New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Kelmtejn tal-awtur

  A word about the author

  Qed tidkerhilna

  She's giving us bad looks

  Ninten / Nintnu

  I / we smell (stink)

  Kien qed jinten

  He / it was smelling

  X'intiena kien hemm

  What a stink there was

  Imnieħer

  nose

  Issa gawdih / ja

  Gawdi! Gawdu!

  Now enjoy it (m/f)

  Enjoy! (s/p)

  il-meeting gie imħassar

  ħassart
  ħassart
  ħassar
  ħassret
  ħassarna
  ħassartu
  ħassru

  cancelled / deleted

  The meeting was cancelled

  I cancelled etc

  istorija / istejjer
  tal-istejjer

  story / stories
  of stories

  piż

  weight

  żgħażagħ

  youth

  it-tqala

  pregnancy

  tqila
  Inqabdet tqila

  pregnant

  she is pregnant

  żwieġ

  marriage

  dejn / djun

  debt / s

  mard /a

  disease / s

  Jittieħed

  mard li jittieħed

  Raġel jittieħed l-isptar

  contagious / oral use; taken

  contagious diseases

  Raġel jittieħed l-isptar

  sewwieq/a

  driver/s

  Aġġornata

  updated

  Qtigħ
  Qtigħ il-qalb

  daunting
  giving up

  żeffien/a

  dancer/s

  iċ-ċanga

  beef

  il-ħaruf

  lamb

  iz-zalzett

  sausage

  l-għenba

  grape

  il-bettieħa

  melon

  il-ħawħa

  peach

  il-lanġasa

  pear

  aktar ma tinduna kmieni b'dan

  the earlier you realise that

  inqas

  fewer

  mill-banda l-oħra

  on the other hand

  L-iskola

  at school

  ta' filgħaxija

  in the evening

  fis-sigħat ta' wara

  over the next couple of hours

  luminati

  soft drinks

  Sid

  the owner

  kuġin ma' missier Tony

  Tony's father's cousin

  Qed inħares biss

  I'm just looking

  Għali /ja wisq

  it's too expensive (f/m)

  minn isfel

  from downstairs

  Il-kaġun

  the cause

  tabib / tobba

  doctor /s

  minkejja

  despite

  ingħata

  awarded
  administered (meds)

  pjuttost

  quite

  togħma

  flavour

  L-aħbar

  the news

  titjib

  improvement

  ħadt pjaċir nitkellem miegħek

  it was nice talking to you

  x'jgħidulha dik bil-malti?

  What's that called in Maltese?

  xi tfisser dik il-kelma bl-ingliż?

  What does that word mean in English?

  x'tagħmel fil-ħajja?

  What do you do for a living?

  mur drit

  go straight

  dur lejn ix-xellug / il-lemin

  turn left / right

  nawguralek

  congratulations

  kamra / kmamar

  room/s

  kirja

  lease

  qed iħossni ħażin

  I am (feel) sick

  ġurdien

  mouse

  kalzetti

  socks

  qalziet

  trousers

  qmis

  shirt

  flokk

  sweater

  xarabank

  bus

  ħalq

  mouth

  uġiegħ fl-istonku

  stomach ache

  qasam

  field

  l-ebda

  L-ebda Malti

  no (none)

  no Maltese

  qrib

  near, close

  kien jgħidlu

  he used to say

  lanqas taf

  you have no idea (you don't even know)

  ħsara

  damage

  sħiħ

  full

  fwied

  liver

  kliewi

  kidneys

  habib / ħbieb

  friend/s

  bieb / bibien

  door / s

  matul
  matul il-lejl
  matul ix-xahar ta' Lulju

  during
  during the night
  during the month of July

  ix-xahar li għadda

  last month

  filwaqt

  while

  siegħa / sigħat

  hours

  żieda / żidiet

  increase / s

  medja / medji

  average / s

  malli

  as soon as

  l-isturdament

  dizziness / nausea

  il-qiegħ

  il- qiegħ

  bottom

  the bottom of the sea

  David jixbah lili

  Jien nixbah lilu

  David looks like me

  I look like him

  demm

  blood

  għadni kif hadt siegha nistrieh

  għadek kif ħadt siegħa tietrieh

  I've just had an hour's rest

  You've just had an hour's rest

  ħabs

  prison

  ċikonja

  stork

  saqaf / soqfa

  roof / roofs

  madum

  tile / tiles?

  dehra

  appearance

  mistoqsija

  question

  żewġ kelmiet

  two words

  daqsxejn

  a bit

  neputi / neputija

  nephew / niece

  tahlita

  mixture

  ħut tal-baħar

  seafood

  ġlieda

  fight

  ghandi pjeccir hafna li nismgha minn ghandek dalwaqt

  I look forward to hearing from you soon

  ir-rota

  bicycle

  mitejn elf

  200,000

  ċatti

  flat (hill)

  il-Beltin

  people from Valletta

  kbur

  proud

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature