New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • Ngħejja

  I get tired

  Tidra

  drajt
  derha
  drat
  drajna
  draw

  you get used to

  qisu se jagħmel is-silġ

  it looks like it's going to snow

  sentejn

  two years

  qed issir għar

  it's getting worse

  dan is-sajf

  this summer

  is-sema
  smewwiet

  sky

  il-Ħarifa

  autumn

  mxarrab
  mxarrba
  mxarrbin

  wet

  meta t-torok ikunu mxarrbin

  when the streets are wet

  tiżloq - you slip

  tieħu xi żelqa

  to slip

  to take a slip

  qasam - jaqsam

  qsamt
  qasmet

  to cross (road)

  xarba / xorb

  drink

  għaxar snin

  exception. should be għaxart

  ten years

  tlett ġimgħat ilu

  three weeks ago

  irrid ikollok hafna paċenzja

  you have to be very patient

  għandi taħwid

  I have a confusion

  xi dnub

  what a pity!

  il-parti kbira ta' studenti tiegħi

  the majority of my students

  il-fiera

  the fair (trade fair)

  xmara

  river

  ma nibqax nisimgħu t-traffiku

  I stop hearing the traffic

  ġar/a
  ġirien

  nieghbour

  fit-tieni sular

  fit-tielet sular

  fir-raba sular

  on the 2nd, 3rd,4th floor

  moħbi

  hidden

  Skoċċiż

  Scottish

  meta ma tkunx ix-xita

  meta ma nkunx xogħol

  meta ma jkollix aptit

  when it's not raining

  when I don't have work

  when I don't feel like

  ma nieħux pjaċir

  ma ħadx pjaċir meta kienet ix-xita / ħassejt il-bard


  ħa - jieħu - jieħdu

  I don't enjoy it

  I didn't enjoy it when it rained / I felt cold

  fil-ħamsa jidlam / jisbaħ

  it gets dark / light at five

  jkolli nieħu siesta

  I need to take a siesta

  straħ
  jistrieħ - jistrieħu

  striħajt - straħet - straw

  to rest

  għolja wieqfa

  steep hill

  goffa

  bulky

  neża'

  nżajt
  nżajna
  nżajtu

  għ appears when a vowel-subject suffix is added:
  thus: neżgħet & neżgħu

  this is true for all verbs with a silent GĦ (represented by an '

  jinżgħu

  to take off

  when a consonant subject-suffix is added - for the Perfect tense,
  the '/għ becomes a J

  Negħreq

  għaraq

  to sweat

  sejra l-libreria

  I'm going to the library

  il-ġimgħa d-dieħla

  next week

  Nawguralek

  good luck

  żewġ
  tliet
  erba'
  ħames
  sitt
  seba'
  tmien
  disa'
  għaxar

  żewġt
  tlett
  erbat
  ħamest
  sitt
  sebat
  tmint
  disat
  għaxart

  nos. + polysyllabic nouns

  nos. + monosyllabic nouns

  2 - 10 followed by PLURAL NOUN

  11+ followed by Singular Noun

  Min hi DIK il-mara twila ħdejn B?

  Dik il-ħabiba tagħha

  Who is the tall woman next to B?

  That's her friend

  mitt siġġu u wieħed

  mija u żewġ kotba

  mija u tlett iħmir

  mija u erbatax-il ktieb

  101 chairs

  102 books

  103 donkeys

  114 books

  kemm għandek snin

  għandi ħames snin
  għandi ħdax-il sena
  għandi mitt sena

  how old are you?

  I'm five years old
  I'm 11 years old
  I'm 100 years old

  hu akbar minni sentejn

  mhux kbir daqsi

  fl-eta' tiegħu

  he is two years older than I am

  he is not as old as I am

  at his age

  id-disgħa u għaxra

  l-għaxra u kwart

  It-tlieta neqsin kwart ta' wara nofs in-nhar

  9:10

  10:15

  14:45 (afternoon)

  f'nofs in-nhar

  L-arloġġ 'il quddiem / lura

  L-arloġġ tajjeb

  arloġġ - arloġġi

  at midday

  the watch / clock is fast / slow

  the clock watch is right

  watch, clock

  sena / snin

  Illum l-ewwel ta' Frar

  Fit-tlieta ta' Settembru

  il-Ħamis

  year / s

  today's the first of Feb

  on the third of Sept

  Thursday

  ħamest elef

  Ħamest ijiem

  ħamest irġiel

  5,000

  five days

  five men

  mara / nisa

  woman / women

  għalqa / għelieqi

  field

  dawk għandhom xahar biss

  those are only one month old

  kemm huma l-wieħed?

  għaxar euro l-wieħed

  how much for one?

  10 euro for one

  mhux għaljin, hux?

  they aren't expensive, are they?

  tiġieġ/a, tiġiġiet

  chicken

  bitħa, btieħi

  yard

  fellus / flieles

  papra, papri

  ħmar/a, ħmir

  chick

  duck

  donkey

  bajd (coll. noun), bajda, bajdiet

  egg

  il-tifel iż-żgħir

  his youngest son

  sitta u sebgħa kemm huma?

  what's six plus seven?

  mistieden
  mistiedna
  mistiednin

  invited

  żelaq - jiżloq / jiżolqu

  żlaqt

  to slip

  meta ma nkunx xogħol

  meta ma jkollix xogħol

  when I'm not working

  when I have nothing to do

  baqa' - jibqa / jibqgħu

  bqajt - baqgħet - baqgħu

  Ma nibqax nisimgħu t-traffiku

  to stay, remain

  I stop hearing the traffik

  għereq - jegħreq / jergħqu

  għeriqt- għerqet - għerqu

  to drown, sweat

  fit-talb

  in prayers

  l-ewwell ta' Frar

  it -tnejn ta' Novembru

  il-ħamsa ta' Settembru

  February 1st

  November 2nd

  Sept. 5th

  Moħbi
  Moħbija
  moħbijin

  Il-flus kienu moħbijin fl-armarju

  hidden

  the money was hidden in the cupboard

  irid ikollok hafna paċenzja - you have to be very patient
  irid ikolli ħafna.....
  future = same

  ridt ikolli
  ried ikollu
  ried ikollna
  ried ikollkom
  ried ikollhom

  ...

  bit-takkuna

  with heels

  tmiem il-ġimgħa

  weekend

  ma stajtx inħoss is-swaba ta saqqajja

  I couldn't feel my toes

  kif tiktibha?

  how is it written?
  how do you write it?

  nġib l-iddejat.

  I get ideas

  il-biċċa l-kbira

  il-biċċa l-kbira tal-istudenti tiegħi

  the majority

  the majority of my students

  iktar u iktar waqt

  more and more during

  xi ħaġa tajba għas-saħħa

  something healthy

  waqt il-lezzjoni tat-tango, għajjejt / kont għajjiena

  ...

  ...

  two days

  mill-ewwel

  at once

  Ħela ta' ħin

  waste of time

  kont ilni ma narahom

  I hadn't seen them for ages

  jiftaħar - Jiftaħru

  ftaħart
  FTAħAR
  ftaħret

  they boast

  neqred - neqirdu

  qridt
  QERED
  qerdet

  to moan

  iktar ma tkun tajjeb, iktar tiżfen

  the better you are, the more you dance

  qed nistenniha

  I'm looking forward to it

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature