New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • għadira - għadajjar

  marsh, lake, pool, pond

  ġilda

  skin

  gidma - gidmiet

  bite (n)

  gidem - jigdem

  CCN5 A

  to bite

  beża' - jibża'

  CCN4 A:għ3
  fetaħ

  to be afraid

  mitt siġġu u wieħed

  101 chairs

  tlett iħmir

  three donkeys

  għandi ħames snin
  għandi ħdax-il sena
  għandi mitt sena

  I'm five years old
  I'm 11 years old
  100 years old

  fis-siegħa

  at one o'clock

  arloġġ - i

  watch, clock

  l-arloġġ 'il quddiem

  l-arloġġ lura

  l-arloġġ tajjeb

  the watch is fast, forward

  the watch is slow

  the watch is right

  siegħa - t

  hour

  il-Ħadd
  l-Erbgħa

  Sunday
  Wednesday

  x'data għandna illum?

  what's the date today?

  ħanżir - ħnieżer

  majjal

  pig

  pork

  dawk għandom xahar biss

  those are only one month old

  kemm huma l-wieħed?

  how much for one?

  għaxar euros il-wieħed

  ten euro each

  tiġieġ -a - tiġieġiet

  chicken-s (uncountable)

  bitħa - btieħi

  yard

  bajda - bajd - bajdiet

  egg - s

  fellus - flieles

  chick

  papra - i

  duck

  f'dak il-ħin

  at that time

  it-tifel iż-żgħir

  his / the youngest son

  u taf x'qal wkoll l-għalliem?

  and do you know what the teacher also said?

  spettur - spettriċi - spetturi

  inspector

  tafa' - jitfa'

  to throw, push, shove

  nemusa - nemus - nemusiet

  mosquito

  mitħna - mtieħen

  windmill

  artab - ratba - rotob

  soft

  qawsalla - el

  rainbow

  ġlata

  frost

  marid - a - morda

  sick

  wiesa' - wiesgħa - wiesgħa / wesgħin

  wide

  dejjaq - dejqa - dojoq

  narrow

  it-tama

  hope

  is-sabar

  patience, tolerence

  xmara - xmajjar

  river

  l-azzar

  steel

  kemm hemm kotba?

  how many book are there?

  saqaf - soqfa

  saqaf fuq rasu

  ceiling

  roof over one's head

  sular - i

  floor (1st, 2nd ect)

  tieqa - twieqi

  window

  (tfal) subien

  (tfal) bniet

  boy - s

  girl - s

  il-ġlata

  frost

  tilef - jitlef
  tilfet - tilfu

  CCN5B
  TILEF

  tellief -a - a

  to lose

  loser

  bejjiegħ - a - a

  seller

  biegħ - jbigħ

  to sell

  oħxon - ħoxna - ħoxnin

  fat

  irqiq - a - irqaq

  thin

  it-Tnejn

  is-Sibt

  Monday

  Saturday

  Jannar

  Marzu

  Awissu

  January

  March

  August

  Nhar or fit-tlieta ta' Frar

  F'nofs in-nhar

  on the third of Feb

  at midday

  Il-Ħamis, l-għoxrin ta' Mejju

  on Thursday, 20th May

  il-mejda hi twila żewġ metri

  the table is two metres long

  tliet pari ngwanti

  three pairs of gloves

  xi ħlew

  how sweet

  ħanżir żgħir
  ħnieżer żgħar

  piglet

  mhux għaljin, hux?

  they're not expensive, are they?

  ibni

  my son

  mela - jimla

  to fill

  tuffieħa - tuffieħ - tuffiħiet

  apples

  mija u tlieta u erbgħin

  143

  sejjaħli

  he called me

  it-tifla il-kbira

  the oldest daughter

  malli

  as soon as

  qabad - jaqbad

  CCN1 A

  dik id-dar qabdet il-bieraħ

  to catch, seize, hold, to catch fire

  that house caught fire yesterday

  ċint - ċnut

  fence, hedge

  rtuba

  softness

  bajjad - jbajjad

  il-bajjad

  to whitewash

  the whitewasher

  qattel - jqattel

  qattiel - a - a

  to kill, murder

  murderer

  ħadem - jaħdem
  CCN2 A

  ħaddiem - a - a

  to work

  worker

  seraq - jisraq
  CCN 4 B
  telaq

  is-serq

  to steal

  theft, robbery

  gideb - jigdeb

  CCN5

  giddieb - a - a

  to lie

  liar

  bena - jibni

  bennej - a - a

  to build

  builder

  mess - jmiss

  to feel, touch

  ħabb - jħobb

  type 3

  mħabba

  to love

  love, affection, fondness

  l-għażż

  għażżien - a - għażżenin or għażżinin

  laziness, idleness

  lazy

  għaref - għarfa - għorriefa

  learned, wise

  għadma - għadam

  bone

  ħafer - jaħfer

  CCN2 A

  to forgive

  ħmar il-lejl

  nightmare

  żjara - żjajjar

  visit (n)

  sebat itfal

  tliet subien

  erbat ibniet

  seven children

  three boys

  four girls

  it-tifla l-kbira

  the oldest daughter

  waqt l-ikel

  during dinner (lit. the food)

  xewka - iet - xewk

  bix-xewk

  thorn, spike

  bony (fish)

  nej - nejja - nejjin

  raw, unripe, undercooked

  min jgħid ħaġa, u min jgħid oħra

  some say one thing and some say another

  ikteb - iktbu

  aħsel - aħslu

  agħlaq - agħlqu

  Imp.
  kiteb

  ħasel

  għalaq

  iftaħ - iftħu (CCN4A)

  orqod - orqdu (CCN7)

  idħol - idħlu (CCN6)

  Imperative
  fetaħ

  raqad

  daħal

  xkupa - i

  broom

  ħati - ħatja - ħatjin

  guilty

  żifen - jiżfen

  CCN5
  KISER

  to dance

  ċaħad - jiċħad

  CCN4 A

  to deny, dismiss

  stqarr - jistqarr v.X

  stqarrija

  to own up, confess, profess
  v.X

  declaration, confession, statement

  warrani

  buttocks

  xehed - jixhed
  CCN5 A

  to testify, give evidence

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature