New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • neħħa - jneħħi

  CCN2

  to take away, remove

  reġa'

  jerġa' - jerġgħu

  rġajt - reġgħet

  rġajna

  reġgħu

  Unique - corruption of raġa
  RESAQ
  reda'

  refa'

  to return, repeat, do again, come back

  to approach, come near

  to suck

  to lift

  telaq - jitlaq

  CCN4B
  TELAQ
  felaħ

  to leave, go out, abandon, leave off

  seduċenti

  tempting

  msemmi

  famous, called, well-known, mentioned

  talab - jitlob

  CCN6B
  DAĦAL - TALAB - I-O|A

  to pray, to ask, require

  ħasel - jaħsel
  ħsilt

  CCN2
  ĦADEM

  to wash

  kien - kun - kun

  kiel - kul - kulu

  mar - mur - morru

  imperative
  to be

  to eat

  to go

  fina

  in us

  l-inkwiet

  trouble, worries

  inkwieta - jinkwieta

  to worry

  ħalef - jaħlef

  BN ħalef li jwieġeb b'id tal-ħadid

  CCN2B
  QALEB (shift, turn)

  to swear, take an oath

  Benjamin Netanyahu vowed to answer with an iron fist

  għażeb - għewieżeb

  bachelor

  tella' - jtella '

  v.II

  to lift up, raise, elevate

  serraħ - jserraħ

  CCN2

  serraħ rasek

  to give rest to

  rest assured, don't worry

  rixa - iet - rix

  feather

  allavolja

  although

  qabel - jaqbel

  v.I

  ma setgħux jaqblu bejniethom

  to agree, accord suit

  they couldn't agree

  waħħal - jwaħħal

  v.II

  to stick, fix to, unite, join together

  labra - iet - labar

  labra tar-ras

  needle, broach

  pin

  ġenb

  fuq il-ġenb

  side

  on the side

  ġiżirana - ġiżirajjen

  necklace

  msielet

  earrings

  qabbel - jqabbel

  v.II

  to match

  għażel - jagħżel

  l-għażla

  CCN2 AGĦ1
  GĦAŻEL
  ĦADEM

  to choose

  choice

  joqgħodlok

  it suits you

  serp - sriep

  ors - ijiet

  snake

  bear

  il-misraħ - imsieraħ

  at the square

  ltaqa' - jiltaqa'


  Form VI - VII - VIII
  XTAQ

  to meet

  zalza - zlazi

  sauce

  lili tani ktieb

  lilek x'tak?

  he gave Me a book

  what did he give You?

  tahulek

  agħtihomlna

  he gave it (m) to you

  give them to us

  ħasilli wiċċi

  ħasilhuli

  he washed my face

  he washed it for me

  aħsillu wiċċu

  aħsilhulu

  wash his face

  wash it for him

  oqgħod hemm bil-qiegħda

  sit there
  attn. not stay

  mesaħ - jimsaħ

  CCN4A - E-A
  FETAĦ

  (DAĦAQ)

  to wipe

  dan il-ħut bix-xewk

  this fish is bony

  għalqa - għelieqi

  field

  min jgħid ħaġa, u min jgħid oħra

  some say one thing, and some say another

  ilbsu ż-żraben

  ilbiesniehom

  put on (pl) your shoes

  we put them on

  iftaħ it-tieqa

  itfaħha

  open the window

  open it

  agħlaqhu

  close it (m)

  idħol ġewwa

  oħorġu mill-kamra tal-banju

  come inside

  come out (pl) of the bathroom

  nej - ja- jjin

  undercooked

  quddiem it-television

  in front of tv

  imsaħ wiċċek

  imsaħhulha

  wipe your face

  wipe it for her

  aħsillu wiċċu lil Pawlu

  aħsilhulu

  wash Paul's face

  wash it for him

  ħsilniehomlok

  we washed them for you

  ħasilhulek

  he washed it for you

  qal it-talb

  to say prayers

  X'tgħid lit-tfal l-omm?

  What does the mother tell the children?

  Libsithulek iż-żarbun?

  Iva, libsithuli

  Did she put the shoes on for you? (pair)

  Yes, she put them on for me

  Għamlithulek xagħrek?

  Iva, għamlithuli

  did she do your hair for you?

  yes, she did it for me

  Tahomlok il-kotba?

  Iva, tahomli

  did he give you the books?

  yes, he gave them to me

  fetaħhielha l-ittra?

  iva, fetaħhielha

  did he open the letter for her?

  yes, he opened it for me

  huwa akbar/ikbar minni fid-daqs / fit-tul

  he's bigger than me in size / height

  aktar/iktar/iżjed intelliġenti

  more intelligent (3)

  special comparative
  v KKvK

  iTWal
  iXJaħ
  iŻGĦar
  eĦFeF
  iTQaL (heavy, difficult)
  iDJaQ (narrow, tight)

  special comparative
  v KKvK

  twil
  xiħ
  żgħir
  ħafif
  tqil
  dejjaq

  iRQaQ (thin)
  iRĦas
  iSBaĦ
  eKReH
  eĦŻen /agħar - more common
  itjeb/aħjar

  special comparative
  v KKvK

  rqiq
  rħis
  sabiħ
  ikrah
  ħażin (2)
  tajjeb (2)

  iĊKeN - people & living things
  oGĦLa
  oĦLa
  iktar - aktar - iżjed ħelu
  iBJaD
  iFJeN (high quality)

  special comparative
  v KKvK

  ċkejken
  għoli & għali
  ħelu (flavour)
  ħelu (cute)
  abjad
  fin

  ġimgħa -ġimgħat

  ġimagħtejn - (nb sp)

  week

  two weeks

  folla - folol
  ġemgħa

  crowd (2)

  m'iniex

  m'intix - inti
  m'intx

  mhuwiex
  hu - mhux

  hija - mhijiex
  hi - mhix

  m'aħniex
  intom - m'intomx
  intkom - m'intkomx
  mhumiex

  To be - negative

  copular noun which behaves like a verb

  Int m'aħniex! = You are a we-are-not! =
  m'aħniex - miġnun/a/mġienen

  You are crazy!

  mess - jmiss
  v.I

  messni fuq spallti

  to feel, touch

  he touched me on my shoulder

  spalla - lel

  shoulder

  titjira - iet
  (sound plural)

  flight

  tamma - jtamma
  v.II

  to give hope, to flatter with hopes

  it-taqsim

  division, partition, sharing, dividing

  tar - jtir

  v.I

  to fly

  logħob tan-nar

  fireworks

  kunjatu - a - i

  father-, mother-in-law

  rnexxa - jirnexxi

  v. Sq
  li jirnexxi

  to succeed

  successful

  lmenta - jilmenta

  to complain

  apposta

  on purpose

  ħawwad - jħawwad

  v.II

  intom ħawwadtu dawn l-istampi kollha

  to mix, stir, confound

  you (pl) have mixed up all these picutres

  boll - bolol

  stampa - i

  stamp

  picture, image

  ħabat - jaħbat - ħabtet

  CNN1 A
  QASAM

  ħabta

  to collide with, bump into

  collision

  ħasad - jaħsad- ħasdet
  CNN1 A

  ħasad il-ħajja

  il-bidwi ħasad il-qamħ

  il-qtil li ħasad lill-pajjiż

  to reap, mow, harvest, crop
  to startle

  to take the life of

  the farmer harvested the corn

  the murder which startled the country

  ħataf - jaħtaf - ħatfet
  CNN1 A

  ħataf il-waqt li jmur

  to snatch, rest

  he snatched the opportunity to go

  ħatar -jaħtar - ħatret
  CNN1 A

  ħatru president ġdid

  to elect, choose, appoint, select

  they elected a new president

  mill-bidu tas-sena

  sal-bidu

  since the beginning of the year

  till the beginning

  tliet mija

  elfejn

  300

  2000

  għażiż - a - għeżież

  dear

  ħmar il-lejl - & plural

  nightmare

  ħanżir - ħnieżer
  majjal - i

  majjal

  ħanżir

  majjal

  pig (animal - 2)

  pork

  insult - pig (eats a lot)

  insult - pig (dirty)

  ċint - ċnut

  fence, hedge

  għaref - għarfa - għorriefa

  learned, wise

  marid - a - morda

  ill

  (Wieħed) raġel u (waħda) mara

  raġel wieħed u mara waħda

  a man and a woman
  or
  a certain man and a certain woman


  one man & one woman

  ġilda
  il-ġilda tiegħi nħarqet
  il-kulur tal-ġilda

  tal-ġilda
  żraben tal-ġilda

  skin
  my skin burnt
  skin colour

  (of) leather
  leather shoes

  id-distakk

  nħoss id-distakk

  difference or gap - formal - voting usual
  detachment

  I feel the detachment

  mingħajr ma jikteb (mingħajr + verb)
  bla ma jikteb

  without writing (2)
  3rd pers. masc. sing

  kull ma jgħid
  kulma jgħid

  kull persuna

  everything he says

  every person

  ħama (m)

  għama

  Alla, alla
  ilma


  għana
  papa

  mud, sludge, slush

  blindness

  masc nouns ending in A 6)

  għajn dar
  id triq
  ras xemx
  sieq
  qalb

  omm
  oħt
  soru
  qmis

  fem nouns ending in consonant (12)

  Ġirbi / ja / in
  Furjaniż / a / i

  people from Birgu
  Floriana

  kulur il-ħawħa

  peach colour

  L-Mnarja, which falls on the feast of Saints Peter and Paul on 29 June, continues to be considered as one of the principal feasts on the Maltese islands, associated with popular customs and traditions.

  As happens every year, the day is marked by events at Buskett, Malta's largest area of natural woodland. It was the custom centuries ago that in a marriage contract the groom had to promise the bride to take her to the Buskett Mnarja celebrations after they were married.L-Mnarja celebrations date back even further than the arrival of the Knights of St John in 1530. The festival is named L-Mnarja, a corruption of the Italian 'Luminara' and means festival of light. It is named after the bonfires that used to light up the festivities in the towns of Mdina and Rabat.

  Feast of St. Peter and St. Paul

  RoĦoS

  CCN9A

  to become cheap, fall in price

  għaġeb

  tal-għaġeb

  għaġġeb

  stagħġeb (v.X)

  wonder, awe OR fusspot

  wonderful

  to surprise, astonish

  to be surprised

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature