New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • to ask

  staqsa staqsi istaqsu (staqsejt staqsejtu)

  to be able to

  seta' ista istgħu (stajt stajtu)

  to look

  ħares ħares ħarsu (ħarist ħaristu)

  to live

  għex għix għixu ( għixt għixtu)

  to understand

  feħem ifħem ifħmu (fhimt fhimtu)

  to see

  ra ara araw (rajt rajtu)

  to walk

  mexa imxi imxu (mxejt mxejtu)

  to do

  għamel agħmel agħmlu (għamilt għamiltu)

  to write

  kiteb ikteb iktbu (ktibt ktibtu)

  to teach

  għallem għallem għallmu (għallimt għallimtu)

  to help

  għen għin għinu (għint għintu)

  to die

  miet mut mutu (mitt mittu)

  to feel

  ħass ħoss ħossu (ħassejt hassejtu)

  to be ill

  marad imrad imirdu (mradt mradtu

  to love

  ħabb ħobb ħobbu (ħabbejt ħabbejtu)

  to be happy

  feraħ ifraħ ifirħu (fraħt fraħtu)

  to run

  ġera iġri iġru (ġrejt ġrejtu)

  to believe

  emmen emmen emmnu (emmint emmintu)

  to send

  bagħat ibgħat ibgħatu ( bgħatt bgħattu)

  to be afraid

  beza' ibza ibzgħu (bzajt bzajtu)

  to change

  bidel ibdel ibdlu (bdilt bdiltu)

  to deny

  ċaħad iċħad iċħdu (ċħadt ċħadtu)

  to enter

  daħal idħol idħlu (dħalt dħaltu)

  to tell a lie

  gideb igdeb igdbu (gdibt gdibtu)

  to get

  ġab ġib ġibu ( ġibt ġibtu)

  to collect/pick up

  ġabar iġbor iġbru ( ġbart ġbartu)

  to pity

  għader agħder agħdru

  to close

  għalaq agħlaq agħlqu

  to choose

  għazel agħzel agħzlu

  to work

  ħadem aħdem aħdmu

  to forgive

  ħafer aħfer aħfru

  to be free

  ħeles eħles eħilsu

  to wear

  libes ilbes ilbsu

  to go

  mar mur morru

  to go down

  nizel inzel inzlu

  to catch

  qabad aqbad aqbdu

  to kill

  qatel oqtol oqtlu

  to sleep

  raqad orqod orqdu

  to come near

  resaq ersaq ersqu

  to listen

  sema' isma isimgħu

  to give

  ta' agħti agħtu

  to pray

  talab itlob itolbu

  to go up

  tela' itla itilgħu

  to feed

  tema' itma itimgħu

  to light up

  xegħel ixgħel ixgħelu

  to open

  fetaħ iftaħ iftħu

  to drink

  xorob ixrob ixorbu

  to arrive

  wasal awsal awslu

  to laugh

  daħaq idħaq idħqu

  to jump

  qabez aqbez aqbzu

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature