NAME

Question types


Start with


Question limit

of 20 available terms

Print test

20 Matching questions

 1. to listen
 2. music
 3. to pull
 4. songs
 5. to sing
 6. to play viola
 7. to listen to music
 8. string instrument
 9. to play violin
 10. to sing choir
 11. to sing songs
 12. to play piano
 13. violin
 14. to call out names
 15. to play base
 16. to compress
 17. group of people together for a purpose
 18. orchestra
 19. a piano
 20. choir
 1. a lā xiǎotiqín
 2. b yuètuán
 3. c chàng
 4. d yīnyuè
 5. e tuán
 6. f héchàngtuán
 7. g tiqín
 8. h chàngming
 9. i tán
 10. j chànggē
 11. k lā zhōngtiqín
 12. l tīng yīnyuè
 13. m
 14. n tīng
 15. o cānjiā héchàngtuàn
 16. p gāngqín
 17. q xiǎotiqín
 18. r
 19. s tán gāngqín
 20. t lā dàtiqín