NAME

Question types


Start with


Question limit

of 120 available terms

Print test

120 True/False questions

 1. kèqipolite

        

 2. hěnthirsty

        

 3. kùnsleepy

        

 4. hòubiānback

        

 5. wènto ask

        

 6. mǎito buy

        

 7. méi guānxiback

        

 8. he, him (she, her)

        

 9. tíngyou (polite)

        

 10. néngto be able to, can

        

 11. diànyǐngbank

        

 12. qǐngplease, to ask

        

 13. cháng (cháng)canteen

        

 14. wángqiúbusy

        

 15. lèito be in (at, on)

        

 16. menparticle

        

 17. gāoxìnghappy

        

 18. zhùthis

        

 19. nínthere

        

 20. liúxuéshēngback

        

 21. you

        

 22. fànyou (polite)

        

 23. dōngxito stop

        

 24. mainterrogative word

        

 25. gemeasuring word

        

 26. chátea

        

 27. lǐbiānhome, family

        

 28. xiǎojieMiss

        

 29. yì diǎnra little bit

        

 30. xièxieto thank

        

 31. zàito be in (at, on)

        

 32. déyǔGerman

        

 33. shāngdiànto help, to aid

        

 34. fānyìto translate, interpreter

        

 35. yí biàngoodbye

        

 36. zuòto sit

        

 37. mángbusy

        

 38. shuōto speak, to say

        

 39. zhèrhere

        

 40. piàoticket

        

 41. jiànto see

        

 42. thirsty

        

 43. zǎoshangmorning

        

 44. baa modal particle

        

 45. yīngyǔEnglish

        

 46. tàiagain

        

 47. rìyǔJapanese

        

 48. bāngzhùtennis

        

 49. qiánbiānroom

        

 50. kěyǐcan, OK

        

 51. yínhángcanteen

        

 52. jiāto write

        

 53. miànbāobread

        

 54. jīchǎngairport

        

 55. yīnyuèmusic

        

 56. hànyǔJapanese

        

 57. to go

        

 58. I, me

        

 59. dǒngto understand

        

 60. nemeasuring word

        

 61. míngtiāntennis

        

 62. ...jí leextremely

        

 63. I, me

        

 64. zàijiàngoodbye

        

 65. xǐshǒujiāntoilet, W.C.

        

 66. suānnǎiyoghurt

        

 67. shítángtea

        

 68. jiàoshìclassroom

        

 69. kuàiin, at, on

        

 70. èmeasuring word

        

 71. bú yòngbank

        

 72. lǎoshīto be

        

 73. sùshèdormitory

        

 74. wǒmento have

        

 75. fángjiānbeside

        

 76. dōuall

        

 77. hànzìChinese character

        

 78. shìto be

        

 79. kànto see, to read

        

 80. yóujúto sit

        

 81. cóngfrom

        

 82. fǎyǔto buy

        

 83. bù...yě bù...both...and...

        

 84. duì bu qǐsorry, excuse me

        

 85. nàrto see, to read

        

 86. chīto eat

        

 87. pángbiānfront

        

 88. zàitoo

        

 89. chēzhànrestaurant, hotel

        

 90. xǐhuanrice

        

 91. xiǎngplease, to ask

        

 92. hǎoto buy

        

 93. shàng kèChinese character

        

 94. láiin, at, on

        

 95. mànto see, to read

        

 96. Zhōngguóthing

        

 97. tàitaito be in (at, on)

        

 98. rénto see, to read

        

 99. zhèthis

        

 100. no, not

        

 101. zàiin, at, on

        

 102. jìnmeal

        

 103. lóuto come

        

 104. nǐmenshowing plural number

        

 105. fàndiànrestaurant, hotel

        

 106. to drink

        

 107. xiěhome, family

        

 108. yòu...yòu...need not

        

 109. thirsty

        

 110. nǎrwhere

        

 111. wǎnshangmorning

        

 112. duìmiànopposite

        

 113. yóupiàopost office

        

 114. chēvehicle (bus, car)

        

 115. xiānshengto want, to think

        

 116. háishìclassroom

        

 117. zhīdaoto know

        

 118. mǐfànrice

        

 119. yǒuI, me

        

 120. xī yānto smoke