New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Jien m'iniex
  Inti m'intix
  Hu / huwa mhux / mhuwiex
  Hi / hija mhix / mhijiex
  Aħna m'aħniex
  Intom m'intomx
  Huma mhumiex

  to be - pres simp neg

  ma kontx
  ma kienx
  ma kenitx / ma kinitx
  ma konniex
  ma kontux
  ma kenux / ma kinux

  to be - past simple neg

  ħabat - jaħbat - ħabtet

  v.I 1A

  to collide with, bump into

  ħasad - jaħsad- ħasdet
  CCNA1 - qasam

  It-tifel ħasad lil ommu meta ġera fit-triq

  ħasad il-ħajja

  il-bidwi ħasad il-qamħ

  il-qtil li ħasad lill-pajjiż

  to SURPRISE, SHOCK reap, mow, harvest, crop
  to startle

  the child startled his mum when he ran into the street

  to take the life of

  the farmer harvested the corn

  the murder which startled the country

  ħataf - jaħtaf - ħatfet
  v.I 1A

  ħataf il-waqt li jmur
  ħataf l-opportunità biex

  waqt li kien fis-sakra ħataf kuntistabbli minn għonqu

  to snatch, to seize


  he snatched the opportunity to go


  while he was drunk, he grabbed a constable by his throat

  ħatar -jaħtar - ħatret
  v.I 1A

  ħatru president ġdid
  ħatar il-bord
  ħatar lil Joe Borg

  to elect, choose, appoint, select

  they elected a new president
  he selected the board
  he appointed Joe Borg

  sema' - jisma'

  nisimgħu

  to listen

  Jisimni
  jismek
  jismhu
  jisimha
  jisimna
  jisimkom
  jisimhom

  To be called - Pres Simp

  Sejjer
  Sejra
  Sejrin

  Sejjer (Ser)

  niltaqa
  niltaqgħu

  iltqajt
  iltaqa'
  iltaqgħet

  iltqajna

  to meet

  baqa'

  to remain

  jiddispjaċi ni
  jiddispjaċi k
  jiddispjaċi h
  jiddispjaċi ha

  jiddispjaċi na
  jiddispjaċi kom
  jiddispjaċi hom

  to be sorry (pos) - neg like have

  twieled

  twelidt
  twieled
  twieldet

  to be born

  SAR(he became; it ripened; it was
  cooked)

  Pres / fut
  insir
  issir
  isir
  issir
  insiru
  issiru
  isiru

  Imperative:
  sir (become) (sing)
  siru

  Pretorite
  Sirt - sirt gilda u ghadma
  Sirt
  Sar
  Saret
  Sirna
  Sirtu
  Saru


  Past Participle:

  misjur (m) misjura (f) misjurin (pl)(ripe)


  Verbal Noun:
  sajran (ripening)

  SAR - Hollow Verb

  he became
  it ripened
  it was

  waqaf - jieqaf

  tibgħax tiekol
  tibgħawx tieklu

  to stop

  stop eating (s, pl)
  lit. don't stay eating

  qed inwissnik

  wissejt
  wissit (wissini)
  wissiet
  wissejna wissejnihom
  wissewni

  twissi - to warn

  qatel - joqtol
  v.VIII - o-o-i

  to kill

  ta - jagħti

  tajt
  tat
  taw

  agħti - u
  ti (short for agħti)

  to give

  qomt

  I woke up

  laqa'
  baqa'
  ibqa'

  he welcomed
  he stayed
  stay!

  resaq - jersaq - jersqu
  rsaqt - resqet - rsaqna - resqu

  reġa' - jerġa' - nerġgħu
  rġajt - reġgħet
  rġajna - rġajtu - reġgħu

  reda' - jerda' - jerdgħu
  rdajt - redgħet - redgħu

  Unique verbs - to do with R
  h, I think corrupted version of originals rasaq, raġa, rada

  to approach

  to do again, repeat, come back, return

  to suck

  qabad - jaqbad
  v.I1a

  qabad żewġ ħallelin

  to catch, sieze

  he caught two thieves

  telaq
  seraq
  felaħ
  feraħ
  xeraq
  meraħ

  teraħ (uncommon)
  teraq (uncommon)
  xeraħ (uncommon)

  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ

  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  09

  telaq - jitlaq - jitilqu

  tlaqt - telqet - telqu

  to leave, leave off, abandon, foresake

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  seraq - jisraq -nisirqu

  sraqt -serqet - serqu

  to steal, rob

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  felaħ - jiflaħ -

  flaħt - felħet -

  to be strong, powerful

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  feraħ - jifraħ - jifirħu

  fraħt - ferħu

  to celebrate, rejoice

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquiduid

  meraħ - jimraħ - jimriħu

  mraħt - merħet

  to wonder, roam

  CCN4 - E-A Mamma - Type B
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  teraħ - jitraħ - jitirħu

  traħt

  to melt, dissolve

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  teraq - jitraq - jitirqu

  traqt

  to batter

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  xeraq - jixraq - jixirqu

  xraqt -

  to choke

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  xeraħ - jixraħ - jixirħu

  huwa xeraħ il-ħuta qabel ma sajjarha

  xraħt

  to cut lenghthwise, dissect, to anatomise

  he cut the fix lenghtwhise before cooking it

  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  ...

  CCN4 - E-A Mamma -
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  qasam - jaqsam
  qsamt - qasmet

  CCN1 A

  to cut
  to cleave, split, break, divide, cross, pass, traverse

  ħabar - jaħbar

  CCN1 A

  to predict, forsee

  ħaraq

  ...

  għafas - jagħfas - jagħfsu
  għafast - għafset - għafasna


  CCN1A GĦ1

  to press, squeeze, opress

  għasar

  CCN1 AGĦ1

  to squeeze, press hard

  iftaħ - iftħu (CCN4A)

  orqod - orqdu (CCN7)

  idħol - idħlu (CCN6)

  Imperative
  feataħ

  raqad

  daħal

  għaqad

  CCN1 A:GĦ1

  to be curled, congealed

  ħaraq
  jaħraq - jaħarqu
  ħraqt -ħarqet

  CCN1B

  to burn

  seta'
  jista' - jistgħu
  stajt - setgħet - setgħu

  CCN4 AGĦ3

  Can

  CCN4 AGĦ3
  daħak

  b-q-għ

  baqa' - jibqa'

  bqajt - baqgħet - baqgħu


  tibgħux tieklu

  to remain, stay, carry on

  do not keep on eating - stop eating

  CCN4 AGĦ3
  daħak - seta'

  2nd root Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  3rd root Għ(')/Ħ(H)/Q(K) or liquid us.

  ċaħad

  kesaħ

  mesaħ

  to deny

  to grow cold

  to wipe

  CCN4 A
  daħaq

  għasar - jagħsar - jagħsru
  għasart - għasret - għasru

  għafas

  għaqad

  għatas

  to squeeze soft things

  to push (brakes), squeeze hard things

  to solidify

  to sneeze


  CCNAGĦ1
  qasam - GĦASAR

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature