New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • minħabba

  on account of / because of

  (għal) btala / btajjel

  (for a) holiday

  mħallat, mħallta, mħalltin

  mixed up with

  qrib

  next to, near

  l-ilsien, l-ilsna (m)

  language /s

  Sqalli

  Sicilian (language)

  btala
  Ġiet għal btala ġewwa (ġo) Malta

  verbs of motion implying entering take ġo

  holiday
  She came to Malta for a holiday

  ruħ / erwieħ

  person (when speaking about population)
  lit. soul

  laqa'

  he welcomed

  baqa'

  he stayed, remained

  spag

  strings

  għażiż - a - għeżież

  Dear..

  taqla'

  to pull out

  qtil

  murder

  qattus / qtates

  cat / s

  serq

  theft

  ħawħa / ħawħiet

  peach /es

  il-ġar / a /ġirien
  proxxmu

  neighbour /s (2)

  għonq / għenuq (m)

  neck / collar of a shirt

  bankina / i

  pavement

  xalla / xalel
  xalpa /i

  scarf (2)

  tliet xhur

  three months

  ħarġet ġurnata sabiħa

  the day has started off with good weather
  (it came out a nice day)

  se tagħmel ix-xita

  it will rain

  b'tal-linja

  by bus

  furnar / furnara

  baker

  bidwi / bdiewa

  farmer

  martell / mrietel

  hammer /s

  abjad / bajda / bojod
  aħdar / ħadra / ħodor
  aħmar / ħamra / ħomor
  isfar / safra / sofor
  iswed / sewda / suwed

  white
  green
  red
  yellow
  black

  dublett / dbielet

  skirt /s

  qalziet

  trousers

  qmis / qomos (f)

  shirt /s

  ċinturin /i

  belt/s

  buttuna /i

  button /s

  sadid

  rust

  deheb

  gold

  fidda

  silver

  imħallef /fin

  judge /s

  Sqallija

  Sicily

  ta' inqas minn

  less than

  jgħixu l-Awstralja, l-Amerika u l-Kanada

  they live in Australia, America and Canada

  L-Ingilterra

  England

  jżuru

  they visit

  fost oħrajn

  among others

  daħla

  introduction
  entrance

  ilha toqgħod Malta

  she has been living in Malta

  Il-ġimgħa d-dieħla

  next week

  sejra l-Belt

  she's going to Valletta

  Xlukkajr /a /i

  people from Marsaxlokk

  m'għandix għaġla

  I'm not in a hurry

  għandha 78 sena

  she's 78 years old

  il-ġara tagħha

  her neighbour

  nofs miljun

  500,000

  sakemm
  sal-1979
  sad-29 ta' Dicembru

  until
  until 1979
  until December 29th

  mill-Italja
  minn Franza
  mill-Irlanda

  from Italy
  from France
  from Ireland

  beritta - brieret

  hat

  Eġittu
  Eġizzjan /a /i

  Ċina
  Ċiniz / Ċiniza /Ċinizi

  Egypt /ian


  China / ese

  qiegħda l-Belt

  she's in Valletta

  kulma rrid

  all I want

  Fil-ħanut iltaqgħet ma' Luke

  in the shop she met luke

  Linda tistenna lill-wejter jiġi

  Linda waits for the waitor to come

  m'hemmx għalfejn

  there's no need

  qawwi - aqwa
  oħxon - eħxen
  fqir - ifqar
  għali - ogħla

  stronger - stronger
  fat - fatter
  poor - poorer
  costly - costlier

  jiġi minnek

  related to you

  is-sema (m) smewwiet

  sky

  għaġin (m)

  pasta

  ħafif

  easy

  mgħaġġel / mgħaġġla

  hurried

  ma nagħmel l-ebda partajm

  I don't do any part-time

  ilni noqgħod Malta għoxrin sena

  I have lived in Malta for 20 years

  sena / snin

  year /s

  'l quddiem

  in the future

  l-istorja

  history

  m'għandi lil ħadd

  I don't have anyone

  xahar / xhur (m)

  month

  ajkla /ajkli

  eagle

  ors / orsijiet

  bear

  għajn / għanejn

  eye /s

  dar / djar

  house

  flus / flejjes

  money

  żarbun / żraben

  shoe

  xemgħa /t

  candle

  ballun / blalen

  ball

  fjura / fjur

  flowers

  ħanut / ħwienet

  shop

  knisja / knejjes

  church

  kappel / kpiepel

  hat

  qalb / qlub

  heart

  taġen / twieġen

  frying pan

  xebba / xbejbiet

  young woman

  zalza / zlazi

  sauce

  żiemel / żwiemel

  horse

  ras / irjus

  head

  xitwa / xtiewi

  winter

  serp / sriep

  snake

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature