NAME

Question types


Start with


Question limit

of 76 available terms

Print test

76 True/False questions

 1. tang mianbanana

        

 2. shu tiaofries

        

 3. zhucow

        

 4. bi shapizza

        

 5. danlamb

        

 6. re gouhot dog

        

 7. qing caivegetable

        

 8. guo zhiclementine

        

 9. ji chi bangchicken wing

        

 10. ju zichicken leg

        

 11. mian baobread

        

 12. cheng ziorange juice

        

 13. bai fanseafood

        

 14. yi da li mian tiaonoodles

        

 15. yi beione cup

        

 16. mai dang laobread

        

 17. niu paibeef steak

        

 18. xi guapizza

        

 19. chao fanfried rice

        

 20. re qiao ke lihot coffee

        

 21. qi shuipizza

        

 22. jian jiaobanana

        

 23. ting taocherry

        

 24. san ming zhiiced tea

        

 25. ha mi guacantaloupe

        

 26. yanduck

        

 27. re chadeep fry

        

 28. tuipear

        

 29. xiang jiaobanana

        

 30. paiduck

        

 31. zha jideep fry

        

 32. jipear

        

 33. lan meiblue berry

        

 34. tanglamb

        

 35. shui guoham

        

 36. ji kuaione can

        

 37. hai xianfried noodles

        

 38. yi pingbottled water

        

 39. huo tuiturkey

        

 40. yi guanwater mellon

        

 41. ke legeese

        

 42. mei guo caiwater mellon

        

 43. ligeese

        

 44. bing kuaiice cubes

        

 45. ping guoapple

        

 46. yaduck

        

 47. xialobster

        

 48. yuduck

        

 49. bao zisteamed bun

        

 50. roufish

        

 51. jiao zipeach

        

 52. mang guomango

        

 53. sha lafried chicken

        

 54. zhong guo can tingChinatown

        

 55. zhengsteam

        

 56. bing ka feiice cubes

        

 57. li zipeach

        

 58. han baobread

        

 59. ji rou chao fanfried rice

        

 60. ebird

        

 61. cao meiblue berry

        

 62. niulobster

        

 63. re ka feihot coffee

        

 64. chao mianfried noodles

        

 65. pu taograpes

        

 66. cheng zhiorange juice

        

 67. zhong guo caiChinese restaurant

        

 68. huo jiturkey

        

 69. shuiwater

        

 70. tao zidumpling

        

 71. bing qi linice cream

        

 72. zhong guo chengChinese food

        

 73. bing chaice cubes

        

 74. chaodeep fry

        

 75. wo chi suI am a vegetarian

        

 76. zhapig