New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • a, an (INDEFINITE ARTICLE)

  - ( naud )

  abandon

  palikti

  abandoned

  apleistas

  ability

  gebėjimas

  able

  sugebėti

  unable

  negali

  about

  apie

  above

  aukščiau

  abroad

  užsienyje

  absence

  nebuvimas

  absent

  nėra

  absolute

  absoliutus

  absolutely

  visiškai

  absorb

  sugerti

  abuse

  piktnaudžiavimas

  academic

  mokslo

  accent

  akcentas

  accept

  priimti

  acceptable

  priimtinas

  unacceptable

  nepriimtinas

  access

  priėjimas

  accident

  avarija

  by accident

  atsitiktinai

  accidental

  atsitiktinis

  accidentally

  netyčia

  accommodation

  būstas

  accompany

  lydėti

  according to

  pagal

  account

  sąskaita

  accurate

  tikslus

  accurately

  kruopščiai

  accuse

  apkaltinti

  achieve

  pasiekti

  achievement

  pasiekimas

  acid

  rūgštis

  acknowledge

  pripažinti

  acquire

  įsigyti

  across

  per

  action

  veikla

  take action

  imtis priemonių

  active

  aktyvus

  actively

  aktyviai

  activity

  veikla

  actor, actress

  aktorius, aktorė

  actual

  faktinis

  actually

  tikrai

  adadvertisement

  adadvertisement

  adapt

  pritaikyti

  add

  papildyti

  addition

  papildymas

  in addition (to)

  be ( su )

  additional

  papildomas

  address

  adresas

  adequate

  pakankamas

  adequately

  tinkamai

  adjust

  reguliuoti

  admiration

  susižavėjimas

  admire

  grožėtis

  admit

  pripažinti

  adopt

  priimti

  adult

  suaugęs

  advance

  išankstinis

  advanced

  pažangus

  in advance

  iš anksto

  advantage

  pranašumas

  take advantage of

  pasinaudoti

  adventure

  nuotykis

  advertise

  reklamuoti

  advertising

  reklaminis

  advertisement (also ad, advert)

  reklama (taip pat reklamos , reklama )

  advice

  patarimas

  advise

  patarti

  affair

  reikalas

  affect

  paveikti

  affection

  meilė

  afford

  sau

  afraid

  baimintis

  afternoon

  popietė

  afterwards

  vėliau

  again

  vėl

  against

  prieš

  age

  amžius

  aged

  senas

  agency

  agentūra

  agent

  agentas

  aggressive

  agresyvus

  ago

  prieš

  agree

  susitarti

  agreement

  susitarimas

  ahead

  į priekį

  aid

  pagalba

  aim

  tikslas

  aircraft

  lėktuvas

  airport

  oro uostas

  alarm

  žadintuvas

  alarming

  nerimą

  alarmed

  sunerimęs

  alcohol

  alkoholis

  alcoholic

  alkoholinis

  alive

  gyvas

  allow

  leisti

  all right

  viskas gerai

  ally

  sąjungininkas

  allied

  sąjungininkų

  almost

  beveik

  alone

  vienas

  along

  išilgai

  alongside

  šalia

  aloud

  garsiai

  alphabet

  abėcėlė

  alphabetical

  abėcėliškas

  alphabetically

  abėcėline tvarka

  already

  jau

  also

  taip pat

  alter

  pakeisti

  alternative

  alternatyva

  alternatively

  alternatyviai

  although

  nors

  altogether

  iš viso

  always

  visada

  a.m.

  iki pietų

  amaze

  stebinti

  amazing

  nuostabus

  amazed

  nustebinti

  ambition

  ambicija

  ambulance

  greitosios pagalbos automobilis

  among (also amongst)

  tarp (taip pat tarp )

  amount

  suma

  amuse

  linksmintis

  amusing

  juokingas

  amused

  linksminti

  ana, an

  ana ,

  analyse

  analizuoti

  analysis

  analizė

  ancient

  senovės

  anger

  pyktis

  angle

  kampas

  angry

  piktas

  angrily

  piktai

  animal

  gyvūnas

  ankle

  kulkšnis

  anniversary

  jubiliejus

  announce

  paskelbti

  annoy

  erzinti

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature