NAME

Question types


Start with


Question limit

of 103 available terms

Print test

98 Matching questions

 1. cook or chef
 2. does not have or contain
 3. sanitary
 4. desk
 5. behind
 6. study room
 7. come eat
 8. school backpack
 9. go
 10. closet
 11. come to the kitchen
 12. bring [thing] to me
 13. eraser
 14. visitor or guest
 15. bath towel
 16. doesn't mean anything, just part of the pattern
 17. right
 18. backpack for travel
 19. rubber
 20. bathtub
 21. bathroom (1)
 22. blade or knife
 23. [subject's] [room] inside has what?
 24. classroom
 25. any kind of chair
 26. a piece of furniture with a door
 27. dining room
 28. notebook
 29. pillow or headrest
 30. on top of or over
 31. to wash
 32. scissors
 33. washing machine
 34. kitchen
 35. bed
 36. faucet
 37. computer desk
 38. toy
 39. towel - hand or full size
 40. cloth floor covering
 41. bookshelf
 42. dining table
 43. put [item] in [location] or take [item] to [location]
 44. to carry on your back
 45. social room
 46. location question word
 47. soap
 48. machine
 49. turn on light, open door, open window
 50. outside
 51. put [item] for example on top of [object]
 52. own
 53. ruler
 54. inside
 55. below
 56. small towel
 57. door
 58. to cut with scissors
 59. on top of the table
 60. has or contains
 61. turn off light, close door, close window
 62. paper
 63. bathroom sink
 64. to which side
 65. pencil
 66. utility room
 67. pot
 68. chalkboard
 69. bedroom
 70. stove
 71. notes
 72. kitchen sink
 73. room
 74. to say where something is
 75. beside or next to
 76. oven
 77. window
 78. calligraphy brush
 79. sofa
 80. left
 81. dry
 82. any kind of table or desk
 83. writing instrument
 84. plate
 85. [name] owns [object]
 86. dryer
 87. put item away
 88. computer
 89. go to the kitchen
 90. [which side] [subject]
 91. magazine
 92. light
 93. in front
 94. newspaper
 95. blanket
 96. bathroom (2)
 97. to cut with a knife
 98. bathroom (3)
 1. a pánzi
 2. b shūjià
 3. c nǎlǐ
 4. d yǐzi
 5. e mén
 6. f zàshì
 7. g chuáng
 8. h fānzhuō
 9. i bēibāo
 10. j bàozhǐ
 11. k fàntīng
 12. l dāo
 13. m kètīng
 14. n bǎ [thing] nálái
 15. o hèibǎn
 16. p jiǎndāo
 17. q wèishēng
 18. r féizào
 19. s zuǒbiān
 20. t xǐshǒutái
 21. u bǎ [dēng | mén | chuāngzi] guānshàng
 22. v bǐjìběn
 23. w yǒu
 24. x chuānghù
 25. y shǐ
 26. z _miàn
 27. aa qiē
 28. ab de
 29. ac
 30. ad kǎoxiāng
 31. ae lái chúfáng
 32. af [subject] de [room] lǐ yǒu shengmā
 33. ag shūfáng
 34. ah lái chīfàn
 35. ai xiàng
 36. aj gān
 37. ak bǎ [dēng | mén | chuāngzi] dǎkāi
 38. al xiàngpí
 39. am xǐjījī
 40. an zài [thing] [location]
 41. ao lǐmiàn
 42. ap [subject] [which side]
 43. aq máobǐ
 44. ar zhuōzi
 45. as bǎ [item] shōuqǐlái
 46. at mǎojīn
 47. au qiānbǐ
 48. av xǐshǒujiān
 49. aw shāfā
 50. ax
 51. ay zhuōzi shàngmiàn
 52. az
 53. ba yòubiān
 54. bb xǐwǎntái
 55. bc
 56. bd chǐ
 57. be jiǎn
 58. bf qù chúfáng
 59. bg [name] de [object]
 60. bh chúshī
 61. bi shǎo mǎojīn
 62. bj diànnǎo
 63. bk lúzi
 64. bl qiánmiàn
 65. bm wòshì
 66. bn fáng
 67. bo shūzhuō
 68. bp xǐjīfáng
 69. bq wèishēngjiān
 70. br yùgāng
 71. bs bǐjì
 72. bt wàimiàn
 73. bu bǎ [item] fàng zài [direction] [object]
 74. bv goūzi
 75. bw chúfáng
 76. bx diànnǎozhuō
 77. by dìtǎn
 78. bz tǎnzi
 79. ca wánjù
 80. cb
 81. cc guì
 82. cd shàngmiàn
 83. ce shuǐlóngtóu
 84. cf yīguì
 85. cg cèsuǒ
 86. ch dēng
 87. ci bēi
 88. cj
 89. ck jiàoshì
 90. cl yùjīn
 91. cm maǐyǒu
 92. cn pángbiān
 93. co bǎ [item] fàng zài [location]
 94. cp hòumiàn
 95. cq xiàmiàn
 96. cr zhěntóu
 97. cs shūbāo
 98. ct hōnggānjī