūnija

  thunderstorm

  griaustinis

  thunder

  žaibas

  lightning

  temperatūra

  temperature

  termometras

  thermometer

  drėgnas

  moist (adj.)

  šlapias

  wet (adj.)

  sausas

  dry (adj.)

  slidus

  slippery (adj.)

  šviesti

  to shine

  tekėti

  to flow (when about water, to rise, when about sun)

  leistis

  to set (sun)

  žaibuoti

  to strike (lightning)

  griausti

  to thunder

  metų laikai

  seasons

  pavasaris

  spring

  vasara

  summer

  ruduo

  fall (autumn)

  žiema

  winter

  kraštovaizdis

  landscape

  laukas

  field

  miškas

  forest

  pieva

  lawn

  kalnas

  mountain

  kalva

  hill

  slėnis

  valley

  viršūnė

  peak

  krantas

  shore

  upė

  river

  ežeras

  lake

  vandenynas

  ocean

  banga

  wave

  marios

  lagoon

  pelkė

  swamp

  dugnas

  bottom

  sala

  island

  pusiasalis

  peninsula

  pliažas (paplūdimys taip pat)

  beach

  šiaurė

  north

  pietūs

  south

  rytai

  east

  vakarai

  west

  pietryčiai

  southeast

  pietvakariai

  southwest

  šiaurės rytai

  northeast

  šiaurės vakarai

  northwest

  medžiai

  trees

  augalas

  plant

  lapas

  leaf

  šaka

  branch

  šaknis

  root

  žiedas

  blossom

  gėlė

  flower

  rožė

  rose

  žolė

  grass

  krūmas

  bush

  medis

  tree

  ąžuolas

  oak (tree)

  beržas

  birch (tree)

  klevas

  maple (tree)

  eglė

  fir (tree)

  pušis

  pine

  javai

  cereal (grain)

  kviečiai

  wheat

  rugiai

  rye

  (už)auginti (ką)

  to grow (something)

  (pa)sėti (ką)

  to sow

  (pa)sodinti (ką)

  to plant

  gyvūnas

  animal

  gyvulys

  pet

  žvėris

  beast

  paukštis

  bird

  žuvis

  fish

  vabzdys

  insect

  vilkas

  wolf

  meška (lokys taip pat)

  bear

  kiškis (triušis taip pat)

  rabbit

  briedis

  elk (also moose)

  elnias

  deer

  uodas

  mosquito

  skruzdėlė

  ant

  kirmėlė

  worm

  žvirblis

  sparrow

  balandis

  pigeon

  gulbė

  swan

  gandras

  stork

  varna

  crow

  žuvėdra

  seagull

  papūga

  parrot

  snapas

  beak

  sparnas

  wing

  karvė

  cow

  arklys

  horse

  kiaulė

  pig

  avis

  sheep

  ožka

  goat

  višta

  hen

  viščiukas

  chicken

  gaidys

  rooster

  antis

  duck

  žąsis

  goose

  varlė

  frog

  vėžys

  crayfish

  voras

  spider

  liūtas

  lion

  žirafa

  giraffe

  voverė

  squirrel

  šernas

  boar

  tigras

  tiger

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature