NAME

Question types


Start with


Question limit

of 158 available terms

Print test

155 Matching questions

 1. I don't understand
 2. two o'clock PM
 3. Yes
 4. 80
 5. I'm sick
 6. Do you speak English?
 7. 13
 8. One ticket to _____, please
 9. Thank you
 10. 2000
 11. gray
 12. I'm sorry
 13. 8
 14. Take me to _____, please
 15. 10
 16. It's an emergency
 17. Where is the toilet[, please?]
 18. 12
 19. _____ month(s)
 20. Goodbye (informal)
 21. 14
 22. Can I use your phone?
 23. 18
 24. 200
 25. How much is a ticket to _____?
 26. Where are there a lot of
 27. 6
 28. My name is ______
 29. brown
 30. 60
 31. towards the _____
 32. 11
 33. _____ day(s)
 34. 3
 35. 300
 36. Sunday
 37. south
 38. 100
 39. Excuse me
 40. _____ year(s)
 41. Taxi!
 42. orange
 43. I can't speak Maltese [well]
 44. noon
 45. Help!
 46. 16
 47. one o'clock AM
 48. black
 49. green
 50. Where does this bus go?
 51. Saturday
 52. 15
 53. I'm lost
 54. _____ week(s)
 55. I'll call the police
 56. You're welcome
 57. three o'clock AM
 58. red
 59. 9
 60. 21
 61. Nice to meet you
 62. Good morning
 63. straight ahead
 64. Leave me alone
 65. 7
 66. Take me there, please
 67. 1000
 68. purple
 69. I've been injured
 70. 2
 71. night
 72. evening
 73. Look out!
 74. street
 75. 70
 76. blue
 77. Tuesday
 78. north
 79. Good night
 80. 50
 81. Monday
 82. When will this bus arrive in _____?
 83. 101
 84. Don't touch me!
 85. How are you?
 86. 22
 87. now
 88. Good evening
 89. 20
 90. number _____ (train, bus, etc
 91. this week
 92. past the _____
 93. 40
 94. next week
 95. 90
 96. today
 97. morning
 98. _____ minute(s)
 99. half
 100. white
 101. What is your name?
 102. more
 103. east
 104. I need a doctor
 105. Turn right
 106. How much does it cost to get to _____?
 107. 17
 108. before the _____
 109. 1,000,000
 110. _____ hour(s)
 111. afternoon
 112. Wednesday
 113. Fine thank you, Tajjeb
 114. 1
 115. later
 116. When does the bus for _____ leave?
 117. two o'clock AM
 118. yesterday
 119. uphill
 120. 5
 121. Where is the bus to _____?
 122. less
 123. Is there someone here who speaks English?
 124. last week
 125. west
 126. left
 127. I lost my wallet
 128. 4
 129. Turn left
 130. intersection
 131. 23
 132. one o'clock PM
 133. Thursday
 134. No
 135. 30
 136. I need your help
 137. downhill
 138. midnight
 139. Good day
 140. Please
 141. Does this bus stop in _____?
 142. the bus station?
 143. before
 144. Watch for the _____
 145. 19
 146. How do I get to _____ ?
 147. yellow
 148. Stop! Thief!
 149. I lost my bag
 150. Can you show me on the map?
 151. Goodbye
 152. right
 153. tomorrow
 154. Police!
 155. Friday
 1. a issa (is-SAH)
 2. b mija u wieħed (MEE-ya oo WEE-hed)
 3. c Imradt. (im-rudt)
 4. d illum (il-LOOM)
 5. e elf (elf)
 6. f _____ xahar(xhur) (xaar (xoor))
 7. g Il-Ħamis (ill ham-EES)
 8. h ibqa' miexi (...)
 9. i Tista' turini fuq il-mappa? (tis-taa tu-REE-nee foo-UH ill map-pa?)
 10. j tnejn u għoxrin (tneyn oo osh-REEN)
 11. k iswed (ISS-wet)
 12. l tlieta u għoxrin (TLEE-ta oo osh-REEN)
 13. m inqas (IN-aas)
 14. n _____ jum(jiem) (yoom (yiem))
 15. o lvant (...)
 16. p erbgħa (EHR-ba)
 17. q mitejn (mee-TEYN)
 18. r sebgħa (SEH-ba)
 19. s Taxi! (...)
 20. t fit-telgħa (...)
 21. u Se ngħajjat il-pulizija. (se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya)
 22. v erbatax (ehr-ba-TAASH)
 23. w Iva. (Eve-a)
 24. x abjad (AHB-yat)
 25. y iktar (ICK-tar)
 26. z fin-niżla (...)
 27. aa (getting attention) Skużi. (SCOO-zee)
 28. ab Tlift il-wallet. (tlift ill WOH-let)
 29. ac ħamsin (hum-SEEN)
 30. ad Nista' nużalek it-telefon? (nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?)
 31. ae Fejn hemm ħafna... (feyn emm haaf-na...)
 32. af Grazzi (TAI-yeb GRUTS-ee)
 33. ag elfejn (el-FAYN)
 34. ah Intlift. (in-tlift)
 35. ai filgħodu (fill-O-doo)
 36. aj tlieta (TLEE-ta)
 37. ak wara n-nofsinhar (WAA-rah in nofs-in-aar)
 38. al tnax (tnash)
 39. am Għandi pjaċir (AAn-dee pya-CHEER)
 40. an Il-ġurnata t-tajba. (ill JUR-na-ta it THAI-ba)
 41. ao Mhux problema. (moosh pro-bleh-MA)
 42. ap sebgħin (seh-BAYN)
 43. aq Saħħa. (SAH-ha)
 44. ar ). numru _____ (noo-mroo)
 45. as Il-lejl it-tajjeb. (ill leyl it THAI-yeb)
 46. at Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?)
 47. au is-sagħtejn ta' wara n-nofsinhar (is SAH-teyn tah WAA-rah in nofs-in-aar)
 48. av Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?)
 49. aw It-Tnejn (it tneyn)
 50. ax _____ sena(snin) (se-na (snin))
 51. ay blu (blu)
 52. az Jisimni ______ (yi-SIM-nee_____ .)
 53. ba Kif inti? (kiyf int-EE?)
 54. bb isfar (ISS-far)
 55. bc ħmistax (hmiss-TAASH)
 56. bd għoxrin (osh-REEN)
 57. be Din tieqaf _____? (...)
 58. bf Kif nasal sa ______? (keef NAH-sal saa _______)
 59. bg punent (...)
 60. bh tmienja (tmeehn-ya)
 61. bi dsatax (tsa-TAASH)
 62. bj mija (MEE-ya)
 63. bk Ħudi sal- _____, jekk jogħġbok. (...)
 64. bl Fejn hi tal-linja għal _____? (...)
 65. bm Weġġajt. (WEDGE-iyt)
 66. bn X'jismek? (SHYI-smeck?)
 67. bo Ma nifhimx. (maa ni-fimx)
 68. bp qabel il- _____ (...)
 69. bq tmintax (tmin-TAASH)
 70. br vjola (VYO-lah)
 71. bs Biljett wieħed għal _____, jekk jogħġbok. (bill-YET WEE-hed aal ________, yek YOH-jbok)
 72. bt sittax (sit-TAASH)
 73. bu Ħallini. (hahl-LEE-nee)
 74. bv _____ siegħa(t) (see-aa (see-aat))
 75. bw _____ ġimgħa(t) (jim-aa (jim-aat))
 76. bx salib it-toroq (...)
 77. by Le. (Le)
 78. bz Tista' tgħini? (tis-TA tey-nee?)
 79. ca ħamsa (HAM-sa)
 80. cb bil-lejl (bill leyl)
 81. cc Emergenza. (eh-mer-GEN-sa)
 82. cd nofs (nofs)
 83. ce _____ minuta(minuti) (mih-NOO-tah (mih-NOO-tee))
 84. cf tramuntana (...)
 85. cg dil-ġimgħa (dill jim-aa)
 86. ch is-siegħa ta' filgħodu (is SEE-yah tah fill-O-doo)
 87. ci lejn il- _____ (...)
 88. cj it-tlieta ta' wara n-nofsinhar (it TLIH-ta tah WAA-rah in nofs-in-aar)
 89. ck Jiddispjaċini. (yid-dis-pya-CHEE-NEE)
 90. cl erbgħin (ehr-BAYN)
 91. cm lemin (...)
 92. cn Ċaw. (CHA-W)
 93. co Pulizija! (poo-lits-EE-ya!)
 94. cp filgħaxija (fill-AA-shee-ya)
 95. cq Għandi bżonn tabib. (AAndi bzon TAA-bib)
 96. cr wieħed u għoxrin (WEE-hed oo osh-REEN)
 97. cs xellug (...)
 98. ct għada (AA-da)
 99. cu tmenin (tmeh-NEEN)
 100. cv Jekk jogħġbok. (yek YOH-jbok)
 101. cw oranġjo (oh-RAHN-jyo)
 102. cx kannella (kahn-NEL-lah)
 103. cy Bonġu. (BON-ju)
 104. cz wieħed (WEE-hed)
 105. da iktar tard (ick-TAR tard)
 106. db Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (maa nit-kel-limsh bill mal-ti [thai-yeb])
 107. dc Għal fejn hi din? (aal feyn ee deen?)
 108. dd aħmar (AHH-mar)
 109. de Stenna sakemm tara il- _____. (...)
 110. df Fiex ħin tasal f' _____? (...)
 111. dg Il-Ġimgħa (ill jim-aa)
 112. dh Tmissnix! (tmiss-NEESH)
 113. di tlettax (tleht-TAASH)
 114. dj għaxra (AA-shra)
 115. dk il-ġimgħa l-oħra (ill jim-aa loh-ra)
 116. dl Kemm tiswa biex tasal sal- _____? (...)
 117. dm disgħin (dih-SAYN)
 118. dn Fiex ħin titlaq titlaq għal _____? (...)
 119. do Dur fuq il-lemin. (...)
 120. dp Kemm hu biljett għal _____? (kemm oo bill-YET aal ______)
 121. dq disgħa (DIH-sa)
 122. dr triq (trih-uh)
 123. ds nofsinhar (nofs-in-aar)
 124. dt Ħudni s'hemm, jekk jogħġbok. (...)
 125. du Waqqfuh! Ħalliel! (wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!)
 126. dv griż (grees)
 127. dw Titkellem bl-Ingliz? (Tit-kel-lem blin-gleez?)
 128. dx tnejn (tneyn)
 129. dy ħdax (hdash)
 130. dz It-Tlieta (it TLEE-ta)
 131. ea sbatax (zba-TAASH)
 132. eb sittin (sit-TEEN)
 133. ec Grazzi. (GRUTS-ee)
 134. ed L-Erbgħa (LEHR-ba)
 135. ee Attent! (AAT-tent!)
 136. ef il-ġimgħa ddieħla (ill jim-aa id-dih-la)
 137. eg Dur fuq ix-xellug. (...)
 138. eh ilbieraħ (il-BIH-rah)
 139. ei Ajjut! (I-yut!)
 140. ej tliet mija (tlet MEE-ya)
 141. ek sitta (SIT-ta)
 142. el nofsilejl (nofs-ill-leyl)
 143. em aħdar (AHH-dar)
 144. en tletin (tleh-TEEN)
 145. eo it-terminus? (it ter-MIH-nus)
 146. ep is-sagħtejn ta' filgħodu (is SAH-teyn tah fill-O-doo)
 147. eq nofsinhar (...)
 148. er Tlift il-basket. (tlift ill BUS-ket)
 149. es Il-Ħadd (ill hut)
 150. et Bonswa. (BON-swaa)
 151. eu miljun (mill-YOON)
 152. ev Is-Sibt (iss sibt)
 153. ew is-siegħa ta' wara n-nofsinhar (is SEE-yah tah WAA-rah in nofs-in-aar)
 154. ex aqbez il- _____ (...)
 155. ey qabel (AA-bel)