NAME

Question types


Start with


Question limit

of 50 available terms

Print test

50 True/False questions

 1. għex għix għixu ( għixt għixtu)to live

        

 2. fetaħ iftaħ iftħuto laugh

        

 3. tema' itma itimgħuto go up

        

 4. mexa imxi imxu (mxejt mxejtu)to walk

        

 5. ħabb ħobb ħobbu (ħabbejt ħabbejtu)to love

        

 6. għamel agħmel agħmlu (għamilt għamiltu)to enter

        

 7. ra ara araw (rajt rajtu)to be ill

        

 8. raqad orqod orqduto come near

        

 9. qabez aqbez aqbzuto catch

        

 10. resaq ersaq ersquto sleep

        

 11. tela' itla itilgħuto feed

        

 12. għazel agħzel agħzluto choose

        

 13. marad imrad imirdu (mradt mradtuto be ill

        

 14. għallem għallem għallmu (għallimt għallimtu)to help

        

 15. ċaħad iċħad iċħdu (ċħadt ċħadtu)to enter

        

 16. sema' isma isimgħuto feed

        

 17. daħaq idħaq idħquto close

        

 18. xegħel ixgħel ixgħeluto choose

        

 19. ġabar iġbor iġbru ( ġbart ġbartu)to run

        

 20. nizel inzel inzluto wear

        

 21. staqsa staqsi istaqsu (staqsejt staqsejtu)to feel

        

 22. feraħ ifraħ ifirħu (fraħt fraħtu)to be ill

        

 23. qabad aqbad aqbduto jump

        

 24. gideb igdeb igdbu (gdibt gdibtu)to tell a lie

        

 25. miet mut mutu (mitt mittu)to walk

        

 26. mar mur morruto go

        

 27. għader agħder agħdruto forgive

        

 28. seta' ista istgħu (stajt stajtu)to be able to

        

 29. libes ilbes ilbsuto go down

        

 30. bagħat ibgħat ibgħatu ( bgħatt bgħattu)to live

        

 31. ħadem aħdem aħdmuto forgive

        

 32. bidel ibdel ibdlu (bdilt bdiltu)to tell a lie

        

 33. beza' ibza ibzgħu (bzajt bzajtu)to be afraid

        

 34. ħares ħares ħarsu (ħarist ħaristu)to look

        

 35. wasal awsal awsluto arrive

        

 36. emmen emmen emmnu (emmint emmintu)to die

        

 37. ħass ħoss ħossu (ħassejt hassejtu)to love

        

 38. ġab ġib ġibu ( ġibt ġibtu)to collect/pick up

        

 39. ta' agħti agħtuto go up

        

 40. ħeles eħles eħilsuto be free

        

 41. xorob ixrob ixorbuto drink

        

 42. ġera iġri iġru (ġrejt ġrejtu)to collect/pick up

        

 43. għalaq agħlaq agħlquto pity

        

 44. ħafer aħfer aħfruto work

        

 45. feħem ifħem ifħmu (fhimt fhimtu)to understand

        

 46. qatel oqtol oqtluto jump

        

 47. talab itlob itolbuto drink

        

 48. kiteb ikteb iktbu (ktibt ktibtu)to write

        

 49. għen għin għinu (għint għintu)to help

        

 50. daħal idħol idħlu (dħalt dħaltu)to enter