NAME

Question types


Start with


Question limit

of 52 available terms

Print test

26 Multiple choice questions

 1. da (like dream)
 2. la (like life
 3. ka (like
  kit)
 4. bha (like bhal)
 5. da (like
  that)
 6. u (like
  urge)
 7. ri (like
  raft)
 8. oo (like tool)
 9. gha (like
  Ghana)
 10. da (like day)
 11. aa (like
  mass)
 12. cha (like
  China)
 13. ta (like
  time)
 14. i (like
  India)
 15. jha (like
  John)
 16. ra (like ring)
 17. na (like
  nice)
 18. tha (like
  team)
 19. na (noon)
 20. ee (like weed) not to be confused with ഈ
 21. ll (like million)
 22. ai (like ice)
 23. ii (like
  weed) not to be confused with ഏ
 24. va (like vast)
 25. dha (like
  this)
 26. rra (like rabbit)

26 True/False questions

 1. aa (like
  mass)

        

 2. ba (like bat)

        

 3. oo (like tool)

        

 4. ña (like
  onion)

        

 5. sa (like sea)

        

 6. aa (like
  mass)

        

 7. ma (like milk)

        

 8. la (like light) not to be confused with ഌ

        

 9. ma (like milk)

        

 10. au (like how)

        

 11. i (like
  India)

        

 12. gha (like
  Ghana)

        

 13. gha (like
  Ghana)

        

 14. chha (like
  choke)

        

 15. pa (play)

        

 16. da (like dream)

        

 17. ña (like
  onion)

        

 18. sś (like brass)

        

 19. kha (like
  bach)

        

 20. i (like
  India)

        

 21. ja (like
  vision)

        

 22. gha (like
  Ghana)

        

 23. gha (like
  Ghana)

        

 24. sa (like sun)

        

 25. ba (like bat)

        

 26. la (like light) not to be confused with ഌ