New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • asked

  (staqsa) staqsejt staqsejtu

  was/were able to

  (seta') stajt stajtu

  looked

  (ħares) ħarist ħaristu

  lived

  (għex) għixt għixtu

  understood

  (fehem) fhimt fhimtu

  saw

  (ra) rajt rajtu

  walked

  (mexa) mxejt mxejtu

  did/made

  (għamel) għamilt għamiltu

  wrote

  (kiteb) ktibt ktibtu

  taught

  (għallem) għallimt għallimtu

  helped

  (għen) għint għintu

  died

  (miet) mitt mittu

  felt

  (ħass) ħassejt ħassejtu

  was/were ill

  (marad) mradt mradtu

  loved

  (ħabb) ħabbejt ħabbejtu

  was/were happy

  (feraħ) fraħt fraħtu

  ran

  (ġera) ġrejt ġrejtu

  believed

  (emmen) emmint emmintu

  sent

  (bagħat) bgħatt bgħattu

  feared

  (beza') bzajt bzajtu

  changed

  (bidel) bdilt bdiltu

  denied

  (ċaħad) ċħadt ċħadtu

  entered

  (daħal) dħalt dħaltu

  lied

  (gideb) gdibt gdibtu

  got

  (ġab) ġibt ġibtu

  collected

  (ġabar) ġbart ġbartu

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature