NAME

Question types


Start with


Question limit

of 126 available terms

Print test

126 True/False questions

 1. wǚ yüèmay

        

 2. hóng jiǔbeer

        

 3. to pull

        

 4. xuéto go to

        

 5. sun

        

 6. shén mewhat

        

 7. lù shangholland

        

 8. not

        

 9. àito love

        

 10. zuòto study

        

 11. tā mén dejanuary

        

 12. méi guān xino problem (it's OK)

        

 13. shìto be

        

 14. hé lánholland

        

 15. zài jiànto be called

        

 16. pí jiǔred wine

        

 17. láiwhite

        

 18. jīng lǐmanager

        

 19. ma & niant

        

 20. xiān shengto welcome

        

 21. five

        

 22. zhè shìI am

        

 23. qǐng jìnplease take a seat

        

 24. jiàn dàoto be called

        

 25. bā shieight

        

 26. wǒ jiàoI am called

        

 27. bā yüèjanuary

        

 28. māmamum

        

 29. (measure particle)

        

 30. wǒ dewe

        

 31. nǐ mén dewe

        

 32. zhèto sit

        

 33. nǐ demy (&mine)

        

 34. shí deyes

        

 35. guān xirelation (&connected to)

        

 36. bēieight

        

 37. tóng xuéthe same

        

 38. to pull

        

 39. èr yüèjanuary

        

 40. sun

        

 41. yī yüèjanuary

        

 42. hǎogood

        

 43. wǒ xìngI am surnamed

        

 44. rénpeople

        

 45. qǐng jiào wǒred wine

        

 46. yǒu diǎn (&yǒu diǎr)(question particles)

        

 47. zhè shì wǒ dethis is

        

 48. yuēmake an appointment

        

 49. gāo xìngrelation (&connected to)

        

 50. xiǎngto be surnamed

        

 51. cup

        

 52. to swear

        

 53. hóngred

        

 54. xiáo jìemiss

        

 55. chátea

        

 56. jiǔ yüèjuly

        

 57. nà shìthis is

        

 58. shí yüèoctober

        

 59. liù yüèapril

        

 60. to swear

        

 61. jiàoto be called

        

 62. yüèmonth (&moon)

        

 63. sì yüèoctober

        

 64. qǐngthe same

        

 65. xìngred

        

 66. nǐ menyour (singular)

        

 67. báito pull

        

 68. bái pú táo jiǔwhite wine

        

 69. qǐng zuòplease take a seat

        

 70. shuǐprofessor

        

 71. duì bù qǐGermany

        

 72. dé guóGermany

        

 73. qī yüèjuly

        

 74. bāobag

        

 75. bù shíthat is

        

 76. you (singular)

        

 77. wǒ mén demy (&mine)

        

 78. hǎo demy (&mine)

        

 79. nínyou (formal)

        

 80. míng ziname

        

 81. also (&too)

        

 82. (measure particle)

        

 83. that

        

 84. wǒ menwe

        

 85. èto be hungry

        

 86. eight

        

 87. ōueuro

        

 88. shíten

        

 89. jiǔalcohol (& night & long time)

        

 90. léito be tired

        

 91. tè biéspecial

        

 92. to be

        

 93. má yiant

        

 94. pǔ tōng huàmandarin

        

 95. kāfēicoffee

        

 96. hěn hǎohello

        

 97. bái jiǔChinese liqour

        

 98. (measure particle)

        

 99. zhè biān qǐngspecial

        

 100. tóngpeople

        

 101. pú táo jiǔbye

        

 102. zhōng guóChina

        

 103. shòuprofessor

        

 104. xiè xieyes

        

 105. five

        

 106. dead

        

 107. shùn lìto be smooth (to go well)

        

 108. sān yüèmarch

        

 109. he / she / it

        

 110. jiāone

        

 111. to go to

        

 112. bú yòng xìeaugust

        

 113. tā dehis / her / its

        

 114. nǐ hǎovery good

        

 115. wǒ shìmadam

        

 116. lǎo shīmadam

        

 117. kě lèbus

        

 118. guǒ zhījuice

        

 119. nǚ shìno

        

 120. shí èr yüèdecember

        

 121. zōng guó rénChina

        

 122. one

        

 123. shí yī yüènovember

        

 124. qǐng wènexcuse me

        

 125. huān yíngto welcome

        

 126. yì bēimake an appointment