New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • qabel

  before

  ram

  copper

  tempji

  temple

  ħadid

  iron

  fenici

  Fenicians

  cartaginizi

  cartigians

  rumani

  romans

  għarab

  Arab

  kiteb

  to write

  ktieb

  a book

  kitba

  writing

  kittieb

  writer

  ktejjeb

  small book

  miktub

  written

  nikteb

  I write

  ktibt

  I wrote

  jott

  yaught

  Jannar

  january

  jarda

  yard

  konfuzjoni

  confusion

  Ottobru

  October

  kafe

  coffee

  oġġett

  object

  pajjiż

  country

  qabru

  crab

  qaħqaħ

  cough

  rota

  wheel

  serp

  snake

  Settembru

  September

  tabakk

  tabacco

  liberta

  liberty

  Marzu

  March

  Novembru

  November

  natura

  nature

  nazzjon

  nation

  vuċi

  voice

  vampir

  vampire

  vendetta

  vengeance

  wajer

  wire

  xarabank

  bus

  xelter

  shelter

  zokkor

  sugar

  ħu

  brother

  ħuh

  his brother`

  żejt

  olive

  żiemel

  horse

  ziju

  uncle

  gazzetta

  newspaper

  ried

  wanted

  karta

  paper

  nara

  I see

  tajjeb

  good

  tifla

  girl

  tfal

  children

  tajba

  good (f)

  tajbin

  good (p)

  jekk jogħġbok

  please

  grazzi

  thank you

  ferħan

  happy

  verbi

  verbs

  ittra

  letter

  il-ġonna

  gardens

  tinsab

  is found

  kantuniera

  corner

  isfel

  downstairs

  fuq

  upstairs

  entrata

  entrance

  wiesgħa

  wide

  kmamar

  rooms

  minnhom

  one of those

  hija

  is (f)

  s-salott

  living room

  fejn

  where

  televixin

  television

  l-oħra

  the other

  tar-raġel tagħha

  my husband

  wkoll

  also

  ukoll

  also

  l-ikel

  food

  żgħira

  small

  l-imbarrazz

  mess

  bitħa

  yard

  naħa

  at the back

  mal-ġenb

  on the side

  li-jesa

  which holds

  x'hemm?

  what is there?

  kemm?

  how much?/how many?

  tinsab

  ia situated

  fil-bidu

  at the beginning

  qsari

  pots

  jiġi

  is (situated)

  ħasil

  washing

  żżommha

  she keeps

  nzommha

  I keep

  f'postu

  in its place

  siġra

  trees

  nonxor

  i hang

  ħwejjeġ

  clothes

  taraġ

  stairs

  jagħti

  leads

  dejjem

  always

  kollox

  everything

  nadifa

  clean

  jisimni

  my name is

  x'jismek?

  what is your name?

  wieħed

  one

  tlieta

  three

  erbgħa

  four

  ħamsa

  five

  sebgħa

  seven

  tmienja

  eight

  disgħa

  nine

  għaxra

  ten

  l-ewwel

  first

  it-tieni

  second

  it-tielet

  third

  ir-raba

  fourth

  il-ħames

  fifth

  is-sitt

  sixth

  is-seba

  seventh

  it-tmien

  eighth

  id-disa

  ninth

  l-għaxar

  tenth

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature