New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Hello (Good morning)

  Bonġu. (BON-ju)

  How are you?

  Kif inti? (kiyf int-EE?)

  Fine thank you, Tajjeb

  Grazzi (TAI-yeb GRUTS-ee)

  What is your name?

  X'jismek? (SHYI-smeck?)

  My name is ______

  Jisimni ______ (yi-SIM-nee_____ .)

  Nice to meet you

  Għandi pjaċir (AAn-dee pya-CHEER)

  Please

  Jekk jogħġbok. (yek YOH-jbok)

  Thank you

  Grazzi. (GRUTS-ee)

  You're welcome

  Mhux problema. (moosh pro-bleh-MA)

  Yes

  Iva. (Eve-a)

  No

  Le. (Le)

  Excuse me

  (getting attention) Skużi. (SCOO-zee)

  Excuse me

  (begging pardon) Skużani. (SCOO-za-nee)

  I'm sorry

  Jiddispjaċini. (yid-dis-pya-CHEE-NEE)

  Goodbye

  Saħħa. (SAH-ha)

  Goodbye (informal)

  Ċaw. (CHA-W)

  I can't speak Maltese [well]

  Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (maa nit-kel-limsh bill mal-ti [thai-yeb])

  Do you speak English?

  Titkellem bl-Ingliz? (Tit-kel-lem blin-gleez?)

  Is there someone here who speaks English?

  Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?)

  Help!

  Ajjut! (I-yut!)

  Look out!

  Attent! (AAT-tent!)

  Good morning

  Bonġu. (BON-ju)

  Good day

  Il-ġurnata t-tajba. (ill JUR-na-ta it THAI-ba)

  Good evening

  Bonswa. (BON-swaa)

  Good night

  Il-lejl it-tajjeb. (ill leyl it THAI-yeb)

  I don't understand

  Ma nifhimx. (maa ni-fimx)

  Where is the toilet[, please?]

  Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?)

  Leave me alone

  Ħallini. (hahl-LEE-nee)

  Don't touch me!

  Tmissnix! (tmiss-NEESH)

  I'll call the police

  Se ngħajjat il-pulizija. (se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya)

  Police!

  Pulizija! (poo-lits-EE-ya!)

  Stop! Thief!

  Waqqfuh! Ħalliel! (wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!)

  I need your help

  Tista' tgħini? (tis-TA tey-nee?)

  It's an emergency

  Emergenza. (eh-mer-GEN-sa)

  I'm lost

  Intlift. (in-tlift)

  I lost my bag

  Tlift il-basket. (tlift ill BUS-ket)

  I lost my wallet

  Tlift il-wallet. (tlift ill WOH-let)

  I'm sick

  Imradt. (im-rudt)

  I've been injured

  Weġġajt. (WEDGE-iyt)

  I need a doctor

  Għandi bżonn tabib. (AAndi bzon TAA-bib)

  Can I use your phone?

  Nista' nużalek it-telefon? (nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?)

  1

  wieħed (WEE-hed)

  2

  tnejn (tneyn)

  3

  tlieta (TLEE-ta)

  4

  erbgħa (EHR-ba)

  5

  ħamsa (HAM-sa)

  6

  sitta (SIT-ta)

  7

  sebgħa (SEH-ba)

  8

  tmienja (tmeehn-ya)

  9

  disgħa (DIH-sa)

  10

  għaxra (AA-shra)

  11

  ħdax (hdash)

  12

  tnax (tnash)

  13

  tlettax (tleht-TAASH)

  14

  erbatax (ehr-ba-TAASH)

  15

  ħmistax (hmiss-TAASH)

  16

  sittax (sit-TAASH)

  17

  sbatax (zba-TAASH)

  18

  tmintax (tmin-TAASH)

  19

  dsatax (tsa-TAASH)

  20

  għoxrin (osh-REEN)

  21

  wieħed u għoxrin (WEE-hed oo osh-REEN)

  22

  tnejn u għoxrin (tneyn oo osh-REEN)

  23

  tlieta u għoxrin (TLEE-ta oo osh-REEN)

  30

  tletin (tleh-TEEN)

  40

  erbgħin (ehr-BAYN)

  50

  ħamsin (hum-SEEN)

  60

  sittin (sit-TEEN)

  70

  sebgħin (seh-BAYN)

  80

  tmenin (tmeh-NEEN)

  90

  disgħin (dih-SAYN)

  100

  mija (MEE-ya)

  101

  mija u wieħed (MEE-ya oo WEE-hed)

  200

  mitejn (mee-TEYN)

  300

  tliet mija (tlet MEE-ya)

  1000

  elf (elf)

  2000

  elfejn (el-FAYN)

