New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

  • dell- dellijiet

    shadow

    ċanga

    beef

    landa - laned

    tin

    bir - bjar

    well (n)

    żebbuġa - żebbuġ

    olive

    xlokk

    southeast

    punent

    west

    raħal - irħula

    (Ħal-)

    village

    mużew - mużewijiet

    museum

    l-isptar - l-isptarijiet

    hospital

    tramuntana

    nofsinhar

    lvant

    punent

    north

    south

    east

    west

    fin-Nofsinhar tal-Ewropa

    in southern Europe

    ħaġar

    boulder

    Qim

    archaic for worship
    standing

    għand tal-merċa
    għand il-growser

    at the gorcer's (2)

    għand tal-laħam

    at the butcher's

    bejt - bjut

    roof

    mar ix-xogħol

    mar il-baħar

    he went to work

    he went to sea/ the beach???

    ħareġ mill-knisija

    ħareġ minngħand tal-laħam

    ħareġ minn fuq il-bejt

    to come out from / be coming from
    he came out of the church

    he came out of the butcher's

    he came from on the roof

    fuq

    isfel

    upstairs

    downstairs

    dak (m)
    dik (f)
    dawk (p)

    that - m/s/p

    dan (m)
    din (f)

    dawn (p)

    this m/f/p

    kemm hu twil

    kemm iddum / idum?

    how long is it?

    how long does it take?

    suffara - sfafar

    whistle

    xegħma - xegħmat

    candle

    xtajta - xtajtiet

    small beach

    rdum - rdumijiet

    cliff

    geddum - gdiedem

    chin

    xitla - xtieli

    plants

    waħdi
    waħdek
    waħed
    waħedha

    waħedna
    waħedkom
    waħedhom

    I am alone , by myself etc

    ix-xogħol għad-dar

    homework

    m'iniex waħdi

    I'm not alone

    waħdek għamiltu ix-xogħol tad-dar

    did you do your homework alone?

    għamel x'għamel

    whatever he did

    tilef x'tilef

    whatever he lost

    weħel x'weħel

    whatever he got (jail sentence or fine)

    gomma - gommom

    erasers

    riga - rigi

    ruler

    lapes - lapsijiet

    pencil

    xi erbgħa min-nies kollox

    only a few people

    xi ħmistax-il Ewro

    about €15

    xil-ħamsa

    at about five

    xi kultant

    sometimes

    Franza
    Franċiz - a - i

    France
    French

    għanda lil xi ħadd jigi minnha Malta?

    does she have anyone related to her in Malta?

    x'jogħġobha Malta lil Linda?

    what does Linda like about Malta

    ma taħdimx

    she doesn't work

    eżami - eżamijiet

    exam

    ma jagħmel l'ebda partajm

    he doesn't do any part time

    infermier - a
    ners

    nurse (2)

    ħajjat - a - a

    tailor

    bejjiegħ - a - a

    seller

    xabbat - a - xabbaturi

    climber

    xerrej - xerrejja - xerejja

    buyer

    pustier - i

    postman

    kelliem - a - a

    speaker

    kittieb - a - a

    writer

    deffien - a - a

    digger

    attur -attriċi- atturi

    actor

    xufier - a - a

    driver, chauffeur

    surmast - a - surmastijiet

    headmaster

    ħabsi - ħabsija - ħabsin

    prisioner

    seftur - a - i

    servant, maid

    għalliem - a - a

    teacher

    ministru - a - i

    minister

    skrivan - a - skrivani

    clerk

    żeffien - a - a

    dancer

    tellief -a - a

    loser

    rebbieħ - a - a

    winner

    sajjied - a - a

    fisherman

    perit - (a) - i

    architect

    namrat - a - i

    lover

    ħalliel - a - ħallelin

    thief

    kennies - a - a

    sweeper, scavenger

    sakranazz - a - i

    drunkard

    nutar - a - a

    notary

    għaddas - a - a

    diver

    għarus - a - għarajjes

    girl / boyfriend

    pulizija - pulizija mara - pulizija

    police m/f/p

    il-Greċja
    Grieg - a - i

    Greece

    It-Turkija
    Tork - a - Torok

    Turkey - ish

    jien m'iniex

    I'm not..

    It-Tuniżija -
    Tuneżin - a - i

    Tunisia - n

    L-Iżvizzera - Żvizzeru - a - i

    Switzerand - Swiss

    minn Ħal Qormi

    he's from Qormi

    L-Iżvezja
    Żvediz - a - i

    Sweden - Swedish

    L-Awstrija - k - ka - Awstrijaċi

    Austria - n

    L-Isla - Senglean - a- i

    Senglea - n

    xewqa - t

    desire, wish

    kelb - klieb

    dog

    Għid (il-kbir)

    Easter

    prinċipjant

    beginner

    irqiq - a - irqaq

    thin

    ikrah - kerha - koroh

    ugly

    morr - a - i

    sour

    oħxon - ħoxna - ħoxnin

    fat

    twil - a - twal

    tall

    dejjaq - dejqa - dojoq

    narrow

    għoli - għolja - għoljin

    high

    fond - a - i

    deep

    Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

    Having trouble? Click here for help.

    We can’t access your microphone!

    Click the icon above to update your browser permissions above and try again

    Example:

    Reload the page to try again!

    Reload

    Press Cmd-0 to reset your zoom

    Press Ctrl-0 to reset your zoom

    It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

    Please upgrade Flash or install Chrome
    to use Voice Recording.

    For more help, see our troubleshooting page.

    Your microphone is muted

    For help fixing this issue, see this FAQ.

    Star this term

    You can study starred terms together

    NEW! Voice Recording

    This is a Plus feature