NAME

Question types


Start with


Question limit

of 424 available terms
(3 exact duplicates found)

Print test

424 True/False questions

 1. bàngōngshìnever

        

 2. jiēdàichùreception

        

 3. zuòseat

        

 4. very

        

 5. xiǎoháichildren

        

 6. bīngplease

        

 7. here you are

        

 8. nàrto be located

        

 9. zhèrto live (in a location)

        

 10. piàoticket

        

 11. zhōngwǔrain

        

 12. Měijīnbye

        

 13. huǒchēwarm

        

 14. lìng wàinow

        

 15. zàijiànbye

        

 16. xiàhere you are

        

 17. dìtúon behalf of

        

 18. jiāstreet

        

 19. jìniàn pǐnsouvenir

        

 20. nínthere

        

 21. duìcorrect

        

 22. shuǐwater

        

 23. duìbatime, occasion

        

 24. diànhuàhalf

        

 25. xiānshenghusband, mister

        

 26. zàiagain

        

 27. cháguǎnif

        

 28. yòngmanner, way

        

 29. fāshāoflight

        

 30. láiagain

        

 31. wǎngood

        

 32. not

        

 33. pāito take a photo

        

 34. rain

        

 35. shíjiāntime

        

 36. chánglong

        

 37. duǎnshort

        

 38. xiàto fall (precipitation)

        

 39. tīngthree

        

 40. dàoarrive

        

 41. ránhòuto know (a person)

        

 42. measure word (people + anything)

        

 43. xiànzàicomputer

        

 44. huìcorrect

        

 45. shēngstudent

        

 46. cóngláibùtelephone book

        

 47. gānbēito take a photo

        

 48. shàngon

        

 49. Zhōngguóseat

        

 50. chàuntil (missing)

        

 51. yóujúto do

        

 52. tiānqìimportance, consequence

        

 53. zhèhere

        

 54. xínglimanner, way

        

 55. fùjìnto meet

        

 56. míngzinext year

        

 57. dàshǐguǎnembassy

        

 58. yàogoing to

        

 59. fēijīBeijing

        

 60. on behalf of

        

 61. tāmenyou all

        

 62. dùjiàto go on vacation

        

 63. nǎlǐ nǎlǐmilk

        

 64. yuánlíngarden

        

 65. xiǎojiěMiss

        

 66. méiyǒuTaipei

        

 67. zuǒyòumore or less

        

 68. bāngmángto help, to assist

        

 69. èmoment

        

 70. yàoto see, to read

        

 71. dàoto arrive

        

 72. arrive

        

 73. tángto use

        

 74. yīshēngminute

        

 75. xiǎngto think

        

 76. yìdiǎnrmeaning

        

 77. yóupiàocheck (money)

        

 78. ràngsugar

        

 79. àidish (food)

        

 80. xīngqītiānSunday

        

 81. xǐhuānclosed

        

 82. tiánto fill out (a form)

        

 83. yīnggāito stay

        

 84. wènmoment

        

 85. jiānine

        

 86. zhīdàoknow

        

 87. rùkǒugo, walk (ing)

        

 88. qǐchuángto get up (out of bed)

        

 89. kuàichēdish (food)

        

 90. shànggèxīngqīHong Kong

        

 91. dùzistomach

        

 92. zuò(experienced action marker)

        

 93. bù xíngimpossible

        

 94. zuótiānyesterday

        

 95. wǎnshangevening

        

 96. shāngdiànstore

        

 97. zhèmekind

        

 98. jìneven more

        

 99. liàngto fill out (a form)

        

 100. jiànto see

        

 101. jǐngcháto work

        

 102. dàiláibuilding

        

 103. hot

        

 104. seven

        

 105. diànnǎocomputer

        

 106. chéngshìeasy

        

 107. zhīpiàocheck (money)

        

 108. yínhángbank

        

 109. shìto be

        

 110. qùniánchange (coins, returned)

        

 111. pútáojiǔin front

        

 112. yǒufar

        

 113. bówùguǎnmuseum

        

 114. gōngzuòname

        

 115. mǎimeters

        

 116. hóulóngfamous

        

 117. shǎofew

        

 118. nemeasure word (people + anything)

        

 119. shénmewhat

        

 120. máfan nǐplease (may I trouble you to)

        

 121. shūfucomfortable

        

 122. dìngfrom

        

 123. gòuenough

        

 124. dìfāngsurname

        

 125. néngleisure time

        

 126. five

        

 127. baon behalf of

        

 128. xiǎoto think

        

 129. ānpeace

        

 130. dàlóubuilding

        

 131. gēnzhefollow after

        

 132. yīnyuèmusic

        

 133. moment

        

 134. téngto hurt

        

 135. duìbuqǐexcuse me

        

 136. xiǎoshíform (the thing you fill out)

        

 137. kuàiagain

        

 138. érzison

        

 139. dōngtiānconvenient

        

 140. wèishénmewhy

        

 141. hǎitānthousand

        

 142. dǎ dīto take a taxi

        

 143. also

        

 144. péngyǒufriend

        

 145. zǎoshàngmorning

        

 146. bǎolíngqiúbowling

        

 147. hǎoto make (a phone call)

        

 148. inside

        

 149. xìnyòng kǎcredit card

        

 150. liǎnggè dōuboth

        

 151. nǐhǎohello

        

 152. màikèfēngto bring

        

 153. quòto go

        

 154. yǐqiánfamily

        

 155. méndoor

        

 156. dìtiěsubway

        

 157. měitiān dōuUS dollar

        

 158. jiārénfamily

        

 159. liúyánmoney

        

 160. zhǒngkind

        

 161. zhànto live (in a location)

        

 162. èrtwo (math)

        

 163. jiǔnine

        

 164. wánto finish

        

 165. tàijíquántai chi

        

 166. báijiǔto come

        

 167. huìcan (capable of)

        

 168. bānto move (to relocate)

        

 169. nàmetoo (excessive)

        

 170. zhāodàihuìreception

        

 171. yàngto use

        

 172. lù dòu gāoimpossible

        

 173. róngyìeasy

        

 174. yìsimeaning

        

 175. zhuōzito break down

        

 176. kuàngquánshuǐwarm

        

 177. shíhòutime

        

 178. fāngbiànstore

        

 179. chūkǒuentrance

        

 180. duōshǎofew

        

 181. MěiguóAmerica

        

 182. niúnǎimilk

        

 183. guǎiwatch

        

 184. tóngyìmanner, way

        

 185. gǔchéngancient city

        

 186. shuōto speak

        

 187. dōngxithing

        

 188. fànto exchange

        

 189. guì xìngnearby

        

 190. tiáotoo (excessive)

        

 191. yuècorrect

        

 192. diànhuà bùtelephone

        

 193. gǎnmàoto plan

        

 194. háishìor (question)

        

 195. jiēstreet

        

 196. fángjiānroom

        

 197. tīng shuōice

        

 198. gēnpeace

        

 199. four

        

 200. děngto wait

        

 201. nǐmenhello

        

 202. míngbaito understand

        

 203. huànmeasure word (luggage)

        

 204. you (formal)

        

 205. zuǒbiānsummer

        

 206. xuéyuànnow

        

 207. which

        

 208. dāito stay

        

 209. fēijīchǎngminutes (to take)

        

 210. yǐhòuafter

        

 211. to make (a phone call)

        

 212. zhǔnbèiwhom

        

 213. wèitoo (excessive)

        

 214. kěnéngexercise

        

 215. biǎogétwo

        

 216. gǎngbìwould like

        

 217. I

        

 218. jǐ diǎnzhōngkind

        

 219. guānxìimportance, consequence

        

 220. sānclosed

        

 221. dàoto be located

        

 222. guòyīhuìrbecause

        

 223. xiàngto meet

        

 224. zàitoo (excessive)

        

 225. bānjīflight

        

 226. bǐjìběnmeasure word (book)

        

 227. mángbusy

        

 228. kǒu kěthirsty

        

 229. pángbiānconvenient

        

 230. bēiglass

        

 231. qiánmeal

        

 232. kěyǐopen

        

 233. jiāplus, to add

        

 234. zhùten

        

 235. dàountil, to (moved to)

        

 236. chūchāiexit

        

 237. tàitaiwife

        

 238. cuòwrong

        

 239. nǎrwhere

        

 240. bàonewspaper (shorter)

        

 241. zhōumòtable

        

 242. several, or "how many"

        

 243. that

        

 244. cānjiāto participate

        

 245. zěnmevery

        

 246. fàndiànmeasure word (luggage)

        

 247. háito come

        

 248. rènshikey

        

 249. hàomǎnumber

        

 250. jiàoonly

        

 251. yùndòngproblem

        

 252. xǐshǒujiāntomorrow

        

 253. yuǎnto make (a phone call)

        

 254. qù sànbùto go for a walk

        

 255. four

        

 256. dàxuéuniversity

        

 257. xuéxiàohobby

        

 258. xuěhome

        

 259. zhǎonine

        

 260. bànhalf

        

 261. jiè yìto see

        

 262. lǔxíngto travel

        

 263. yòubiānright

        

 264. wǒmenin that case

        

 265. pǔtōnghuàMandarin

        

 266. xīngqīSunday

        

 267. kāishǐto begin

        

 268. xièxiethanks

        

 269. mànto meet

        

 270. jiǔdiànhotel

        

 271. fēnmeasure word (book)

        

 272. chátea

        

 273. jiànmeasure word (luggage)

        

 274. and

        

 275. duōmust

        

 276. dāngránpark

        

 277. bǐjiàocompared, relatively (one thing - "he is taller")

        

 278. fēnzhōngkind

        

 279. guójìinternational

        

 280. míngtiāntomorrow

        

 281. gùkèroad

        

 282. rain

        

 283. qiánmianin front

        

 284. kāinew

        

 285. jiù jīn shāntime

        

 286. hěnto move (to relocate)

        

 287. tóuhead

        

 288. càidish (food)

        

 289. jiǔonly

        

 290. zhēndewith

        

 291. cóngfrom

        

 292. xiànjīnUS dollar

        

 293. lěngcold

        

 294. gōnglǐnoon

        

 295. shénme dōngxianything

        

 296. diàntīelevator

        

 297. gōngchéngshīoffice

        

 298. bíekèqìdon't mention it

        

 299. rénmínbìPeople's currency

        

 300. department

        

 301. zhǔyimeasure word (ticket, form)

        

 302. xīnnew

        

 303. gōngsīcompany

        

 304. aìhàountil, to (moved to)

        

 305. rénperson

        

 306. bǎiinside

        

 307. plus, to add

        

 308. chīone

        

 309. xuéto study

        

 310. zhōngxuéJunior High + High School

        

 311. shíuntil (missing)

        

 312. niándifficult

        

 313. zǒngshìalways

        

 314. huàto draw

        

 315. wèntídifficult

        

 316. xiěmust

        

 317. guóyǔMandarin (Hong Kong)

        

 318. shūbook

        

 319. xiǎngwould like

        

 320. shéihere

        

 321. Táiběibeauty

        

 322. yǒumíngfamous

        

 323. gùgōngto reserve

        

 324. yánzhealong

        

 325. kuàimeasure word, money

        

 326. nándifficult

        

 327. kòngeven more

        

 328. jìnclose

        

 329. kāfēipeace

        

 330. xiàtiāncash

        

 331. yīngwénmusic

        

 332. zhāngmeasure word (ticket, form)

        

 333. lóufloor

        

 334. yīnwèito prepare

        

 335. yìqǐcompared to (between two things "he compared to she is tall")

        

 336. zhàopiànnumber

        

 337. děimust

        

 338. eight

        

 339. zhǐbook

        

 340. liùthis

        

 341. wǎnfànhalf

        

 342. yàomedicine

        

 343. yīyuànto exchange

        

 344. běnmeasure word (book)

        

 345. jiùunder

        

 346. TáiwānTaiwan

        

 347. tóngshìcolleague

        

 348. yìdiǎnr shǎo yìsio clock

        

 349. time, occasion

        

 350. àas for

        

 351. fānyìinterpreter

        

 352. gōngyuánpark

        

 353. chángchánghusband, mister

        

 354. gèngeven more

        

 355. huāflower

        

 356. guānclosed

        

 357. qiānthousand

        

 358. yàofángpharmacy

        

 359. green

        

 360. pǎobùto go for a run

        

 361. zǎoearly

        

 362. jiànto meet

        

 363. xiànext

        

 364. zuòwrong

        

 365. gǔdiǎnbefore

        

 366. shǒuxiānfirst

        

 367. kěshìto be

        

 368. several, or "how many"

        

 369. zuòto sit

        

 370. rúguǒtogether

        

 371. kànto see, to read

        

 372. bú kè qìdon't mention it

        

 373. chuánto finish

        

 374. seven

        

 375. yī zhí wǎng qiánstraight (directions)

        

 376. jīntiāntoday

        

 377. dìqūhàountil, to (moved to)

        

 378. guìexpensive

        

 379. nuǎnhuofar

        

 380. dǎsuànlate

        

 381. from (far from, etc)

        

 382. diànyǐngtowards

        

 383. inside

        

 384. liǎngtwo

        

 385. zǒuto be located

        

 386. shàngchuángJunior High + High School

        

 387. shǎngyoung / younger

        

 388. měito wait

        

 389. língqiánconvenient

        

 390. chuángbed

        

 391. wǔfànlunch

        

 392. tàidish (food)

        

 393. xūyàoticket

        

 394. suǒmuch

        

 395. nǔéryou all

        

 396. qiānzìto sign (give your signature)

        

 397. biǎowatch

        

 398. xìngsurname

        

 399. liángkuaicool

        

 400. wǎngqiúcold (disease, the common cold)

        

 401. míngniánnext year

        

 402. gěibeauty

        

 403. zhòngyàocheck (money)

        

 404. dōuto make (a phone call)

        

 405. diǎnzhōngwhat time?

        

 406. píjiǔbeer

        

 407. xiǎoshuōnovel

        

 408. Běijīngice

        

 409. huíláito return

        

 410. XiānggǎngHong Kong

        

 411. tiānclosed

        

 412. hot

        

 413. huòzhěor (perhaps, statement)

        

 414. seven

        

 415. xìnfour

        

 416. lǔguǎnhotel

        

 417. bàozhǐnewspaper (longer)

        

 418. zǒugo, walk (ing)

        

 419. yǒushíhousometimes

        

 420. zhèngzàiright now, in the midst of

        

 421. huàito break down

        

 422. gōnggòng qìchēengineer

        

 423. yàoshikey

        

 424. qǐngplease