NAME

Question types


Start with


Question limit

of 103 available terms

Print test

103 True/False questions

 1. diànnǎozhuōclassroom

        

 2. yùjīntowel - hand or full size

        

 3. jiǎnto cut with scissors

        

 4. xǐwǎntáikitchen sink

        

 5. qiānbǐdry

        

 6. shāfāsofa

        

 7. hōnggānjīoven

        

 8. lǐmiàninside

        

 9. yùgāngdining room

        

 10. goūziany kind of table or desk

        

 11. chuānghùwindow

        

 12. xǐshǒujiānbathroom sink

        

 13. gānlight

        

 14. fángroom

        

 15. bǎ [item] shōuqǐláibathroom sink

        

 16. visitor or guest

        

 17. visitor or guest

        

 18. yǒuhas or contains

        

 19. xiàngpíeraser

        

 20. ménto which side

        

 21. shǎo mǎojīnwashing machine

        

 22. zuǒbiānleft

        

 23. [subject] [which side][name] owns [object]

        

 24. shūjiàpot

        

 25. chuángbed

        

 26. wèishēngjiānbathroom (2)

        

 27. bēito carry on your back

        

 28. shuǐlóngtóufaucet

        

 29. jiàoshìnewspaper

        

 30. deown

        

 31. [subject] de [room] lǐ yǒu shengmā[name] owns [object]

        

 32. yǐziinside

        

 33. shàngmiànon top of or over

        

 34. shūfángstudy room

        

 35. shūzhuōdesk

        

 36. pángbiānbeside or next to

        

 37. bǎ [item] fàng zài [direction] [object]put item away

        

 38. xǐjīfángstudy room

        

 39. cèsuǒbedroom

        

 40. dāoblade or knife

        

 41. dēngroom

        

 42. hèibǎnchalkboard

        

 43. nǎlǐblanket

        

 44. dìtǎnblanket

        

 45. doesn't mean anything, just part of the pattern

        

 46. shūbāosofa

        

 47. yòubiānright

        

 48. xiàngrubber

        

 49. qiēto carry on your back

        

 50. doesn't mean anything, just part of the pattern

        

 51. mǎtǒngbathroom sink

        

 52. tīngroom

        

 53. zàshìmagazine

        

 54. zhuōziwindow

        

 55. bēibāoto carry on your back

        

 56. lái chīfàncome eat

        

 57. lúzistove

        

 58. jiǎndāoto cut with scissors

        

 59. diànnǎocloth floor covering

        

 60. wàimiànoutside

        

 61. [name] de [object][name] owns [object]

        

 62. xiàmiànin front

        

 63. ruler

        

 64. kǎoxiāngoven

        

 65. pánziplate

        

 66. kètīngsocial room

        

 67. bǎ [thing] náláibring [thing] to me

        

 68. chúshībathroom (1)

        

 69. féizàoto which side

        

 70. maǐyǒudoes not have or contain

        

 71. tǎnziblanket

        

 72. fānzhuōdining table

        

 73. xǐshǒutáidoes not have or contain

        

 74. fàntīngroom

        

 75. bàozhǐnewspaper

        

 76. guìa piece of furniture with a door

        

 77. xǐjījīwashing machine

        

 78. bǎ [item] fàng zài [location]put [item] in [location] or take [item] to [location]

        

 79. clothes

        

 80. bǎ [dēng | mén | chuāngzi] guānshàngwindow

        

 81. bǐjìany kind of chair

        

 82. wòshìbedroom

        

 83. shǐruler

        

 84. mǎojīntowel - hand or full size

        

 85. wánjùtoy

        

 86. ruler

        

 87. bǎ [dēng | mén | chuāngzi] dǎkāiturn off light, close door, close window

        

 88. qiánmiànin front

        

 89. hòumiànon top of or over

        

 90. chúfánggo to the kitchen

        

 91. clothes

        

 92. lái chúfángcome eat

        

 93. _miàninside

        

 94. chǐruler

        

 95. zài [thing] [location]bring [thing] to me

        

 96. máobǐcalligraphy brush

        

 97. zhuōzi shàngmiànon top of or over

        

 98. bǐjìběnwashing machine

        

 99. yīguìcloset

        

 100. zhěntóupillow or headrest

        

 101. wèishēngsanitary

        

 102. qù chúfánggo to the kitchen

        

 103. chuāngziwindow