NAME

Question types


Start with


Question limit

of 38 available terms
(12 exact duplicates found)

Print test

32 Matching questions

 1. Few
 2. Too expensive
 3. Often
 4. Happy
 5. Lucky
 6. Far
 7. Long
 8. Sick
 9. Hot
 10. Comfortable
 11. Too much
 12. Too big
 13. Many
 14. Not often
 15. Heavy
 16. How long (time)
 17. How long (size)
 18. Orange colour
 19. Cake
 20. Sour
 21. Be angry
 22. Be afraid of
 23. Middle of
 24. Important
 25. High
 26. Vegetable
 27. Close to/ near
 28. Cold
 29. Salty
 30. Sweet
 31. Small
 32. Bill
 1. a
 2. b Yuân
 3. c
 4. d Duō cháng shí jiān
 5. e Xìng yùn
 6. f Cháng
 7. g Duō cháng
 8. h Tài duó le
 9. i Zhòng yáo
 10. j Shū fu
 11. k Xián
 12. l Tài dà le
 13. m Tián
 14. n Gāo
 15. o Zhōng fiān de
 16. p Lêng de
 17. q Chéng sè
 18. r Gāo xìng
 19. s Mâi dān
 20. t Bù cháng
 21. u Cháng cháng
 22. v Duō
 23. w Dàn gāo
 24. x Suān
 25. y Shēng qì
 26. z Shū cài
 27. aa Xhòng
 28. ab Bìng
 29. ac Tài guì le
 30. ad Jìn
 31. ae Xiaô
 32. af Shâo