NAME

Question types


Start with


Question limit

of 342 available terms

Print test

342 True/False questions

 1. da qián tián2 days before yesterday

        

 2. Hán guóyellow

        

 3. tán gāng qínKorea

        

 4. shì shifour

        

 5. fēnminute/cent

        

 6. KTVfish

        

 7. liáng xiésandal

        

 8. yǒuhundred

        

 9. lèitired

        

 10. -sè__ colour

        

 11. dōng xījob, career

        

 12. chátea

        

 13. mǎi dōng xīto shop

        

 14. shàng wǔmorning

        

 15. huángto listen, to hear

        

 16. shang kèto end class

        

 17. shang bānto start work

        

 18. yàoto want

        

 19. gāo gēndehigh heels

        

 20. dǎ pīng pāng qíuping pong

        

 21. bǐaowatch

        

 22. nǎinǎicheap

        

 23. fěn(hong)pink

        

 24. yīfulanguage (reading)

        

 25. zhōng wǔnoon

        

 26. qǐngplease

        

 27. eight

        

 28. gāo xìnghappy

        

 29. zhǐthis

        

 30. shén mewhat

        

 31. mèimeimom

        

 32. niúfish

        

 33. kàn kanto take a look

        

 34. shāng diànstore

        

 35. tīngto make, to become

        

 36. xià bānto end work

        

 37. zōngbrown

        

 38. tài hǎo le!okay, fine

        

 39. ér zipizza

        

 40. qián bāoday before yesterday

        

 41. yóu yǒnglemon

        

 42. kǎoto roast/bake

        

 43. là jiāohot pepper

        

 44. hěnminute/cent

        

 45. hǎo wán(r)good-sounding

        

 46. wàitàogrape

        

 47. yì diǎra little __er

        

 48. chàng gēto sing

        

 49. xíngactually

        

 50. zhè xiēthese

        

 51. tiáo (measure word)measure word for clothing (long, soft)

        

 52. kuáitea

        

 53. huīwater

        

 54. wǒ shuō wán leto wake up

        

 55. fēicháng hǎoexcellent

        

 56. dāngto make, to become

        

 57. gēgeelder brother

        

 58. shū càivegetables

        

 59. měito buy

        

 60. duìright

        

 61. shéito sell

        

 62. tàitaiwife

        

 63. qǐng zài shuō yī biànstore

        

 64. dōumany

        

 65. lǐng daito meet

        

 66. -deand

        

 67. niú páisteak

        

 68. shūbook

        

 69. Duō lún duōmany

        

 70. fúwùservice

        

 71. kùziin/at

        

 72. wán(r) yóu xìto play games

        

 73. yòngto use

        

 74. tīng yīn yuèto listen to music

        

 75. sān míng zhìsandwich

        

 76. zhōng guóChina

        

 77. tóng xuéclassmate

        

 78. jiànyear

        

 79. shōuflower

        

 80. zǎo shangearly morning

        

 81. aito love

        

 82. hóngred

        

 83. nǎ lǐwhere

        

 84. nǎrgreen

        

 85. yīng guóEngland

        

 86. lǎo shīteacher

        

 87. shuì jiaòto sleep (a sleep)

        

 88. yǒu shí houokay, fine

        

 89. néngcan

        

 90. kǒumeasure word for family members

        

 91. niú nǎimilk

        

 92. hǎo duōmany

        

 93. gǒuto accept

        

 94. wǒ jiā yǒu 4 kǒu rénlunch

        

 95. to drink

        

 96. shuǐwater

        

 97. xīng qībirthday

        

 98. shuǐ jiaǒdumpling

        

 99. shēntǐwith

        

 100. dāng ránramen

        

 101. yú jiāyoga

        

 102. féiwide, loose

        

 103. xué shēngstudent

        

 104. nínrespectful form for 'ní'

        

 105. diàn huàtelephone

        

 106. huà huàhow big

        

 107. shàng wǎngmovie

        

 108. pú tao jiǔto dance

        

 109. lǚ xíng/jiàqīto play tennis

        

 110. diàn nǎomovie

        

 111. hǎo tīngyummy

        

 112. da hòu tián2 days before yesterday

        

 113. shūshuto be

        

 114. guǒ zhīto eat

        

 115. niántea

        

 116. purple

        

 117. níng méngmay I ask

        

 118. èhot/warm

        

 119. wàzisocks

        

 120. duōmonth

        

 121. bàng qiúbaseball

        

 122. jīntiāntoday

        

 123. běi jīng kǎo yāday of the week

        

 124. xī bān yánews

        

 125. tī zú qíuto eat food

        

 126. niú ròumilk

        

 127. wǒ de zhōng wén bù hǎoMy Chinese is not good

        

 128. běnmeasure word for books

        

 129. bǎo zhòngpretty

        

 130. měitiāntoday

        

 131. xiǎoto want, would like

        

 132. cí diǎnsmall

        

 133. nà nín shì shiyou're welcome

        

 134. tiānqìcute

        

 135. lā miàn...store

        

 136. màiprice

        

 137. 10 cents (formal)

        

 138. zěn me yàngbreakfast

        

 139. bú kè qìyou're welcome

        

 140. zhēn sīfocus

        

 141. hé shìthe right size

        

 142. hàn bǎo bāohot pepper

        

 143. jiàoto be called

        

 144. hot/warm

        

 145. duō dàweekend

        

 146. xiànto be called

        

 147. xīnto kick

        

 148. liáo tiānhot pepper

        

 149. jī ròuchicken

        

 150. four

        

 151. bàn30 minutes

        

 152. eight

        

 153. big

        

 154. gōngzuòChina

        

 155. kànmeasure word for family members

        

 156. ...diànrestaurant

        

 157. gēnminute/cent

        

 158. wǔ fànlunch

        

 159. péng youfriend

        

 160. zhètired

        

 161. to hit, make

        

 162. chéngactually

        

 163. wǒ men qù ... ba?not good

        

 164. rénperson

        

 165. xiǎngto want, would like

        

 166. hot/warm

        

 167. qǐng wènto start work

        

 168. mào shānslowly

        

 169. hǎogood

        

 170. yéyegrandpa (father's dad)

        

 171. kě yǐwhere

        

 172. yì diǎn diǎna little bit

        

 173. xiǎo jiěmiss

        

 174. general measure word

        

 175. chèn shānseafood

        

 176. xīn wénnews

        

 177. huāmonth

        

 178. māocat

        

 179. kǎo dàn gáogood-sounding

        

 180. hǎo wánrpretty

        

 181. qǐng nǐ màn màn shuōto bake (cake)

        

 182. tài guì leout of stock

        

 183. jiǔnine

        

 184. zuò fàndinner

        

 185. hòu tiánday after tomorrow

        

 186. mángblue

        

 187. màmadad

        

 188. liǎngo'clock

        

 189. měi guóUSA

        

 190. zhuān xīnfocus

        

 191. chuānmerchandise

        

 192. xià lìng yíngto end class

        

 193. cǎisècolourful

        

 194. hàothing, item

        

 195. màozihat

        

 196. méi huò leout of stock

        

 197. xìnyòngkǎaltogether

        

 198. shòuthis

        

 199. fàndiànyear

        

 200. huìwill, to be able to

        

 201. xīng qī tiān/rìSunday

        

 202. chīto eat

        

 203. duō shǎohow many (over 10)

        

 204. yà zhōu fānAsian food

        

 205. chī fànto eat food

        

 206. zhǎospeak

        

 207. yuán jiàwhich one

        

 208. to drink

        

 209. kā fēimay, can

        

 210. mǎmǎ hūhū/yì bānso-so

        

 211. Jiā ná dàweather

        

 212. yòu...yòu...both...and...

