New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • išsilavinimas

  education

  mokslas

  science

  aukštasis išsilavinimas

  higher education

  vidurinis išsilavinimas

  secondary education

  mokslo metai

  school year

  semestras

  semester

  pradžia

  start

  pabaiga

  end

  stipendija

  scholarship

  pamoka

  lesson

  paskaita

  lecture

  seminaras

  seminar

  egzaminas

  exam

  egzaminas raštu

  written exam

  egzaminas žodžiu

  oral exam

  klaida

  mistake

  testas

  test

  pranešimas

  report

  pažymys

  mark

  taškas

  point

  vadovėlis (-io)

  textbook

  uždavinys

  task

  pratimas

  exercise

  dalyklas

  discipline

  kalba

  language

  gimtoji kalba

  mother tongue

  užsienio kalba

  foreign language

  lietuvių kalba

  Lithuanian language

  anglų kalba

  English language

  istorija

  history

  matematika

  mathematics

  fizika

  physics

  biologija

  biology

  chemija

  chemistry

  auditorija

  auditorium

  klasė

  class

  lenta

  board

  darbas

  job

  įmonė

  company

  darbovietė

  workplace

  darbdavys

  employer

  darbuotojas

  worker

  bendradarbis (-io)

  colleague

  bedarbis (-io)

  unemployed (noun)

  pavaduotojas

  assistant

  tarnautojas

  official

  valdininkas

  clerk

  viršininkas

  boss

  alga

  salary

  patirtis (-ies)

  experience

  prašymas

  request

  sutartis (-ies)

  contract

  susirinkimas (susitikimas taip pat)

  meeting

  pertrauka

  break

  klijai

  glue

  liniuotė

  ruler

  pieštukas

  pencil

  trintukas

  eraser

  tušinukas

  pen

  kompiuteris (-io)

  computer

  žirklės

  scissors

  elektroninis paštas

  email

  internetas

  internet

  interneto svetainė

  website

  atleisti (ką)

  to fire

  atlikti (ką)

  to do (the task)

  atsiminti (ką)

  to remember

  (pa)domėtis (kuo)

  to be interested in

  (pa)elgtis

  to behave

  išlaikyti (ką)

  to pass (an exam)

  išmokti

  to learn

  laikyti (ką)

  to take (an exam)

  mokėti (ką)

  to know how to (also to be able)

  (pa)naudotis (kuo)

  to use

  (pa)sakyti paraidžiui

  to spell

  (pa)pasakoti (ką)

  to tell (also to narrate)

  pasirašyti (ką)

  to sign

  priimti (įdarbinti taip pat; ką)

  to employ

  (į)stoti

  to enter

  (iš)tarti (ką)

  to pronounce

  (pa)teirautis (ką/kuo)

  to inquire

  (pa)tingėti

  to be lazy

  (pa)vėluoti

  to be late

  užmiršti (ką)

  to forget

  žinoti (ką)

  to know

  (su)(pri)klijuoti (ką)

  to glue

  (pa)matuoti (ką)

  to measure

  naršyti

  to surf the internet

  (iš, nu)trinti (ką)

  to erase

  aiškus

  clear (adj.)

  darbštus

  diligent (adj.)

  ypatingas

  special (adj.)

  lengvas

  easy (adj.)

  naudingas

  useful (adj.)

  protingas

  smart (adj.)

  reikalingas

  necessary (adj.)

  sudėtingas

  complicated (adj.)

  sunkus

  difficult (adj.)

  svarbus

  important (adj.)

  tylus

  silent (adj.)

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature