New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • ġenn

  tal-ġenn

  madness

  crazy

  moħħu FI

  his mind on

  nhar il-Ġimgħa li għadda (days of week - msc)

  il-ġimgħa li għaddiet

  it-Tlieta li ġej

  ix-xahar id-dieħel (dieħel with month or week)

  il-ġimgħa d-dieħla

  last Friday

  last week

  next Tuesday

  next month

  next week

  ersaq 'il hawn
  itlaq 'il barra
  idħol 'il ġewwa

  'l quddiem - in the future
  mil-lum 'il quddiem

  come here
  go outside
  come inside

  in the future
  from now onwards

  bewweġ - jbewweġ

  to run away, disappear clandestinely

  sa ma jiġi
  sakemm jiġi

  il- i
  il-ek
  etc
  - ma nikteb ittra

  Ili nikteb ittra

  until he comes (function word) (2)

  it's been a while since

  - I've written a letter


  I've been writing a letter for a long time

  mexxa - jmexxi (v.II)

  mexxej - a - a

  to lead, guide

  leader, guide

  wieġeb - jwieġeb

  v.III

  to answer

  resaq - jersaq
  il-lejl qed jersaq

  ......................
  reġa' - jerġa' - nerġgħu

  rġajt - reġgħet - reġgħu

  Unique verbs

  to approach
  the night is approaching

  to do again, repeat, come back, return

  qatt ma reġa lura d-dar

  he never came back home

  ħataf - jaħtaf - ħatfet
  v.I 1A

  ħataf il-waqt li jmur
  ħataf l-opportunità biex

  waqt li kien fis-sakra ħataf kuntistabbli minn għonqu

  to snatch, to seize, ABDUCT


  he snatched the opportunity to go


  while he was drunk, he grabbed a constable by his throat

  stqarrija - i

  declaration, confession, statement

  maħżen - mħażen

  warehouse, store

  feraħ - jifraħ

  fraħt - ferħu

  Filwaqt li feraħ LIL dawn ir-rekluti ġodda

  CCN4 b
  TELAQ

  to celebrate, rejoice

  while congratulating these new recruits

  meraħ - jimraħ - jimriħu
  mraħt

  CCN4 b
  TELAQ

  to wonder, roam

  teraq - jitraq - jitirqu

  traqt

  CCN4 B
  TELAQ

  to batter

  xeraq - jixraq - jixirqu

  xraqt

  CCN4 b
  TELAQ

  to choke

  beżaq
  CCN7
  RAQAD

  seffed

  bżieq

  to spit (2)

  spit, spittle

  xeraħ - jixraħ - jixirħu

  huwa xeraħ il-ħuta qabel ma sajjarha

  xraħt

  CCN4 - E-A Mamma - Type B - TELAQ
  3rd root - Għ(')/Ħ(H)/Q(K)
  1st root - usually fricative or liquid

  to cut lengthwise, dissect, anatomise

  he cut the fish lengthwise before cooking it

  ġieli

  sometimes

  ċaqlaq

  v. Kwad

  to move, toss

  sider - sidri
  żejża - iet

  sider tat-tiġieġ

  breasts (2)

  chicken breast

  sogħol

  sogħla

  to cough

  cough (n)

  tajra - tajr

  poultry, fowl

  brama - bramiet - bram

  jellyfish

  qered - jeqred - qridt

  CCN3 b

  to destroy

  sawwat - jsawwat

  CCN2

  to beat, hit, strike, flog, lash

  kantuniera

  corner

  qaqoċċa - qaqoċċ

  artichoke

  iġġieled - jiġġieled

  v. VI

  to fight, quarrel

  sieħeb - ba

  partner

  bojja - i

  executioner

  perżut

  ham

  għafas

  CCN1 AGĦ1
  GĦASAR

  Is-sewwieq għafas il-brejkijiet

  l-Papa għafas ħafna fuq il-mod kif diversi uffiċjali fl-amministrazzjoni tal- Knisja abbandunaw is-servizz pastorali u qed jehdew

  to push, squeeze (hard objects)


  the driver pressed the brakes

  to stress a point, put pressure (idiomatic)

  Pope Francis stressed a lot on the ......

  għaqad

  CCN1 AGĦ1

  to be solidify, freeze
  to be curled, congealed

  ħaraq
  jaħraq - jaħarqu
  ħraqt -ħarqet

  CCN1B
  ħaraq

  ħruq

  to burn

  burning, fire

  ċella- ċelel

  cell

  tressaq

  huwa tressaq quddiem il-Maġistrat

  to be presented

  he was presented before the magistrate

  duħħan

  smoke

  talli

  because of, for

  difen - jidfen

  deffien - a


  CCN5 A
  KITEB / KISER

  to bury, inter

  gravedigger

  ħofra - riet

  pit, hole

  brimba - brimb - iet

  spider

  għargħar
  v. kwad

  għargħar

  to flood, deluge

  flooding, floods

  għereq

  CCN3 BGĦ1
  GĦEREQ

  to sink

  ċaħad

  CCN4 A
  DAĦAQ

  to deny

  għatas

  CCN1 AGĦ1
  A-A QASAM- GĦASAR

  to sneeze

  għasar

  CCN1 AGĦ1
  qasam - GĦASAR

  to squeeze soft things, press juice

  għaqad

  Il-ġelat għaqad fil-friża

  CCN1 AGĦ1
  qasam - GĦASAR

  to freeze, solidify

  the ice-cream solidified in the freezer

  ħasad

  It-tifel ħasad lil ommu meta ġera fit-triq

  to surprise, shock, startle (harvest)

  the child shocked his mother when he ran into the street

  CCNA1
  qasam

  għal kollox

  ħasad għal kollox lil-goalkeeper

  totally

  he completely surprised the goalkeeper

  saħansitra agħar
  iżjed agħar

  even worse (2)

  ħaraq
  jaħraq - jaħarqu ħraqt -ħarqet

  CCN1B

  to burn

  qala'

  CCN1 AGĦ3
  QATA'

  to pull out

  foss - jiet

  il-foss tal-Imdina

  ditch

  Mdina's ditch

  ħarab


  CCN1 b
  ĦARAQ

  to escape, run away, fly away

  paraventu

  screen

  għażaq

  CNN1 AGĦ1
  GĦASAR

  to dig, hoe, till

  għaraf
  jagħraf - jagħarfu
  għaraft - għarfet

  CNN1 BGĦ1
  GĦARAF - ĦARAQ

  to know, recognise, identify

  għarax
  jagħrax = jagħarxu

  CNN1 BGĦ1
  GĦARAF

  to tickle

  ħa
  jieħu - jieħdu
  ħadt

  ħu - ħudu

  pp
  meħud

  to take

  saħaq

  CCN4 A
  DAĦAQ

  to stress, insist, be persistant

  Ma jieħux ħsieb saħħtu
  Ma jieħux ħsiebha saħħtu.

  he doesn't take care of his health (2)

  għer

  Kienet tgħir kull darba

  to get jealous

  she got jealous every time

  Wara l-ġlieda, widintu x-xellugija kienet qisha pastarda

  after the fight, his left ear was like a cauliflower

  wara l-kantuniera

  around the corner

  miskina, kisret subajha, it-tlieta li huma, ta' idha l-leminija.

  miskina, kisret tlett iswaba' minn idha/idejha l-leminija.

  t'idha l-leminija

  poor thing, she broke her fingers, three of them, from her left hand (2)

  kien imdejjaq li martu kienet ma tiflaħx.

  he was sad because his wife was ill

  għadam - għadma - għadmiet

  bone

  dakinhar filgħodu

  that day in the morning

  bl-imqass il-ġdid

  with the new scissors

  mnieħru

  his nose

  ħuġġieġa - ħġejjeġ

  bonfire, aflame

  Hu proċess li għaddej bil-mod

  it's a slow process

  (it's a process which passes slowly)

  diġà

  already

  Hawnhekk fl-Isvizzera

  here in Switzerland

  qiegħda l-isptar

  she's in hospital

  kull filgħodu u kull filgħaxija

  every morning and evening

  widintu x-xellugija

  his left ear

  ħadd u xejn ma jasal tard, la t-trejns u lanqas it-trams

  nobody and nothing arrives late, neither the trains nor the trams

  widna (f)

  widintu
  widintha
  widnejh

  widnejja

  ear

  his ear
  her ear
  his ear; his two ears; his ears

  my ear

  it-triq ix-xellugija
  it-triq fuq ix-xellug

  il-leminija, fuq il-lemin

  the street on the left (left as adj & noun)

  on the right

  qis

  X'inhu l-qies ta' dan?
  X'inhu l-qies ta' din il-mejda?

  size

  what's the size of this?
  what's the size of this table?

  seba' or saba'

  swaba' - tlett iswaba'

  finger (2)

  fingers - three fingers

  diferm difrejn; dwiefer

  difrejn is most common

  nail

  dakinhar filgħodu

  filgħodu

  that day in the morning

  in the morning, that morning

  zokk - zkuk

  stick, bark, trunk of tree

  qabbad

  to start a fire

  daqsekk bil-mod

  so slowly

  mill-Ingliż għall-Malti.

  bil- IN a language. GĦALL - into a language

  from English into Maltese

  ma' = with (the presence)
  bi = with (the usage of)

  with (2)

  ħsiebi

  my thought

  sieħeb - ħba - sħab

  friend

  daqsek

  your size

  X'għidtilha?
  X'għidtulha?

  what did you tell her?

  Għada filgħaxija se jagħmel ir-ragħad u s-sajjetti

  tomorrow evening it's going to thunder and lightening

  fit-tieġ

  at the wedding

  Konna bil-qiegħda meta daħal

  we were seated when he entered

  xtratli

  she bought me (for me)

  libsa - liebsi

  dress

  biss 'il bogħod

  far away

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature