NAME

Question types


Start with


Question limit

of 158 available terms

Print test

158 True/False questions

 1. fit-telgħa (...)south

        

 2. ibqa' miexi (...)right

        

 3. nofsilejl (nofs-ill-leyl)midnight

        

 4. Tlift il-basket. (tlift ill BUS-ket)I lost my bag

        

 5. Ċaw. (CHA-W)Goodbye (informal)

        

 6. Nista' nużalek it-telefon? (nis-TAA noo-ZAA-lek it te-le-fon?)23

        

 7. ilbieraħ (il-BIH-rah)yesterday

        

 8. Il-Ħadd (ill hut)Thursday

        

 9. Bonġu. (BON-ju)Good morning

        

 10. tnejn (tneyn)Monday

        

 11. disgħa (DIH-sa)90

        

 12. Biljett wieħed għal _____, jekk jogħġbok. (bill-YET WEE-hed aal ________, yek YOH-jbok)Where is the toilet[, please?]

        

 13. tlieta u għoxrin (TLEE-ta oo osh-REEN)21

        

 14. isfar (ISS-far)yellow

        

 15. Għal fejn hi din? (aal feyn ee deen?)How are you?

        

 16. sebgħin (seh-BAYN)Wednesday

        

 17. Titkellem bl-Ingliz? (Tit-kel-lem blin-gleez?)How are you?

        

 18. It-Tnejn (it tneyn)Monday

        

 19. Ħudi sal- _____, jekk jogħġbok. (...)Take me to _____, please

        

 20. Stenna sakemm tara il- _____. (...)Watch for the _____

        

 21. dil-ġimgħa (dill jim-aa)this week

        

 22. Tista' tgħini? (tis-TA tey-nee?)I need your help

        

 23. blu (blu)blue

        

 24. oranġjo (oh-RAHN-jyo)Hello (Good morning)

        

 25. nofsinhar (...)south

        

 26. erbgħin (ehr-BAYN)90

        

 27. miljun (mill-YOON)1,000,000

        

 28. iswed (ISS-wet)black

        

 29. erbatax (ehr-ba-TAASH)16

        

 30. _____ siegħa(t) (see-aa (see-aat))_____ month(s)

        

 31. Saħħa. (SAH-ha)7

        

 32. Kif inti? (kiyf int-EE?)How are you?

        

 33. griż (grees)half

        

 34. mija (MEE-ya)Yes

        

 35. tlieta (TLEE-ta)Tuesday

        

 36. wieħed (WEE-hed)Goodbye

        

 37. il-ġimgħa ddieħla (ill jim-aa id-dih-la)morning

        

 38. tletin (tleh-TEEN)30

        

 39. qabel il- _____ (...)towards the _____

        

 40. (getting attention) Skużi. (SCOO-zee)Excuse me

        

 41. filgħaxija (fill-AA-shee-ya)evening

        

 42. ħmistax (hmiss-TAASH)15

        

 43. nofsinhar (nofs-in-aar)noon

        

 44. kannella (kahn-NEL-lah)before

        

 45. Intlift. (in-tlift)I'm lost

        

 46. Tlift il-wallet. (tlift ill WOH-let)I lost my wallet

        

 47. it-tlieta ta' filgħodu (it TLIH-ta tah fill-O-doo)23

        

 48. Attent! (AAT-tent!)6

        

 49. erbgħa (EHR-ba)40

        

 50. Le. (Le)1000

        

 51. tmenin (tmeh-NEEN)30

        

 52. Għandi bżonn tabib. (AAndi bzon TAA-bib)Nice to meet you

        

 53. lvant (...)west

        

 54. elf (elf)blue

        

 55. Ma nitkellimx bil-Malti [tajjeb]. (maa nit-kel-limsh bill mal-ti [thai-yeb])I can't speak Maltese [well]

        

 56. Jekk jogħġbok. (yek YOH-jbok)Please

        

 57. mija u wieħed (MEE-ya oo WEE-hed)101

        

 58. Emergenza. (eh-mer-GEN-sa)It's an emergency

        

 59. Fejn hu t-toilet[, jekk jogħġbok?] (feyn ooh it TOY-litt, yek YOH-jbok?)Where is the toilet[, please?]

        

 60. Pulizija! (poo-lits-EE-ya!)evening

        

 61. Hawn xi ħadd jitkellem bl-Ingliz? (awn shi hut jit-kel-lem blin-gleez?)Do you speak English?

        

 62. Il-ġurnata t-tajba. (ill JUR-na-ta it THAI-ba)last week

        

 63. dsatax (tsa-TAASH)18

        

 64. filgħodu (fill-O-doo)morning

        

 65. Fiex ħin tasal f' _____? (...)How much does it cost to get to _____?

        

 66. Tista' turini fuq il-mappa? (tis-taa tu-REE-nee foo-UH ill map-pa?)Can you show me on the map?

        

 67. is-siegħa ta' wara n-nofsinhar (is SEE-yah tah WAA-rah in nofs-in-aar)one o'clock PM

        

 68. tmienja (tmeehn-ya)8

        

 69. Kemm tiswa biex tasal sal- _____? (...)When does the bus for _____ leave?

        

 70. tramuntana (...)north

        

 71. is-sagħtejn ta' filgħodu (is SAH-teyn tah fill-O-doo)one o'clock AM

        

 72. Fiex ħin titlaq titlaq għal _____? (...)How much does it cost to get to _____?

        

 73. Tmissnix! (tmiss-NEESH)Don't touch me!

        

 74. _____ ġimgħa(t) (jim-aa (jim-aat))_____ week(s)

        

 75. Ajjut! (I-yut!)Help!

        

 76. Fejn hemm ħafna... (feyn emm haaf-na...)Please

        

 77. abjad (AHB-yat)now

        

 78. Waqqfuh! Ħalliel! (wa-eh-FOOH! hahl-LIEL!)Stop! Thief!

        

 79. bil-lejl (bill leyl)200

        

 80. (begging pardon) Skużani. (SCOO-za-nee)Good evening

        

 81. nofs (nofs)1000

        

 82. aħdar (AHH-dar)red

        

 83. Imradt. (im-rudt)I'm lost

        

 84. Iva. (Eve-a)Yes

        

 85. Il-Ħamis (ill ham-EES)Thursday

        

 86. tnejn u għoxrin (tneyn oo osh-REEN)80

        

 87. sbatax (zba-TAASH)16

        

 88. wara n-nofsinhar (WAA-rah in nofs-in-aar)noon

        

 89. Il-lejl it-tajjeb. (ill leyl it THAI-yeb)night

        

 90. Mhux problema. (moosh pro-bleh-MA)I don't understand

        

 91. Is-Sibt (iss sibt)Saturday

        

 92. Se ngħajjat il-pulizija. (se NIGH-yat ill poo-lits-EE-ya)I lost my bag

        

 93. Bonswa. (BON-swaa)Hello (Good morning)

        

 94. fin-niżla (...)downhill

        

 95. qabel (AA-bel)before

        

 96. aqbez il- _____ (...)past the _____

        

 97. sebgħa (SEH-ba)9

        

 98. Jiddispjaċini. (yid-dis-pya-CHEE-NEE)I'm sorry

        

 99. _____ xahar(xhur) (xaar (xoor))_____ hour(s)

        

 100. sitta (SIT-ta)6

        

 101. sittax (sit-TAASH)16

        

 102. Kif nasal sa ______? (keef NAH-sal saa _______)My name is ______

        

 103. vjola (VYO-lah)purple

        

 104. Għandi pjaċir (AAn-dee pya-CHEER)I'm sorry

        

 105. is-sagħtejn ta' wara n-nofsinhar (is SAH-teyn tah WAA-rah in nofs-in-aar)two o'clock PM

        

 106. is-siegħa ta' filgħodu (is SEE-yah tah fill-O-doo)_____ hour(s)

        

 107. Grazzi (TAI-yeb GRUTS-ee)Fine thank you, Tajjeb

        

 108. L-Erbgħa (LEHR-ba)4

        

 109. ħamsa (HAM-sa)50

        

 110. salib it-toroq (...)intersection

        

 111. ). numru _____ (noo-mroo)before the _____

        

 112. _____ minuta(minuti) (mih-NOO-tah (mih-NOO-tee))_____ minute(s)

        

 113. lemin (...)Taxi!

        

 114. issa (is-SAH)now

        

 115. ħdax (hdash)less

        

 116. aħmar (AHH-mar)white

        

 117. Kemm hu biljett għal _____? (kemm oo bill-YET aal ______)How much is a ticket to _____?

        

 118. Taxi! (...)12

        

 119. triq (trih-uh)3

        

 120. Il-Ġimgħa (ill jim-aa)Thursday

        

 121. Din tieqaf _____? (...)Does this bus stop in _____?

        

 122. Ħudni s'hemm, jekk jogħġbok. (...)uphill

        

 123. tnax (tnash)now

        

 124. għada (AA-da)green

        

 125. disgħin (dih-SAYN)9

        

 126. it-tlieta ta' wara n-nofsinhar (it TLIH-ta tah WAA-rah in nofs-in-aar)I need your help

        

 127. tlettax (tleht-TAASH)18

        

 128. Jisimni ______ (yi-SIM-nee_____ .)Don't touch me!

        

 129. tliet mija (tlet MEE-ya)300

        

 130. it-terminus? (it ter-MIH-nus)Monday

        

 131. _____ sena(snin) (se-na (snin))_____ year(s)

        

 132. sittin (sit-TEEN)50

        

 133. Grazzi. (GRUTS-ee)gray

        

 134. It-Tlieta (it TLEE-ta)Tuesday

        

 135. X'jismek? (SHYI-smeck?)What is your name?

        

 136. Ma nifhimx. (maa ni-fimx)I don't understand

        

 137. tmintax (tmin-TAASH)15

        

 138. għaxra (AA-shra)10

        

 139. Bonġu. (BON-ju)Hello (Good morning)

        

 140. elfejn (el-FAYN)2000

        

 141. Dur fuq il-lemin. (...)uphill

        

 142. xellug (...)No

        

 143. għoxrin (osh-REEN)20

        

 144. _____ jum(jiem) (yoom (yiem))_____ day(s)

        

 145. Weġġajt. (WEDGE-iyt)I've been injured

        

 146. Fejn hi tal-linja għal _____? (...)towards the _____

        

 147. iktar (ICK-tar)less

        

 148. mitejn (mee-TEYN)200

        

 149. il-ġimgħa l-oħra (ill jim-aa loh-ra)last week

        

 150. Dur fuq ix-xellug. (...)Turn left

        

 151. inqas (IN-aas)less

        

 152. punent (...)east

        

 153. lejn il- _____ (...)towards the _____

        

 154. illum (il-LOOM)today

        

 155. ħamsin (hum-SEEN)200

        

 156. iktar tard (ick-TAR tard)more

        

 157. Ħallini. (hahl-LEE-nee)60

        

 158. wieħed u għoxrin (WEE-hed oo osh-REEN)1