        

 213. kàn shūyummy

        

 214. bǎihundred

        

 215. mò lì huāgrey

        

 216. to hit, make

        

 217. yùn dònglemon

        

 218. qúnziskirt

        

 219. gěito give

        

 220. zhù zàito cook

        

 221. gōng sīcompany

        

 222. seven

        

 223. to drink

        

 224. shuǐ guǒwhere

        

 225. fànfood/meal

        

 226. T xùwill, to be able to

        

 227. shāngmerchandise

        

 228. yí gòngokay

        

 229. yánsècolours

        

 230. jiāflower

        

 231. hǎo jiǔ bù jiàn lelong time no see

        

 232. zhǔ ròunarrow, thin

        

 233. gěi nǐhere is

        

 234. shuāngto make, to become

        

 235. pǎo bùto run

        

 236. to go

        

 237. jiějiemeasure word for books

        

 238. duō shǎo qiánmoney

        

 239. zàiin/at

        

 240. duǎn kùoriginal price

        

 241. qián tiáncheap

        

 242. diàn shìTV

        

 243. jiàn (measure word)day

        

 244. Bàbathat

        

 245. shàng chuángto go to sleep

        

 246. Rì běnto end work

        

 247. hǎi xiāngood-sounding

        

 248. máo10 cents (informal)

        

 249. máoyimom

        

 250. mǎito buy

        

 251. xǐ huānhoodie

        

 252. zǎo fàninteresting, good to play

        

 253. fish

        

 254. nǐ ne?and you?

        

 255. lǐwùgift

        

 256. dǎ ___ zhédiscount of (10-__)x 10 %

        

 257. bú cuònot bad

        

 258. hǎo kànmany

        

 259. Dǒu yǒu shéi?Who is in your family?

        

 260. xià kènew

        

 261. pú taodad

        

 262. rèn shito meet

        

 263. zhī (measure word)to play soccer

        

 264. míng tiántomorrow

        

 265. xiànzàinow

        

 266. wénperson

        

 267. shìspeak

        

 268. zuó tiányesterday

        

 269. shíwater

        

 270. qǐ chuángto go to sleep

        

 271. xiān shengstudent

        

 272. wǒ bù zhī dàoI don't know

        

 273. èrhot/warm

        

 274. màn mànslowly

        

 275. hái xíngrespectful form for 'ní'

        

 276. shòu síto try on

        

 277. pí jiǔbeer

        

 278. qiánmoney

        

 279. wǎn shangevening

        

 280. Fǎ guóFrance

        

 281. rè qiǎo kè lìGreat!

        

 282. rú guǒif

        

 283. sānthree

        

 284. pián yioriginal price

        

 285. ā yíaunt (mother's sister)

        

 286. tiào wǔto dance

        

 287. nǚerhow many (under 10)

        

 288. nà xiēyoga

        

 289. kě aìpizza

        

 290. zhīpurple

        

 291. diàn yǐngto swim

        

 292. hào (time word)pet measure word

        

 293. yī biànonce

        

 294. dǎ wǎng qiúbaseball

        

 295. hǎo chīmany

        

 296. nǎ jiànwhich one

        

 297. jiǎochange (money)

        

 298. language (reading)

        

 299. shēn shìwhat

        

 300. yuányellow

        

 301. hěn bù hǎogood

        

 302. shēng rībirthday

        

 303. yuèto do

        

 304. xuéxíaunt (mother's sister)

        

 305. hēiblack

        

 306. wǎn fàndinner

        

 307. lěngmeasure word for books

        

 308. xī cāntonight

        

 309. piào liangpretty

        

 310. lán30 minutes

        

 311. jiàthat

        

 312. diǎnnine

        

 313. nǐ __ bù __?gift

        

 314. bái10 cents (informal)

        

 315. hěn hǎogood

        

 316. nín guì xing?What is your surname?

        

 317. tiáothing, item

        

 318. fēicháng bù hǎonot good

        

 319. shuóspeak

        

 320. liáo jiěto understand

        

 321. duì bu qǐyou're welcome

        

 322. big

        

 323. yìqǐtogether

        

 324. jīn wǎn15 minutes

        

 325. xiégeneral measure word

        

 326. bāngto help

        

 327. chàng chánglemon

        

 328. also

        

 329. xià wǔafternoon

        

 330. zhōu mòhow big

        

 331. gōng fūkung fu

        

 332. xǐ shǒu jiān/cè suǒping pong

        

 333. yī kè15 minutes

        

 334. nín màn zǒuhave a safe journey

        

 335. xiàn jīncash

        

 336. bìnglanguage (writing)

        

 337. pī sathree

        

 338. language (reading)

        

 339. dìdiwhite

        

 340. guìexpensive!

        

 341. lìusix

        

 342. zuòmonth