New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • dell- dellijiet

  shadow

  ċanga

  beef

  landa - laned

  tin

  bir - bjar

  well (n)

  żebbuġa - żebbuġ

  olive

  xlokk

  southeast

  punent

  west

  raħal - irħula

  (Ħal-)

  village

  mużew - mużewijiet

  museum

  l-isptar - l-isptarijiet

  hospital

  tramuntana

  nofsinhar

  lvant

  punent

  north

  south

  east

  west

  fin-Nofsinhar tal-Ewropa

  in southern Europe

  ħaġar

  boulder

  Qim

  archaic for worship
  standing

  għand tal-merċa
  għand il-growser

  at the gorcer's (2)

  għand tal-laħam

  at the butcher's

  bejt - bjut

  roof

  mar ix-xogħol

  mar il-baħar

  he went to work

  he went to sea/ the beach???

  ħareġ mill-knisija

  ħareġ minngħand tal-laħam

  ħareġ minn fuq il-bejt

  to come out from / be coming from
  he came out of the church

  he came out of the butcher's

  he came from on the roof

  fuq

  isfel

  upstairs

  downstairs

  dak (m)
  dik (f)
  dawk (p)

  that - m/s/p

  dan (m)
  din (f)

  dawn (p)

  this m/f/p

  kemm hu twil

  kemm iddum / idum?

  how long is it?

  how long does it take?

  suffara - sfafar

  whistle

  xegħma - xegħmat

  candle

  xtajta - xtajtiet

  small beach

  rdum - rdumijiet

  cliff

  geddum - gdiedem

  chin

  xitla - xtieli

  plants

  waħdi
  waħdek
  waħed
  waħedha

  waħedna
  waħedkom
  waħedhom

  I am alone , by myself etc

  ix-xogħol għad-dar

  homework

  m'iniex waħdi

  I'm not alone

  waħdek għamiltu ix-xogħol tad-dar

  did you do your homework alone?

  għamel x'għamel

  whatever he did

  tilef x'tilef

  whatever he lost

  weħel x'weħel

  whatever he got (jail sentence or fine)

  gomma - gommom

  erasers

  riga - rigi

  ruler

  lapes - lapsijiet

  pencil

  xi erbgħa min-nies kollox

  only a few people

  xi ħmistax-il Ewro

  about €15

  xil-ħamsa

  at about five

  xi kultant

  sometimes

  Franza
  Franċiz - a - i

  France
  French

  għanda lil xi ħadd jigi minnha Malta?

  does she have anyone related to her in Malta?

  x'jogħġobha Malta lil Linda?

  what does Linda like about Malta

  ma taħdimx

  she doesn't work

  eżami - eżamijiet

  exam

  ma jagħmel l'ebda partajm

  he doesn't do any part time

  infermier - a
  ners

  nurse (2)

  ħajjat - a - a

  tailor

  bejjiegħ - a - a

  seller

  xabbat - a - xabbaturi

  climber

  xerrej - xerrejja - xerejja

  buyer

  pustier - i

  postman

  kelliem - a - a

  speaker

  kittieb - a - a

  writer

  deffien - a - a

  digger

  attur -attriċi- atturi

  actor

  xufier - a - a

  driver, chauffeur

  surmast - a - surmastijiet

  headmaster

  ħabsi - ħabsija - ħabsin

  prisioner

  seftur - a - i

  servant, maid

  għalliem - a - a

  teacher

  ministru - a - i

  minister

  skrivan - a - skrivani

  clerk

  żeffien - a - a

  dancer

  tellief -a - a

  loser

  rebbieħ - a - a

  winner

  sajjied - a - a

  fisherman

  perit - (a) - i

  architect

  namrat - a - i

  lover

  ħalliel - a - ħallelin

  thief

  kennies - a - a

  sweeper, scavenger

  sakranazz - a - i

  drunkard

  nutar - a - a

  notary

  għaddas - a - a

  diver

  għarus - a - għarajjes

  girl / boyfriend

  pulizija - pulizija mara - pulizija

  police m/f/p

  il-Greċja
  Grieg - a - i

  Greece

  It-Turkija
  Tork - a - Torok

  Turkey - ish

  jien m'iniex

  I'm not..

  It-Tuniżija -
  Tuneżin - a - i

  Tunisia - n

  L-Iżvizzera - Żvizzeru - a - i

  Switzerand - Swiss

  minn Ħal Qormi

  he's from Qormi

  L-Iżvezja
  Żvediz - a - i

  Sweden - Swedish

  L-Awstrija - k - ka - Awstrijaċi

  Austria - n

  L-Isla - Senglean - a- i

  Senglea - n

  xewqa - t

  desire, wish

  kelb - klieb

  dog

  Għid (il-kbir)

  Easter

  prinċipjant

  beginner

  irqiq - a - irqaq

  thin

  ikrah - kerha - koroh

  ugly

  morr - a - i

  sour

  oħxon - ħoxna - ħoxnin

  fat

  twil - a - twal

  tall

  dejjaq - dejqa - dojoq

  narrow

  għoli - għolja - għoljin

  high

  fond - a - i

  deep

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature