NAME

Question types


Start with


Question limit

of 424 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

398 Matching questions

 1. to leave a message
 2. to turn
 3. but
 4. seven
 5. you
 6. very
 7. son
 8. excuse me
 9. key
 10. money
 11. US dollar
 12. store
 13. telephone
 14. manner, way
 15. hobby
 16. new
 17. three
 18. which
 19. area code
 20. we
 21. long
 22. to know (a person)
 23. measure word (train)
 24. room
 25. because
 26. then, afterwards
 27. meal
 28. of course
 29. office
 30. to understand
 31. green
 32. building
 33. kilometer
 34. hospital
 35. month
 36. to return
 37. to travel
 38. closed
 39. student
 40. to sign (give your signature)
 41. China
 42. evening
 43. as for
 44. open
 45. dish (food)
 46. meters
 47. to hurt
 48. palace
 49. notebook
 50. summer
 51. important
 52. to go on vacation
 53. to think
 54. a toast
 55. cold (disease, the common cold)
 56. eight
 57. Junior High + High School
 58. beauty
 59. a gift (some small meaning)
 60. policeman
 61. measure word (road)
 62. on
 63. table
 64. never
 65. measure word (school)
 66. towards
 67. exit
 68. he / she
 69. to make (a phone call)
 70. embassy
 71. o clock
 72. big
 73. good
 74. more or less
 75. to need
 76. to ask
 77. morning
 78. straight (directions)
 79. reception
 80. impossible
 81. right
 82. last year
 83. floor
 84. day
 85. airplane
 86. English
 87. in that case
 88. doctor
 89. to give
 90. (question word)
 91. to look for (after zài)
 92. head
 93. close
 94. department
 95. moment
 96. five
 97. bye
 98. yet
 99. to have a fever
 100. hot
 101. meaning
 102. along
 103. how many
 104. person
 105. to bring
 106. I
 107. too (excessive)
 108. going to
 109. long, period of time
 110. Hong Kong
 111. bank
 112. wine
 113. to not have
 114. measure word (book)
 115. to stay
 116. here
 117. computer
 118. measure word (luggage)
 119. to do
 120. cold
 121. to break down
 122. to leave
 123. to fill out (a form)
 124. to study
 125. another
 126. maybe
 127. all
 128. six
 129. thing
 130. idea
 131. to reserve
 132. busy
 133. to be located
 134. half
 135. today
 136. could
 137. inside
 138. friend
 139. or (perhaps, statement)
 140. from (far from, etc)
 141. cool
 142. also
 143. Hong Kong dollar
 144. to mind
 145. garden
 146. map
 147. don't mention it
 148. telephone book
 149. and
 150. year
 151. measure word, money
 152. enough
 153. right now, in the midst of
 154. to drink
 155. nearby
 156. to eat
 157. to agree
 158. tea
 159. expensive
 160. every day
 161. letter
 162. difficult
 163. school
 164. to take a taxi
 165. to participate
 166. to take a photo
 167. importance, consequence
 168. to move (to relocate)
 169. change (coins, returned)
 170. wrong
 171. until (missing)
 172. daughter
 173. Mandarin
 174. first
 175. one
 176. two
 177. ten
 178. tennis
 179. hundred
 180. please
 181. white liquor
 182. customer
 183. stamp
 184. you (formal)
 185. measure word (ticket, form)
 186. hello
 187. to let (let's)
 188. tai chi
 189. classical (music)
 190. now
 191. to love
 192. to wait
 193. sugar
 194. to go
 195. boat
 196. next to
 197. mineral water
 198. easy
 199. ancient city
 200. thousand
 201. to work
 202. (experienced action marker)
 203. cash
 204. station (bus stop)
 205. young / younger
 206. winter
 207. number
 208. stomach
 209. San Francisco
 210. know
 211. luggage
 212. form (the thing you fill out)
 213. street
 214. Taipei
 215. engineer
 216. both
 217. what
 218. glass
 219. newspaper (shorter)
 220. several, or "how many"
 221. minute
 222. novel
 223. comfortable
 224. husband, mister
 225. colleague
 226. next year
 227. to go to bed
 228. to see, to read
 229. always
 230. flight
 231. should
 232. not
 233. to come
 234. why
 235. thirsty
 236. four
 237. museum
 238. before
 239. book
 240. compared, relatively (one thing - "he is taller")
 241. time, occasion
 242. lunch
 243. children
 244. to draw
 245. train
 246. anything
 247. interpreter
 248. post office
 249. is called / named
 250. wife
 251. Beijing
 252. to live (in a location)
 253. mung bean cake
 254. measure word (people + anything)
 255. sometimes
 256. teahouse
 257. time
 258. there
 259. that
 260. to listen
 261. family
 262. slow
 263. snow
 264. can (able to)
 265. hotel
 266. kind
 267. really
 268. to prepare
 269. photograph
 270. to plan
 271. entrance
 272. flower
 273. how about
 274. leisure time
 275. correct?
 276. let's say (end of sentence)
 277. follow after
 278. noon
 279. weekend
 280. bathroom
 281. compared to (between two things "he compared to she is tall")
 282. to exchange
 283. bowling
 284. this
 285. measure word (customer)
 286. last week
 287. to write
 288. coffee
 289. famous
 290. America
 291. few
 292. People's currency
 293. ice
 294. rain
 295. warm
 296. hour
 297. convenient
 298. to go for a walk
 299. credit card
 300. door
 301. newspaper (longer)
 302. correct
 303. a little
 304. hungry
 305. Miss
 306. park
 307. with
 308. college
 309. to go for a run
 310. two (math)
 311. city
 312. throat
 313. movie
 314. airport
 315. please (may I trouble you to)
 316. to get up (out of bed)
 317. to appreciate (beauty)
 318. on behalf of
 319. plus, to add
 320. exercise
 321. name
 322. elevator
 323. to have
 324. honorable surname
 325. this way
 326. problem
 327. word
 328. short
 329. surname
 330. beach
 331. after
 332. early
 333. express train
 334. thanks
 335. to help, to assist
 336. pharmacy
 337. only (insignificant)
 338. ticket
 339. week
 340. like
 341. company
 342. to be
 343. you all
 344. watch
 345. weather
 346. to finish
 347. I've heard (to listen to speak)
 348. where
 349. Sunday
 350. not so, politely declining a compliment (where, where)
 351. check (money)
 352. place
 353. bed
 354. international
 355. much
 356. to take a business trip
 357. in front
 358. even more
 359. music
 360. what time?
 361. peace
 362. to buy
 363. to begin
 364. tomorrow
 365. until, to (moved to)
 366. minutes (to take)
 367. university
 368. must
 369. don't stand on ceremony
 370. far
 371. if
 372. restaurant
 373. yesterday
 374. beer
 375. can (capable of)
 376. Taiwan
 377. from
 378. dinner
 379. or (question)
 380. subway
 381. them
 382. milk
 383. together
 384. Mandarin (Hong Kong)
 385. souvenir
 386. to fall (precipitation)
 387. to speak
 388. microphone
 389. water
 390. whom
 391. often
 392. bus
 393. to use
 394. late
 395. later
 396. left
 397. how
 398. only
 1. a zǎo
 2. b gòu
 3. c dàilái
 4. d dào
 5. e zhōngxué
 6. f tāmen
 7. g jiā
 8. h pútáojiǔ
 9. i jiǔdiàn
 10. j huà
 11. k huì
 12. l lái
 13. m yǒumíng
 14. n
 15. o háishì
 16. p wèntí
 17. q bǎolíngqiú
 18. r guān
 19. s màikèfēng
 20. t bówùguǎn
 21. u hóulóng
 22. v nián
 23. w zhuōzi
 24. x dìtú
 25. y hǎitān
 26. z děng
 27. aa wèishénme
 28. ab píjiǔ
 29. ac
 30. ad zhù
 31. ae tàitai
 32. af rénmínbì
 33. ag niúnǎi
 34. ah zěnme
 35. ai gùkè
 36. aj dǎsuàn
 37. ak Běijīng
 38. al kāishǐ
 39. am duō
 40. an
 41. ao diànhuà bù
 42. ap fēnzhōng
 43. aq yìdiǎnr shǎo yìsi
 44. ar tóngshì
 45. as zàijiàn
 46. at xiě
 47. au cānjiā
 48. av
 49. aw
 50. ax gōngzuò
 51. ay cuò
 52. az zhāodàihuì
 53. ba nǐmen
 54. bb yánzhe
 55. bc liǎng
 56. bd duìbuqǐ
 57. be xiǎng
 58. bf liǎnggè dōu
 59. bg yīnwèi
 60. bh chūchāi
 61. bi gǔchéng
 62. bj zuǒbiān
 63. bk mén
 64. bl rén
 65. bm gēn
 66. bn gōngyuán
 67. bo cóng
 68. bp zài
 69. bq shíjiān
 70. br yī zhí wǎng qián
 71. bs dìng
 72. bt yīshēng
 73. bu cóngláibù
 74. bv shǎo
 75. bw
 76. bx gěi
 77. by gùgōng
 78. bz huàn
 79. ca kāfēi
 80. cb shàng
 81. cc Táiběi
 82. cd pángbiān
 83. ce zhǎo
 84. cf rènshi
 85. cg yīnyuè
 86. ch gǎnmào
 87. ci lìng wài
 88. cj tiáo
 89. ck dǎ dī
 90. cl
 91. cm bàn
 92. cn chá
 93. co biǎogé
 94. cp zǒu
 95. cq Měiguó
 96. cr chà
 97. cs dōu
 98. ct shuǐ
 99. cu wǎnshang
 100. cv lǔxíng
 101. cw shēng
 102. cx shāngdiàn
 103. cy shéi
 104. cz chūkǒu
 105. da qǐchuáng
 106. db kěyǐ
 107. dc fēijī
 108. dd tīng shuō
 109. de xìn
 110. df jiàn
 111. dg màn
 112. dh guòyīhuìr
 113. di yīyuàn
 114. dj zǒngshì
 115. dk guì
 116. dl bīng
 117. dm biǎo
 118. dn
 119. do yīngwén
 120. dp bǐjiào
 121. dq dàxué
 122. dr xiàng
 123. ds suǒ
 124. dt jīntiān
 125. du kòng
 126. dv chéngshì
 127. dw
 128. dx dāngrán
 129. dy bānjī
 130. dz xǐshǒujiān
 131. ea fāshāo
 132. eb xià
 133. ec èr
 134. ed qiān
 135. ee gēnzhe
 136. ef tóngyì
 137. eg huílái
 138. eh tiān
 139. ei língqián
 140. ej nán
 141. ek shūfu
 142. el guójì
 143. em diàntī
 144. en shànggèxīngqī
 145. eo yǒu
 146. ep shǎng
 147. eq róngyì
 148. er liàng
 149. es qùnián
 150. et bú kè qì
 151. eu xuéxiào
 152. ev guóyǔ
 153. ew
 154. ex yào
 155. ey chángcháng
 156. ez fàndiàn
 157. fa
 158. fb zhǔnbèi
 159. fc hěn
 160. fd yǐhòu
 161. fe zuò
 162. ff gǎngbì
 163. fg tài
 164. fh xiànzài
 165. fi yóupiào
 166. fj xìng
 167. fk zhèr
 168. fl zhǔyi
 169. fm nàme
 170. fn zhǐ
 171. fo zhīpiào
 172. fp xièxie
 173. fq wèi
 174. fr yìsi
 175. fs fēijīchǎng
 176. ft
 177. fu tóu
 178. fv diǎnzhōng
 179. fw diànhuà
 180. fx jǐ diǎnzhōng
 181. fy xìnyòng kǎ
 182. fz zǎoshàng
 183. ga nǎr
 184. gb rúguǒ
 185. gc dùjià
 186. gd ān
 187. ge kuàichē
 188. gf wǔfàn
 189. gg kuàngquánshuǐ
 190. gh zhāng
 191. gi liúyán
 192. gj méiyǒu
 193. gk máng
 194. gl
 195. gm qiánmian
 196. gn zhōumò
 197. go wèn
 198. gp chuáng
 199. gq Xiānggǎng
 200. gr yǐqián
 201. gs
 202. gt nǎlǐ nǎlǐ
 203. gu hàomǎ
 204. gv quò
 205. gw aìhào
 206. gx
 207. gy nǔér
 208. gz zhèngzài
 209. ha nǐhǎo
 210. hb xīngqī
 211. hc bù xíng
 212. hd bàngōngshì
 213. he jiǔ
 214. hf yuè
 215. hg Táiwān
 216. hh huā
 217. hi shū
 218. hj kāi
 219. hk
 220. hl xǐhuān
 221. hm pǎobù
 222. hn jiù
 223. ho míngtiān
 224. hp à
 225. hq
 226. hr gǔdiǎn
 227. hs jiè yì
 228. ht jiē
 229. hu Zhōngguó
 230. hv pāi
 231. hw tián
 232. hx nín
 233. hy cháguǎn
 234. hz xiànjīn
 235. ia duǎn
 236. ib dōngxi
 237. ic zhōngwǔ
 238. id
 239. ie ràng
 240. if hǎo
 241. ig fānyì
 242. ih bēi
 243. ii
 244. ij qǐng
 245. ik fángjiān
 246. il jǐngchá
 247. im yàoshi
 248. in zhǒng
 249. io lù dòu gāo
 250. ip jìn
 251. iq xiānsheng
 252. ir ba
 253. is xiǎo
 254. it ài
 255. iu yínháng
 256. iv dùzi
 257. iw chī
 258. ix gōngsī
 259. iy dàshǐguǎn
 260. iz kuài
 261. ja yàng
 262. jb cháng
 263. jc jiù jīn shān
 264. jd huài
 265. je pǔtōnghuà
 266. jf piào
 267. jg rùkǒu
 268. jh
 269. ji wǎngqiú
 270. jj zuǒyòu
 271. jk gōngchéngshī
 272. jl běn
 273. jm dìqūhào
 274. jn yīnggāi
 275. jo gèng
 276. jp zhīdào
 277. jq shénme
 278. jr wǎnfàn
 279. js xīn
 280. jt zuótiān
 281. ju měitiān dōu
 282. jv lěng
 283. jw fùjìn
 284. jx
 285. jy
 286. jz jiào
 287. ka yuǎn
 288. kb zhème
 289. kc báijiǔ
 290. kd shì
 291. ke míngbai
 292. kf xíngli
 293. kg
 294. kh
 295. ki xuě
 296. kj xiǎojiě
 297. kk shí
 298. kl
 299. km kǒu kě
 300. kn míngzi
 301. ko bāngmáng
 302. kp
 303. kq
 304. kr liù
 305. ks néng
 306. kt kàn
 307. ku bào
 308. kv guì xìng
 309. kw yìdiǎnr
 310. kx jiārén
 311. ky xiǎohái
 312. kz zhè
 313. la yóujú
 314. lb zhòngyào
 315. lc děi
 316. ld cài
 317. le bān
 318. lf kěshì
 319. lg yàofáng
 320. lh wǒmen
 321. li yùndòng
 322. lj nàr
 323. lk měi
 324. ll guānxì
 325. lm máfan nǐ
 326. ln shénme dōngxi
 327. lo fāngbiàn
 328. lp téng
 329. lq huòzhě
 330. lr jìniàn pǐn
 331. ls duì
 332. lt zhàopiàn
 333. lu diànnǎo
 334. lv míngnián
 335. lw qiānzì
 336. lx yìqǐ
 337. ly qián
 338. lz
 339. ma diànyǐng
 340. mb bǐjìběn
 341. mc tīng
 342. md érzi
 343. me hái
 344. mf tàijíquán
 345. mg bàozhǐ
 346. mh gōnglǐ
 347. mi dìfāng
 348. mj qù sànbù
 349. mk dìtiě
 350. ml sān
 351. mm
 352. mn mǎi
 353. mo zhēnde
 354. mp xiàtiān
 355. mq gōnggòng qìchē
 356. mr bǎi
 357. ms nuǎnhuo
 358. mt
 359. mu yuánlín
 360. mv ránhòu
 361. mw shuō
 362. mx xué
 363. my guǎi
 364. mz shǒuxiān
 365. na dōngtiān
 366. nb dàlóu
 367. nc kěnéng
 368. nd xīngqītiān
 369. ne dāi
 370. nf liángkuai
 371. ng fàn
 372. nh duōshǎo
 373. ni yòubiān
 374. nj wán
 375. nk bíekèqì
 376. nl lóu
 377. nm xūyào
 378. nn yòng
 379. no yǒushíhou
 380. np
 381. nq ne
 382. nr è
 383. ns xuéyuàn
 384. nt zhàn
 385. nu shàngchuáng
 386. nv xiǎoshí
 387. nw huǒchē
 388. nx duìba
 389. ny chuán
 390. nz gānbēi
 391. oa wǎn
 392. ob xiǎoshuō
 393. oc péngyǒu
 394. od
 395. oe táng
 396. of fēn
 397. og tiānqì
 398. oh Měijīn