NAME

Question types


Start with


Question limit

of 62 available terms
(33 exact duplicates found)

Print test

62 True/False questions

 1. Yī gè bàn xiáo shí1.5 hours

        

 2. Xué shéng...

        

 3. YuánGarden

        

 4. BīngIce

        

 5. LùkôuIntersection

        

 6. TōngshiIce

        

 7. ShēntîHealth, body

        

 8. Fēn shōngA minute

        

 9. Cài dānCash

        

 10. Xiàn jīnMobile phone

        

 11. RìbenJapan

        

 12. Yī gè xiáo shí1.5 hours

        

 13. Nü erJapan

        

 14. Shí jiānMobile phone

        

 15. Shuî guô...

        

 16. Diàn yîngMovie

        

 17. Xî shôu jiānMobile phone

        

 18. WèntíSouth

        

 19. BànSouth

        

 20. ...West

        

 21. Shôu jīMobile phone

        

 22. Number

        

 23. JīnglîManager

        

 24. ChēNumber

        

 25. Xiān shenf???

        

 26. TongshiColour

        

 27. Yùn dòngMovie

        

 28. Street

        

 29. Zhànglu??Manager

        

 30. Street

        

 31. Diàn huà hài...

        

 32. Dì fangPlace

        

 33. Huì yì shìMeeting room

        

 34. ...Daughter

        

 35. Tiān qìWeather

        

 36. Shēng rì...

        

 37. Yùn dòng fú...

        

 38. Laoshi??Manager

        

 39. Yan sèColour

        

 40. ...

        

 41. Xiàn jīn???

        

 42. Nian ???Manager

        

 43. MénkôuEntrance

        

 44. Xiáo shíMiss??

        

 45. NánGarden

        

 46. Xiâo júHour

        

 47. ...Son

        

 48. Shī fuDriver

        

 49. JīnWest

        

 50. Jingli??Year

        

 51. Chū chāiTime

        

 52. Meter

        

 53. BēiziCup (noun)

        

 54. Gōng jīn???

        

 55. Fàn diànRestaurant

        

 56. JīnIce

        

 57. ...Wife

        

 58. Diàn yîngCash

        

 59. Chéng zhīOrange juice

        

 60. Zì jîProblem

        

 61. Zhōu mòWeekend

        

 62. DōngIce