NAME

Question types


Start with


Question limit

of 120 available terms

Print test

118 Matching questions

 1. need not
 2. busy
 3. both...and...
 4. classroom
 5. too
 6. a little bit
 7. French
 8. Japanese
 9. to eat
 10. too, also
 11. tea
 12. beside
 13. to thank
 14. front
 15. evening
 16. to be able to, can
 17. tired
 18. rice
 19. to write
 20. to come
 21. to drink
 22. music
 23. we, us
 24. station,stop
 25. to help, to aid
 26. once
 27. you
 28. to know
 29. to come in
 30. vehicle (bus, car)
 31. interrogative word
 32. back
 33. tennis
 34. to see, to read
 35. Miss
 36. to be
 37. to like
 38. stamp
 39. to stop
 40. China
 41. where
 42. not at all
 43. very
 44. happy
 45. no, not
 46. to smoke
 47. to live
 48. yoghurt
 49. bread
 50. here
 51. to play, to make (a phone call)
 52. goodbye
 53. Mr, sir
 54. thirsty
 55. you (polite)
 56. he, him (she, her)
 57. or
 58. extremely
 59. this
 60. German
 61. room
 62. good, fine, well
 63. to sit
 64. tomorrow
 65. measuring word
 66. Chinese character
 67. ticket
 68. sleepy
 69. can, OK
 70. to have
 71. from
 72. bank
 73. hungry
 74. opposite
 75. meal
 76. there
 77. again
 78. post office
 79. Chinese language
 80. English
 81. I, me
 82. sorry, excuse me
 83. Mrs, madam
 84. particle
 85. showing plural number
 86. all
 87. a modal particle
 88. airport
 89. you (plural)
 90. film
 91. neither...nor...
 92. often
 93. to translate, interpreter
 94. person, people
 95. to understand
 96. canteen
 97. toilet, W.C.
 98. to go
 99. fast
 100. slow
 101. to buy
 102. restaurant, hotel
 103. inside
 104. to attend class
 105. shop
 106. morning
 107. please, to ask
 108. to ask
 109. foreign student
 110. dormitory
 111. home, family
 112. polite
 113. to want, to think
 114. to speak, to say
 115. teacher
 116. thing
 117. to see
 118. building, floor
 1. a sùshè
 2. b rìyǔ
 3. c xiě
 4. d chēzhàn
 5. e jiā
 6. f zhù
 7. g lǎoshī
 8. h hòubiān
 9. i chá
 10. j wǒmen
 11. k rén
 12. l
 13. m pángbiān
 14. n nǐmen
 15. o jìn
 16. p kèqi
 17. q kěyǐ
 18. r déyǔ
 19. s miànbāo
 20. t
 21. u zàijiàn
 22. v
 23. w
 24. x nín
 25. y wǎnshang
 26. z suānnǎi
 27. aa háishì
 28. ab zài
 29. ac tài
 30. ad nàr
 31. ae xǐhuan
 32. af kùn
 33. ag yóupiào
 34. ah zhèr
 35. ai yóujú
 36. aj yǒu
 37. ak lèi
 38. al néng
 39. am liúxuéshēng
 40. an shítáng
 41. ao chē
 42. ap
 43. aq zǎoshang
 44. ar fángjiān
 45. as shuō
 46. at duì bu qǐ
 47. au zuò
 48. av jiàn
 49. aw shāngdiàn
 50. ax bù...yě bù...
 51. ay mǎi
 52. az qiánbiān
 53. ba lái
 54. bb bāngzhù
 55. bc hěn
 56. bd yì diǎnr
 57. be màn
 58. bf yòu...yòu...
 59. bg cóng
 60. bh tíng
 61. bi duìmiàn
 62. bj xièxie
 63. bk fàn
 64. bl kuài
 65. bm máng
 66. bn shàng kè
 67. bo chī
 68. bp xiānsheng
 69. bq xiǎng
 70. br
 71. bs gāoxìng
 72. bt hǎo
 73. bu jiàoshì
 74. bv fǎyǔ
 75. bw piào
 76. bx yí biàn
 77. by bú yòng
 78. bz ba
 79. ca zhè
 80. cb dǒng
 81. cc men
 82. cd mǐfàn
 83. ce yīngyǔ
 84. cf tàitai
 85. cg zhīdao
 86. ch lǐbiān
 87. ci cháng (cháng)
 88. cj Zhōngguó
 89. ck qǐng
 90. cl xī yān
 91. cm dōngxi
 92. cn diànyǐng
 93. co yínháng
 94. cp yīnyuè
 95. cq ne
 96. cr ma
 97. cs méi guānxi
 98. ct hànzì
 99. cu
 100. cv ge
 101. cw ...jí le
 102. cx fàndiàn
 103. cy fānyì
 104. cz
 105. da dōu
 106. db kàn
 107. dc shì
 108. dd xǐshǒujiān
 109. de wèn
 110. df lóu
 111. dg wángqiú
 112. dh jīchǎng
 113. di xiǎojie
 114. dj hànyǔ
 115. dk
 116. dl míngtiān
 117. dm nǎr
 118. dn è