NAME

Question types


Start with


Question limit

of 76 available terms

Print test

76 Matching questions

 1. eggs
 2. sandwich
 3. sparkling water
 4. noodles
 5. fried rice
 6. ham
 7. vegetable
 8. bottled water
 9. iced tea
 10. geese
 11. Chinese food
 12. one cup
 13. fries
 14. plum
 15. seafood
 16. peach
 17. water mellon
 18. cantaloupe
 19. meat
 20. cherry
 21. pig
 22. pear
 23. fried chicken
 24. soda
 25. fruit juice
 26. pizza
 27. chicken wing
 28. I am a vegetarian
 29. american food
 30. ice cream
 31. fish
 32. hot coffee
 33. beef steak
 34. stir fry
 35. lamb
 36. orange
 37. bread
 38. clementine
 39. apple
 40. fried noodles
 41. chicken leg
 42. turkey
 43. hot chocolate
 44. lobster
 45. deep fry
 46. ice cubes
 47. bird
 48. chicken fried rice
 49. steak
 50. iced coffee
 51. cow
 52. Chinese restaurant
 53. blue berry
 54. grapes
 55. fruit
 56. Chinatown
 57. one can
 58. pan cooked dumpling (pot sticker)
 59. duck
 60. chicken nugget
 61. macdonalds
 62. strawberry
 63. hot dog
 64. hamburger
 65. salad
 66. mango
 67. steam
 68. dumpling
 69. steamed bun
 70. tea
 71. soup
 72. white rice
 73. banana
 74. orange juice
 75. water
 76. noodle soup
 1. a xia
 2. b huo ji
 3. c shui guo
 4. d zhong guo cai
 5. e ping guo
 6. f niu
 7. g re cha
 8. h bi sha
 9. i ya
 10. j dan
 11. k yi ping
 12. l bai fan
 13. m hai xian
 14. n pai
 15. o yu
 16. p guo zhi
 17. q ju zi
 18. r re ka fei
 19. s bao zi
 20. t shui
 21. u ji rou chao fan
 22. v san ming zhi
 23. w ha mi gua
 24. x bing cha
 25. y zhu
 26. z pu tao
 27. aa mai dang lao
 28. ab chao mian
 29. ac tao zi
 30. ad cheng zi
 31. ae qing cai
 32. af mang guo
 33. ag ting tao
 34. ah cao mei
 35. ai re qiao ke li
 36. aj bing ka fei
 37. ak jiao zi
 38. al niu pai
 39. am bing kuai
 40. an bing qi lin
 41. ao re gou
 42. ap chao fan
 43. aq lan mei
 44. ar han bao
 45. as rou
 46. at sha la
 47. au tang mian
 48. av yi da li mian tiao
 49. aw zhong guo can ting
 50. ax ji
 51. ay qi shui
 52. az mei guo cai
 53. ba chao
 54. bb yi bei
 55. bc ji kuai
 56. bd zha
 57. be zha ji
 58. bf yi guan
 59. bg mian bao
 60. bh zhong guo cheng
 61. bi li zi
 62. bj wo chi su
 63. bk tang
 64. bl e
 65. bm xi gua
 66. bn yan
 67. bo jian jiao
 68. bp li
 69. bq ke le
 70. br tui
 71. bs huo tui
 72. bt xiang jiao
 73. bu cheng zhi
 74. bv shu tiao
 75. bw ji chi bang
 76. bx zheng