NAME

Question types


Start with


Question limit

of 62 available terms
(33 exact duplicates found)

Print test

52 Matching questions

 1. Fruit
 2. Mister
 3. Menu
 4. Miss??
 5. 1 kg
 6. Intersection
 7. One self
 8. Weather
 9. East
 10. Problem
 11. Manager
 12. Movie
 13. West
 14. Meeting room
 15. Entrance
 16. Driver
 17. Issue, matter
 18. Street
 19. A minute
 20. Car
 21. Mobile phone
 22. 1 hour
 23. Hour
 24. Sports clothes
 25. Husband
 26. Restaurant
 27. Card
 28. Son
 29. South
 30. Colour
 31. Time
 32. Place
 33. Health, body
 34. Daughter
 35. 1.5 hours
 36. Year
 37. Weekend
 38. Cash
 39. Colleague
 40. Cup (noun)
 41. B trip
 42. 500gr
 43. Bathroom (wash hand room)
 44. ...
 45. Ice
 46. Orange juice
 47. Japan
 48. Teacher
 49. Garden
 50. Meter
 51. Telephone number
 52. Number
 1. a Tongshi
 2. b Xiàn jīn
 3. c Zhànglu??
 4. d Yī gè xiáo shí
 5. e Huì yì shì
 6. f Wèntí
 7. g Diàn huà hài
 8. h Yùn dòng fú
 9. i Cài dān
 10. j Rìben
 11. k Yùn dòng
 12. l Chē
 13. m Chū chāi
 14. n Nán
 15. o Bēizi
 16. p Dì fang
 17. q ...
 18. r Shī fu
 19. s Shuî guô
 20. t Zì jî
 21. u Xî shôu jiān
 22. v Nü er
 23. w Jingli??
 24. x Zhōu mò
 25. y Lùkôu
 26. z Tiān qì
 27. aa Fēn shōng
 28. ab Jīn
 29. ac Ménkôu
 30. ad Dōng
 31. ae Shí jiān
 32. af
 33. ag Xiáo shí
 34. ah Shôu jī
 35. ai
 36. aj
 37. ak Yī gè bàn xiáo shí
 38. al Xiâo jú
 39. am
 40. an Chéng zhī
 41. ao Xiān shenf
 42. ap Laoshi??
 43. aq Yuán
 44. ar Shēntî
 45. as
 46. at Bīng
 47. au Gōng jīn
 48. av Fàn diàn
 49. aw Nian ???
 50. ax Bàn
 51. ay Yan sè
 52. az Diàn yîng