NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

51 Matching questions

 1. tha (like
  think)
 2. da (like day)
 3. la (like light) not to be confused with ഴ
 4. bha (like bhal)
 5. ba (like bat)
 6. ta (like
  time)
 7. na (like
  noon)
 8. va (like vast)
 9. gha (like
  Ghana)
 10. kha (like
  bach)
 11. e (like egg)
 12. sa (like sun)
 13. sa (like sea)
 14. cha (like
  China)
 15. tha (like
  team)
 16. jha (like
  John)
 17. na (noon)
 18. da (like
  that)
 19. ka (like
  kit)
 20. ra (like ring)
 21. u (like
  urge)
 22. ja (like
  vision)
 23. rra (like rabbit)
 24. ma (like milk)
 25. la (like love)
 26. ña (like
  onion)
 27. la (like life
 28. ii (like
  weed) not to be confused with ഏ
 29. ha (like hot)
 30. ya (like yes)
 31. a (like
  at)
 32. aa (like
  mass)
 33. pa (play)
 34. ai (like ice)
 35. ll (like million)
 36. o (like old)
 37. i (like
  India)
 38. oo (like tool)
 39. sś (like brass)
 40. dha (like
  this)
 41. chha (like
  choke)
 42. ga (like
  gold)
 43. pha (phone)
 44. au (like how)
 45. ri (like
  raft)
 46. thh (like
  thread)
 47. na (like
  nice)
 48. da (like dream)
 49. ee (like weed) not to be confused with ഈ
 50. la (like light) not to be confused with ഌ
 51. uu (like
  mood)
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. aa
 28. ab
 29. ac
 30. ad
 31. ae
 32. af
 33. ag
 34. ah
 35. ai
 36. aj
 37. ak
 38. al
 39. am
 40. an
 41. ao
 42. ap
 43. aq
 44. ar
 45. as
 46. at
 47. au
 48. av
 49. aw
 50. ax
 51. ay