New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • long/tall

  twil (twila twal)

  wide

  wiesa

  narrow

  dejjaq

  short

  qasir (qasira qosra)

  thin

  irqiq (irqiqa irqaq)

  fat

  oħxon

  warm

  sħun (sħuna sħan)

  weak

  dgħajjef

  strong

  qawwi (qawwija qawwijin)
  or b'saħħtu

  full

  mimli

  empty

  vojt

  better

  aħjar

  worse

  agħar

  industrious

  bieżel (bieżla biżlin)

  soft

  artab

  hard

  iebes( iebsa ibsin)

  wet

  imxarrab

  big

  kbir (kbira)

  small

  żgħir

  less

  inqas

  nice

  sabiħ (sabiħa sbieħ)

  ugly

  ikraħ( kerħa koroħ)

  high

  għoli

  low

  baxx (baxxa baxxi)

  light

  ċar

  new

  ġdid (ġdida ġodda)

  hot

  jaħraq

  cold

  kiesaħ (kiesħa kesħin)

  sick

  marid (marida morda)

  early

  kmieni

  often

  spiss

  down

  isfel

  bad

  ħażin (ħażina ħżiena)

  good

  tajjeb (tajba tajbin)

  sweet

  ħelu (ħelwa ħelwin)

  sour

  qares

  rich

  sinjur (sinjura sinjuri)

  poor

  fqir (fqira fqar)

  happy

  ferħan (ferħana ferħanin)

  crooked

  mgħawweġ

  straight

  dritt

  light (weight)

  ħafif

  heavy

  tqil

  clean

  nadif (nadifa nodfa)

  dirty

  maħmuġ (maħmuġa maħmuġin)

  left

  xellug

  right

  lemin

  expensive

  għali

  cheap

  irħis

  always

  dejjem

  never

  qatt

  question

  mistoqsija

  answer

  risposta

  entrance

  dħul

  exit

  ħruġ

  under

  taħt

  nervous

  nervuż

  increase

  żid

  decrease

  naqqas

  cheerful/friendly

  dħuli (dħulija dħulin)

  dismal

  żorr

  start

  bidu

  many

  ħafna

  first

  l-ewwel

  last

  laħħar

  friend

  ħabib

  enemy

  għadu

  generous

  galantom

  miserly

  xħiħ

  there

  hemm

  valley

  wied

  hill

  għolja

  proud

  kburi (kburija kburin)

  humble

  umli

  polite

  edukat

  rude

  pastaż

  win

  rebħa

  defeat

  telfa

  old

  qadim (qadima qodma)

  lazy

  għażżien

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature