NAME

Question types


Start with


Question limit

of 71 available terms
(2 exact duplicates found)

Print test

62 Matching questions

 1. To like
 2. To see, meet
 3. To speak
 4. To work
 5. Can, allow
 6. To spend time, celebrate
 7. How to spend.. Your weekend
 8. Understand
 9. To introduce
 10. To sell
 11. To put on (clothes)
 12. May I ask
 13. To listen to
 14. Go into the train
 15. To love
 16. To drink
 17. To invite
 18. To eat
 19. Downstairs
 20. To forget
 21. To start
 22. Get used to
 23. Go upstairs
 24. Go to work
 25. Finish class
 26. To buy
 27. To make a call
 28. To rest
 29. Leave the train
 30. Did
 31. Leave work
 32. Have class
 33. To arrive
 34. To look for
 35. To send, bring
 36. Business trip
 37. To take
 38. To have
 39. To travel
 40. To use
 41. To rain
 42. Have a meeting
 43. To stuy
 44. To look at
 45. To cook
 46. Take, bring
 47. Hold/ carry
 48. Want
 49. To stop
 50. To tell
 51. To return
 52. To give a gift sb
 53. To help
 54. To know
 55. To live
 56. Come in
 57. Go to meet
 58. Talking
 59. From
 60. To wait
 61. Forget about it
 62. To feel, to think
 1. a ...
 2. b Gêi
 3. c Xué xī
 4. d Wàng le
 5. e Kàn
 6. f Bāng
 7. g Sháng chē
 8. h Xià bān
 9. i
 10. j Jiè shào
 11. k Xià lòu??
 12. l Gào sù
 13. m Xià yû
 14. n Kāi huì
 15. o Ài
 16. p Yào
 17. q Yòng
 18. r
 19. s Mâi
 20. t Gong zou
 21. u Shūo
 22. v Tìng
 23. w Chūan
 24. x Zhâo
 25. y Huí
 26. z Dâ diàn huà
 27. aa Joàn
 28. ab Xià kè
 29. ac Mài
 30. ad Qîng
 31. ae Xíguàn
 32. af Qu jian
 33. ag Shàng lóu???
 34. ah Xîhuan
 35. ai Juéde
 36. aj Zhū
 37. ak Yoû
 38. al Shàng bān
 39. am Shuo huà
 40. an Dáo
 41. ao Kāi shî
 42. ap Zuò
 43. aq Zuò fàn
 44. ar Dài
 45. as Qu... Chū chāi
 46. at Xià chē
 47. au Sòng
 48. av Qîng wèn
 49. aw Suàn le
 50. ax Kêyî
 51. ay Guò
 52. az Tīng
 53. ba Lü xíng
 54. bb Chī
 55. bc (Nî de zhōu mò) Zên me guò
 56. bd Zhī dào
 57. be Xuī xī
 58. bf Cóng
 59. bg Shàng kè
 60. bh Dêng
 61. bi
 62. bj Dông