  1,000,000

  miljun (mill-YOON)

  number _____ (train, bus, etc

  ). numru _____ (noo-mroo)

  half

  nofs (nofs)

  less

  inqas (IN-aas)

  more

  iktar (ICK-tar)

  now

  issa (is-SAH)

  later

  iktar tard (ick-TAR tard)

  before

  qabel (AA-bel)

  morning

  filgħodu (fill-O-doo)

  afternoon

  wara n-nofsinhar (WAA-rah in nofs-in-aar)

  evening

  filgħaxija (fill-AA-shee-ya)

  night

  bil-lejl (bill leyl)

  one o'clock AM

  is-siegħa ta' filgħodu (is SEE-yah tah fill-O-doo)

  two o'clock AM

  is-sagħtejn ta' filgħodu (is SAH-teyn tah fill-O-doo)

  three o'clock AM

  it-tlieta ta' filgħodu (it TLIH-ta tah fill-O-doo)

  noon

  nofsinhar (nofs-in-aar)

  one o'clock PM

  is-siegħa ta' wara n-nofsinhar (is SEE-yah tah WAA-rah in nofs-in-aar)

  two o'clock PM

  is-sagħtejn ta' wara n-nofsinhar (is SAH-teyn tah WAA-rah in nofs-in-aar)

  three o'clock AM

  it-tlieta ta' wara n-nofsinhar (it TLIH-ta tah WAA-rah in nofs-in-aar)

  midnight

  nofsilejl (nofs-ill-leyl)

  _____ minute(s)

  _____ minuta(minuti) (mih-NOO-tah (mih-NOO-tee))

  _____ hour(s)

  _____ siegħa(t) (see-aa (see-aat))

  _____ day(s)

  _____ jum(jiem) (yoom (yiem))

  _____ week(s)

  _____ ġimgħa(t) (jim-aa (jim-aat))

  _____ month(s)

  _____ xahar(xhur) (xaar (xoor))

  _____ year(s)

  _____ sena(snin) (se-na (snin))

  today

  illum (il-LOOM)

  yesterday

  ilbieraħ (il-BIH-rah)

  tomorrow

  għada (AA-da)

  this week

  dil-ġimgħa (dill jim-aa)

  last week

  il-ġimgħa l-oħra (ill jim-aa loh-ra)

  next week

  il-ġimgħa ddieħla (ill jim-aa id-dih-la)

  Sunday

  Il-Ħadd (ill hut)

  Monday

  It-Tnejn (it tneyn)

  Tuesday

  It-Tlieta (it TLEE-ta)

  Wednesday

  L-Erbgħa (LEHR-ba)

  Thursday

  Il-Ħamis (ill ham-EES)

  Friday

  Il-Ġimgħa (ill jim-aa)

  Saturday

  Is-Sibt (iss sibt)

  black

  iswed (ISS-wet)

  white

  abjad (AHB-yat)

  gray

  griż (grees)

  red

  aħmar (AHH-mar)

  blue

  blu (blu)

  yellow

  isfar (ISS-far)

  green

  aħdar (AHH-dar)

  orange

  oranġjo (oh-RAHN-jyo)

  purple

  vjola (VYO-lah)

  brown

  kannella (kahn-NEL-lah)

  How much is a ticket to _____?

  Kemm hu biljett għal _____? (kemm oo bill-YET aal ______)

  One ticket to _____, please

  Biljett wieħed għal _____, jekk jogħġbok. (bill-YET WEE-hed aal ________, yek YOH-jbok)

  Where does this bus go?

  Għal fejn hi din? (aal feyn ee deen?)

  Where is the bus to _____?

  Fejn hi tal-linja għal _____? (...)

  Does this bus stop in _____?

  Din tieqaf _____? (...)

  When does the bus for _____ leave?

  Fiex ħin titlaq titlaq għal _____? (...)

  When will this bus arrive in _____?

  Fiex ħin tasal f' _____? (...)

  How do I get to _____ ?

  Kif nasal sa ______? (keef NAH-sal saa _______)

  the bus station?

  it-terminus? (it ter-MIH-nus)

  Where are there a lot of

  Fejn hemm ħafna... (feyn emm haaf-na...)

  Can you show me on the map?

  Tista' turini fuq il-mappa? (tis-taa tu-REE-nee foo-UH ill map-pa?)

  street

  triq (trih-uh)

  Turn left

  Dur fuq ix-xellug. (...)

  Turn right

  Dur fuq il-lemin. (...)

  left

  xellug (...)

  right

  lemin (...)

  straight ahead

  ibqa' miexi (...)

  towards the _____

  lejn il- _____ (...)

  past the _____

  aqbez il- _____ (...)

  before the _____

  qabel il- _____ (...)

  Watch for the _____

  Stenna sakemm tara il- _____. (...)

  intersection

  salib it-toroq (...)

  north

  tramuntana (...)

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature