New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • l-inbid qares isir ħall

  sour wine becomes vinegar

  doċċa - doċoċ

  shower

  żjara - żjajjar

  visit

  ġild

  leather

  ġibs

  plaster, chalk

  ħolom - joħlom
  v.I

  ħolma - ħolm

  to dream

  dream

  qorq - qrieq

  sandal

  ġebla - ġebel

  stone

  borġ - braġ

  heap

  xaħam

  lard, fat, grease, bribery

  ħabaq

  basil

  għadma - għadam

  bone

  is-sbuħija

  beauty

  għażeb - għewieżeb

  bachelor

  widna - widnejn

  widintni - widnejja

  ear

  my ear

  għajjur - a

  jealous

  għasluġ - għesieleġ

  stick, twig

  qatel - joqtol

  to kill

  libes - jilbes

  to dress

  xorob - jixrob

  v.I

  to drink

  l-azzar

  steel

  hemm x'libes?

  kif inhu liebes?

  look at what he's wearing (2)

  ħaseb - jaħseb

  to think

  kif dejjem hekk?

  what do you mean, it's always the case?

  waqa' - jaqa'

  v.I

  to fall

  waqaf - jieqaf

  to stop

  bagħat - jibgħat

  to send

  sewwa għamel

  he did the right thing

  il-knisja

  at church

  it-tieni lezzjoni

  the second lesson

  it-tielet lezzjoni

  the third lesson

  wieġeb - jwieġeb

  v.III

  to answer

  kien imdejjaq li

  he was sad because

  kienet għand tal-ħanut tal-inbid

  she was at the wine shop

  wasal - jasal

  wasalna Malta

  to arrive

  we arrived in Malta

  daħal - jidħol

  to enter + fi when w/o def article

  qaleb - jaqleb

  to translate

  pastaż - a - psataż

  rude

  ħażż - jħożż

  v.I

  il-ħażż

  to scribble, to sketch

  the scribbling

  rebaħ - jirbaħ

  v.I

  to win

  sema' - jisma

  v.I

  to listen, hear

  iblah - belha - boloh

  stupid

  nisrani - nisranija - nsara

  Christian

  id-deni

  fever

  dan mhu xejn

  this is nothing

  din mhi ħadd

  she is nobody

  Dawn mhuma xejn

  these are nothing

  iben - ulied

  bint - ulied

  son, sons

  daughter

  tilef - jitlef

  to lose

  seraq - jisraq
  v.I

  serrieq, ħalliel

  to steal

  thief (2)

  mixli

  accused

  ħġieġa

  glass

  brinġiela - brinġiel

  aubergine

  nagħniegħ

  mint

  ħabs - ħabsijiet

  prison

  il-ħelsien

  freedom

  nesa - jinsa

  ħareġ mir-ras

  to forget (2) - go out of the head

  ħafer - jaħfer

  to forgive

  geddum - gdiedem

  chin

  xtara - jixtri

  v.VIII

  to buy

  xtajta - xtajtiet

  small beach

  l-Iżvezja
  Żvediz - a - i

  Sweden - ish

  Il - Karnival (def. art)

  carnival

  tant

  so much

  għassa - għases

  guard, sentinel, police station

  naddaf - jnaddaf

  v.II

  to clean

  fakar - jifkar

  to remember

  berqa
  sajjeta

  lightning

  tarzna
  baċir - i (dock

  dockyard
  dock

  għodos - jogħdos

  to dive

  kustilja - kustilji

  rib

  majjal - i

  pig

  żring - ijiet

  frog

  denb - dnub

  tail

  il-ħames lezzjoni

  the fifth lesson

  għalaq - jagħlaq

  v.I

  to shut

  qabeż - jaqbeż

  to jump

  qata' - jaqta'

  v.I

  to cut

  qagħad bil-qiegħda

  qagħad bil-wieqfa

  to sit down

  to stand up

  qagħad - joqgħod

  to stand, to stop, to stay

  ma felaħx joqgħod bil-wieqfa

  he was too weak to remain standing

  qal - jgħid

  to say

  ħares - jħares

  to see

  ħalaq - jaħlaq

  to create, invent

  ħalef - jaħlef

  to swear, to take an oath

  kewkba - kwiekeb

  star (astro)

  ġenna - iet

  ġenna ta' l-art

  heaven, paradise

  garden of Eden

  bniedem - bnedmin

  man, human beings

  kiser - jikser

  v.I

  to break

  beka - jibki

  v.I

  to cry

  raqad - jorqod

  to sleep

  demm (m)

  blood

  tina - tin - iet

  fig

  bajtra - bajtriet (tax-xewk)

  prickly pear

  tewmi - ja - min

  twin

  mqareb - mqarba - mqarbin

  naughty

  geddum - gdiedem

  chin

  ir-raba' lezzjoni

  the fourth lesson

  is-sitt lezzjoni

  the sixth lesson

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature