NAME

Question types


Start with


Question limit

of 101 available terms

Print test

101 True/False questions

 1. méi yǒu (没 有)have;there is

        

 2. xué xiào(学 校)School

        

 3. dì di (弟 弟)Younger brother

        

 4. xiǎo péng yǒu (小 朋 友)not have;there is not

        

 5. duō xiè (多 谢)Many thanks

        

 6. de(的)bi g

        

 7. méi guān xì (没 关 系)It doesn't matter

        

 8. shēng(生)chubby;fat

        

 9. liǎn(脸)inside

        

 10. shòu(瘦)thin

        

 11. qún zi(裙 子)Name

        

 12. female(no CC required)

        

 13. yán sè (颜 色)colour

        

 14. kǒu (口)mouth;Measure word

        

 15. píng guǒ(平 果)animal

        

 16. měi tiān(每 天)everyday

        

 17. mèi mei (妹 妹)Younger Sister

        

 18. bā(巴)cheek

        

 19. tiān (天)sky;day

        

 20. bái sè (白 色)Red

        

 21. nín hǎo(您 好)nose

        

 22. jiǎo(脚)foot

        

 23. jiě jie (姐 姐)lion

        

 24. zài jiàn (再 见)Many thanks

        

 25. hé (和)And

        

 26. tóu fa(头 发)hair

        

 27. dà xiàng(大 像)elephant

        

 28. nǔ shēngfemale student(no CC required)

        

 29. suì (岁)year(of age)

        

 30. zhè shì(这 是)Thank you

        

 31. míng zi (名 字)skirt

        

 32. yuán(圆)round

        

 33. yǒu (有)mouth;Measure word

        

 34. jǐ (几)She;her

        

 35. dà(大)Study

        

 36. xiè xie nǐ (谢 谢 你)Thank you

        

 37. lán sè (蓝 色)White

        

 38. duì bu qǐ(对 不 起)I am sorry;excuse me

        

 39. rén (人)word;character

        

 40. shū cài(蔬 菜)vegetables

        

 41. yǎn jingeye(no CC required)

        

 42. lǎo shī (老 师)Teacher

        

 43. pàng(胖)long

        

 44. wǒ men(我 们)My name is...

        

 45. bà ba (爸 爸)Younger brother

        

 46. jiā (家)She;her

        

 47. nán shēng(男 生)male student

        

 48. nǐ hǎo (你 好)Good morning(respectfully)

        

 49. huáng sè (黄 色)colour

        

 50. wǒ jiāo (我 叫)My name is...

        

 51. yú(鱼)tall

        

 52. xǐ huan (喜 欢)Dad;father

        

 53. hěn(很)eat

        

 54. mā ma (妈 妈)Mum;mother

        

 55. tā (她)She;her

        

 56. dòng wù(动 物)Name

        

 57. cháng(长)long

        

 58. tā (他)tall

        

 59. nín zǎo (您 早)Hello(respectfully)

        

 60. xiào fú(校 服)school uniform

        

 61. bí zi(鼻 子)trousers

        

 62. kù zi(裤 子)skirt

        

 63. shuí (谁)Who

        

 64. wáng (王)chubby;fat

        

 65. xué sheng (学 生)School

        

 66. hú luó bo(胡 萝 卜)vegetables

        

 67. shuǐ guǒ(水 果)apple

        

 68. chī(吃)eat

        

 69. gāo(高)cat

        

 70. shī zi(狮 子)lion

        

 71. huáng gua(黄 瓜)cucumber

        

 72. shén me (什 么)Mum;mother

        

 73. xiāng jiāo(香 蕉)banana

        

 74. xiǎo(小)foot

        

 75. lǐ(里)how many

        

 76. hēi sè (黑 色)White

        

 77. hóng sè (红 色)Red

        

 78. wū guī(乌 龟)Older brother

        

 79. chèn shānfemale student(no CC required)

        

 80. mǎ(马)inside

        

 81. zuǐ baeye(no CC required)

        

 82. nán(男)word;character

        

 83. lǎo hǔ(老 虎)tiger

        

 84. gǒu(狗)dog

        

 85. yǎng(养)short

        

 86. nǐ zǎo (你 早)Good morning

        

 87. shuǐ(水)water

        

 88. chuān(穿)long

        

 89. gè (个)He;him

        

 90. tóng xué men (同 学 们)Younger Sister

        

 91. wén (文)Person

        

 92. chǒng wù(宠 物)pet

        

 93. māo(猫)tall

        

 94. xiè xiè (谢 谢)Thank you

        

 95. xué(学)Study

        

 96. niǎo(鸟)bird

        

 97. gē ge (哥 哥)Older brother

        

 98. xìng (姓)word;character

        

 99. wǒ (我)I;me

        

 100. duǎn(短)face

        

 101. bú yòng xiè (不 用 谢)You're welcome