New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • ħaslet wiċċha

  libset malajr

  she washed her face

  she dressed quickly

  fetħet il-bieba tal-karozza tagħha

  daħlet ġewwa

  she opened the door (small) of her car

  she got in

  ħadd ma qal xejn

  ftit għalja t-taxi, imma aħjar tagħmel hekk

  nobody said anything

  a little expensive the taxi, but better you do that

  Marsalfom hemm ramel isfar u xemx taħraq

  in Marsalforn there is yellow sand and burning sun

  gremxula - gremxul - gremxulijiet

  lizard

  Kif tmur Kemmuna miċ-Ċirkewwa?

  Bid-dgħajsa. Ikollok tikri dgħajsa."

  how do you get to Comino from Ċirkewwa?

  by boat. You will have to rent a boat

  qagħad

  CCN7B - BARAX
  CCN7A - RAQAD

  to live

  għada nkun hemm

  nixtieq immur Għawdex

  I will be there tomorrow

  I would like to go to Gozo

  għal xi informazzjoni

  kif nagħmel

  for information

  what should I do?

  titlaq għaċ-Ċirkewwa mill-Belt

  tasal iċ-Ċirkewwa

  it leaves (f) for Cirkewwa from Valletta

  it arrives in Cirkewwa

  issa tard wisq

  ghalja t-taxi

  it's too late now

  taxi is expensive

  niżel - jinżel - jinżlu

  nżilt - niżlet
  nżila - tu
  niżlu

  CCN5 - KISER, KITEB

  to go down

  kines - niknes - nikinsu

  knist - kinset
  knisna - tu
  kinsu

  CCN5B
  TILEF

  xkupa ġdida tiknes tajjeb
  xkupa - i

  to sweep

  a new broom sweeps clean

  marret BIL-karozza tagħha

  għalhekk iddeċidiet li tmur tas-Sliema

  she went in her car

  so she decided to go to Sliema

  mesaħ

  CCN4
  FETAĦ

  to wipe

  qata'

  CCN1 AGĦ3

  to guess

  tatu l-ktieb

  tahulu

  tahielu

  she gave him the book

  he gave him it (m)

  she gave him it (f)

  tajjar

  to cause to fly, to explode

  widintha, widnejha

  widnejha

  1. her ear

  2. her ear, her two ears, her ears

  żifen

  CCN5
  KITEB

  to dance

  resaq

  jersaq - jersqu

  rsaqt - resqet

  rsaqna - tu
  resqu

  Unique Verb (pg 7)
  RESAQ
  reda' - refa' - reġa'

  to come near, to approach  to suck

  to lift

  to return, repeat, do again, come back

  oĦLa

  sweeter (flavour)

  żeba'

  to paint

  ġiżirana - ġiżirajjen

  necklace

  quċċata - qċaċet

  top, summit, peak

  (i)rrid (for nrid), I want; (i)rridu (for nridu) we want

  SEE SKYPE

  WERA FORM IV - VERY RARE

  ħtieġ - to be necessary form IX not in notes - formal

  ...

  Radd

  nrodd - nroddu *rrod -rrodu

  raddejt

  raddet

  raddejna - tu - raddu/raddew
  Form 1 Strong verb type 3 - ĦABB

  to give back, return

  weħel
  jeħel - jeħlu

  weħilt

  weħlet

  weħilna

  weħlu

  WV First Form Type 1

  to get punishment, fine, suffer from

  għali - għalja - għaljin
  aktar għali - regular comparative

  għoli - għolja - għoljin

  għola

  expensive (only).

  high
  expensive
  loud

  higher

  ħa ras

  Dik il-mużika għolja qiegħda tiħodli rasi

  to tire , take the head of

  this loud music is doing my head in

  Missieri se jeħodni l-ajruport fis-6pm

  my father's will take me to the airport at 6pm

  Mess

  Form 1 Strong Verb Type 3 - CCN2

  ...

  seftur - a - i

  maid, servant

  nesa

  niesi

  Type 3: Weak verbs whose third root (R3) consonant is an invisible J.

  to forget

  forgetful

  PPREVEDA. BASSAR

  weather forecasting

  laqa'

  CCN4 - DAĦAQ

  to receive, welcome

  talba, iet

  request, prayer, petition

  naħar - N-Ħ-R
  also noħor

  jonħor - jonħru
  nħort (onħort)

  naħar (mamma uses this form)
  naħret

  nħorna - tu-
  naħru  CCN9 or 7
  pg7 special note

  to snore

  xehed

  to testify

  u minn dakinhar 'il quddiem

  and thereafter

  ħafer

  naħfirlek

  jaħfrilha

  jaħfrulha

  CCN2 - ĦADEM

  to forgive, pardon

  I forgive you

  he forgives her

  they give her

  triq il-kosta

  coast road

  dahar - dhur (m)

  back

  persuna li tinsa malajr
  jinsa malajr

  kienet tinsa

  niesi - sja - niesja / nesjin

  forgetful

  she was forgetful

  xieraq - xierqa - xirqin/xerqin

  adj derived from an active participle

  deserving, fitting, suitable, just, right

  min imiss
  min imissu


  MESS - TYPE 3 - ĦABB
  missejt - MISS (mamma also) Messet (Misset)

  missejna - tu

  messu - missew

  whose turn is it?

  to touch
  idiomatic - pilfer, steal, tamper

  naħa - t

  side

  ħebb (love ħAbb - ħEbb)

  jħebb - jħebbu

  ħebbejt - ħebbet

  used more in written Maltese

  TYPE 3

  to fight

  ġġieled

  Form VI - often expresses a reciprocal action (as well as passive)

  t+Form III
  t+ġieled
  ġġieled
  niġġieled+u
  niġġiel_du

  ġġieled+t
  [08:38:46] AYR: ġġi_lIdt
  [08:38:58 | Edited 08:39:15] AYR: [i]ġġilidt /iġ.ġi'litt/
  [08:39:57] AYR: CvCC

  ġġieled+x
  [08:41:24] AYR: ġġilidx
  [08:41:30] AYR: -lidx
  [08:41:32] AYR: cvcc

  ġġiel.det

  ġġi_lIdna

  Form VI

  to fight

  MESS - JMISS - JMISSU. - SPECIAL VERB , SPECIAL LESSON - whose turn

  ...

  għat-tifrik - F-R-K - verbal noun Farak (obs)farrak - to break, smash into pieces, break up, crumble, to break up, crumble, smash, disintigrate

  Illum jiena mfarrak - perf. part.

  Today I'm shattered

  Għalhekk kellha toħroġ mill-ġdid

  because of that she had to go out again

  staqsietha

  she asked her

  Kif! L-ikel għadu mhux lest?

  What! Is the food not yet ready?

  tar
  jtir - jtiru

  tirt
  taret

  tirna - tu
  taru

  WV type 2 T-J-R

  to fly

  Nesa
  jinsa - jinsew

  nsejt
  nsiet

  nsejna -tu
  nsew

  WV Type 3 N-S-J

  to forget

  X'kienu qed (qegħdin) jagħmlu?

  what were they doing?

  X'kien jismu dak ir-raġel?

  what was that man's name?

  nagħtihomlok
  (i)ntihomlok

  I give them to you

  qalet + -li = qalitli or qaltli qalet + -lek = qalitlek or qaltlek qalet + -lna = qalitilna or qaltilna

  ...

  ħeba

  to hide

  li ma tistax tinxtara

  that you can't buy

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature