New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • qawwi - ja - jin

  strong, fat, plump

  maqtul - a - lin

  killed, slain, murdered

  bieżel - la - biż/beżlin

  hardworking (broken plural)

  ħu Pawlu

  l-aħwa ta' Pawlu

  Paul's brother

  Paul's brothers

  bin Pawlu

  bint Pawlu

  mart Pawlu

  Paul's son

  Paul's daughter

  Paul's wife

  oħt - aħwa

  sister

  l-għan - l-għanijiet

  purpose, goal

  qalil - a - qliel

  rigid, severe, fierce, cruel difficult, extremely naughtly

  rieqed - rieqda - riqdin / reqdin

  dieħel - dieħla - diħlin / deħlin

  sieket - siekta - siktin / sektin

  broken plurals - sleeping

  entering

  silent

  warda - ward / wardiet

  roses (uncountable / countable)

  mħadda - mħadded

  pillow

  ħabs - ħabsijiet

  prison

  kustilja - ji

  rib

  ittra - i

  letter (both alphabet & mail)

  sħaba - sħab / sħabiet

  cloud (uncountable / countable)

  mixli - ja - jin

  accused

  mgħaġġel - mgħaġġla - mgħaġġlin

  hurried

  jiena mgħaġġla

  M'hemmx għaġla.
  Tgħaġġel xejn

  I'm in a hurry (f)

  There's no hurry (2)
  lit. don't hurry nothing

  għaġġel - jgħaġġel

  to hurry

  ġisem - iġsma

  ġismi - ġisimna

  body

  my / our body

  ġewnaħ - ġwinħajn

  wing - s or 2 wings

  widna - widnejn

  widnejja

  widinti - widnejja

  ear - s / 2 ears

  my ear; my ears; my two ears

  my ear

  it-tnejn li huma

  both of them

  sieq - saqajn

  saqajja

  leg

  my leg; my two legs; my legs; my foot; my two feet; my feet

  qara - jaqra
  qrajt
  qrat
  qrajna
  qrajtu
  qraw

  to read

  qarabagħalija - qarabagħali

  marrow

  l-għaqda - l-għaqdiet

  union

  darba f'ġimgħa
  darba fil-ġimgħa

  once a week (2)

  miżżewweġ - miżżewġa - miżżewġin

  married

  sejjah - jsejjah

  sejjah lil ħuk biex tiġu tieklu

  to call

  call your brother for dinner

  newwel - jnewwel
  innewlu - tnewlu - inewlu

  newwili il-melħ

  to pass, hand over, deliver

  pass the salt

  Kif inhu liebes?
  x'hemm libes

  Kif inhuma lebsin?

  what's he wearing? (2)


  what are they wearing

  liebes - sa - lesbsin/libsin

  wearing

  ragħad u sajjetti

  thunder and lightning

  baħar maqlub

  Trakk maqlub

  rough sea

  overturned truck

  maltemp

  maltempata, tempesta

  bad weather

  storm (2)

  saq - jsuq

  to drive

  ġera - jiġri

  to run

  ġerħa - ġrieħi

  ġeraħ - jiġraħ

  injury

  to injure

  salib - slaleb

  radd is-salib

  salib it-toroq

  cross, affliction

  to make the sign of the cross

  crossroads

  radd - jrodd

  jekk jogħġbok roddli dak il-ktieb lura

  to give back, return, restore

  please return that book

  għer - għeret
  jgħir

  to become jealous

  xtara - jixtri
  xtrajt
  xtrat
  xtrajna
  xtrajtu
  xtraw

  to buy

  eżerċita -
  jeżerċita

  to practise

  ħabat - jaħbat
  ħbatt
  ħabtet
  ħbatna
  ħbattu
  ħabtu

  to collide

  deher - jidher

  dhirt
  dehret
  dhirna
  dhirtu
  dehru

  to show

  difer - dwiefer

  nail (body)

  imqassijiet

  scissors

  fetaħ - jiftaħ
  ftaħt
  fetħet
  ftaħna
  ftaħtu
  fetħu

  to open

  għalaq - jagħlaq
  għalaqt
  għalqet
  għalaqna
  għalaqtu
  għalqu

  to shut

  qal - jgħid
  għid
  qalet
  għidna
  għidtu
  qalu

  to say

  qagħad - joqgħod bil-qiegħda / bil-wieqfa

  qgħadt
  qagħdet
  qgħadna
  qgħadtu
  qagħdu

  to sit / stand

  m'għandux kwiet

  he's never quiet
  lit. he doesn't have quiet

  qabeż - jaqbeż
  qbiżt
  qabżet
  qbiżna
  qbiżtu
  qabżu

  to jump

  qabeż mit-tieqa

  he jumped out of the window

  ħalaq - joħloq
  ħlaqt
  ħalqet
  ħlaqna
  ħlaqtu
  ħalqu

  to create

  siġra - siġar - siġriet

  tree -uncountable - countable

  ma kienx moħħu hemm

  he didn't have his mind on the problem
  lit. he wasn't his head there

  daħak - jidħak
  dħakt
  daħket
  dħakna
  dħaktu
  daħku

  to laugh

  sab - jsib
  sibt
  sabet
  sibna
  sibtu
  sabu

  insib
  issib
  isib
  issib
  insibu
  issibu
  isibu

  to find

  Nhar il-Ħamis li ġej / għadda

  next / last Thursday

  illum il-ġurnata

  nowadays

  libsa - lbiesi

  dress, suit

  qabar - oqbra

  tomb

  għarraq- jgħarraq

  to drown

  għadd - jgħodd

  l-għadd

  to count

  number, the count

  sagħtejn biss bogħod

  two hours away

  bastiment - i
  vapur - i

  ship (2)

  jingħata

  given

  suq - swieq

  market

  għall-bqija ta' għomru

  for the rest of his life

  żewġha
  ir-raġel tagħha

  her husband (2)

  tfuliti

  childhood

  riedet

  she wanted

  sensja

  redundancy

  għamel ħsara

  to damage

  bqija

  rest, change, remainder

  ajkla - ajkli

  eagle

  Sqallia-

  Sicily

  taġen - twieġen

  frying pan

  qawwi - aqwa
  oħxon - eħxen
  fqir - ifqar
  għali - ogħla

  stronger - stronger
  fat - fatter
  poor - poorer
  costly - costlier

  xalla - xalel
  xalpa - i

  scarf (2)

  xebba - xbejbiet

  young woman

  bidwi - bdiewa

  farmer

  wasal tard l-iskola

  to arrive late to school

  fuqiex kienet il-lezzjoni

  what was the lesson about?
  lit. on what was the lesson?

  kemm-il baqra / tiġieġa / siġġu għandek?

  Kemm-il + noun sing

  how many cows / chickens / chairs do you have?

  mija
  mitt (used with sing. noun)

  100

  akbar
  iżagħar

  older
  younger

  hu akbar minni sentejn

  he is two years older than me

  mhux kbir daqsi

  he is not as old as me

  hu kbir daqsi

  he is as old as me

  fl-età tiegħu

  at his age

  mittejn

  elfejn

  200

  2000

  rebbiegħa

  spring (season)

  fil-mija

  percent

  għadda - jgħaddi

  to pass

  laqgħa - t

  meeting

  ċurkett - ċrieket

  ring

  sikwit

  often, continuously

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature