NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

52 Multiple choice questions

 1. da (like day)
 2. rra (like rabbit)
 3. sa (like sun)
 4. la (like light) not to be confused with ഌ
 5. na (like
  noon)
 6. ma (like milk)
 7. sa (like sea)
 8. thh (like
  thread)
 9. jha (like
  John)
 10. o (like old)
 11. cha (like
  China)
 12. ba (like bat)
 13. ta (like
  time)
 14. da (like
  that)
 15. ll (like million)
 16. ri (like
  raft)
 17. uu (like
  mood)
 18. ña (like
  onion)
 19. la (like light) not to be confused with ഴ
 20. kha (like
  bach)
 21. dha (like
  this)
 22. pa (play)
 23. ra (like ring)
 24. i (like
  India)
 25. ka (like
  kit)
 26. na (noon)
 27. da (like dream)
 28. bha (like bhal)
 29. na (like
  nice)
 30. u (like
  urge)
 31. pha (phone)
 32. ha (like hot)
 33. ii (like
  weed) not to be confused with ഏ
 34. ai (like ice)
 35. va (like vast)
 36. tha (like
  think)
 37. e (like egg)
 38. la (like life
 39. ya (like yes)
 40. ja (like
  vision)
 41. tha (like
  team)
 42. sś (like brass)
 43. ga (like
  gold)
 44. au (like how)
 45. chha (like
  choke)
 46. gha (like
  Ghana)
 47. la (like love)
 48. ra (like ring)
 49. oo (like tool)
 50. a (like
  at)
 51. aa (like
  mass)
 52. ee (like weed) not to be confused with ഈ