Common Norwegian Verbs, with present, imperfect and perfect forms.

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • to work

  å arbeide, arbeider, arbeidet, har arbeidet

  to begin

  å begynne, begynner, begynte, har begynt

  to decide

  å bestemme, bestemmer, bestemte, har bestemt

  to visit

  å besøke, besøker, besøkte, har besøkt

  to pay

  å betale, betaler, betalte, har betalt

  to remain, become

  å bli, blir, ble/blei, har blitt

  to dwell

  å bo, bor, bodde, har bodd

  to bring

  å bringe, bringer, brakte, har brakt

  to use

  å bruke, bruker, brukte, har brukt

  to should

  å burde, bør, burde, burdet

  to bear, carry

  å bære, bærer, bar, har båret

  to divide, share

  å dele, deler, delte, har delt

  to drag, pull

  å dra/å drage, drar/drager, drog, har dradd/har dratt

  to kill

  å drepe, dreper, drepte, har drept

  to drink

  å drikke, drikker, drakk, har drukket

  to operate, run

  å drive, driver, drev/dreiv, har drevet

  to die

  å dø, dør, dødde/døde, har dødd

  to own

  å eie, eier, eide/åtte, har eid/har ått

  to fall

  å falle, faller, falt, har falt

  to be found, exist

  å finnes, finnes, fantes, har fantes

  to find

  å finne, finner, fant, har funnet

  to prefer

  å foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket

  to explain

  å forklare, forklarer, forklarte, har forklart

  to understand

  å forstå, forstår, forstod, har forstått

  to tell

  å fortelle, forteller, fortalte, har fortalt

  to get, receive

  å få, får, fikk, har fått

  to give

  å gi, gir, gav, har gitt

  to be in force, apply

  å gjelde, gjelder, gjaldt/galdt, har gjeldt

  to do

  å gjøre, gjør, gjorde, har gjort

  to forget

  å glemme, glemmer, glemte, har glemt

  to go, walk

  å gå, går, gikk, har gått

  to have

  å ha, har, hadde, har hatt

  to act, shop, deal with

  å handle, handler, handlet, har handlet

  to happen

  å hende, hender, hendte, har hendt

  to fetch, bring

  å hente, henter, hentet, har hendt

  to be named

  å hete, heter, het/hette, har hett

  to help

  å hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet

  to keep, hold

  å holde, holder, holdt, har holdt

  to remember

  å huske, husker, husket, har husket

  to hear

  å høre, hører, hørte, har hørt

  to interest

  å interessere, interesserer, interesserte, har interessert

  to work

  å jobbe, jobber, jobbet, har jobbet

  to know (person, place)

  å kjenne, kjenner, kjente, har kjent

  to purchase

  å kjøpe, kjøper, kjøpte, har kjøpt

  to drive

  å kjøre, kjører, kjørte, har kjørt

  to come

  å komme, kommer, kom, har kommet

  to cost

  å koste, koster, kostet, har kostet

  to be able to

  å kunne, kan, kunne, har kunnet

  to allow, let

  å la, lar, lot, har latt

  to make

  å lage, lager, laget, har laget

  to lay, place

  å legge, legger, la, har lagt

  to read, study

  å lese, leser, leste, har lest

  to live

  å leve, lever, levde, har levd

  to lie

  å ligge, ligger, lå, har ligget

  to resemble

  å likne, likner, liknet, har liknet

  to like

  å like, liker, likte, har likt

  to learn, teach

  å lære, lærer, lærte, har lært

  to run

  løpe, løper, løp, har løpt

  to announce, report

  å melde, melder, meldte, har meldt

  to think, be of the opinion

  å mene, mener, mente, har ment

  to meet

  å møte, møter, møtte, har møtt

  to have to

  å måtte, må, måtte, har måttet

  to try

  å prøve, prøver, prøvde, har prøvd

  to travel, raise

  å reise, reiser, reiste, har reist

  to see

  å se, ser, så, har sett

  to sell

  å selge, selger, solgte, har solgt

  to send

  å sende, sender, sendte, har sendt

  to set, place

  å sette, setter, satte, har satt

  to say

  å si, sier, sa, har sagt

  to sit

  å sitte, sitter, satt, har sittet

  to happen

  å skje, skjer, skjedde, har skjedd

  to write

  å skrive, skriver, skrev, har skrevet

  to should

  å skulle, skal, skulle, har skullet

  to hit, strike

  å slå, slår, slo, har slått

  to fight

  å slåss, slåss, sloss, har slåss

  to sleep

  å sove, sover, sov, har sovet

  to ask

  å spørre, spør, spurte, har spurt

  to stand

  å stå, står, stod, har stått

  to seem, think

  å synes, synes, syntes, har synes

  to seek

  å søke, søker, søkte, har søkt

  to take

  å ta, tar, tok, har tatt

  to think, intend

  å tenke, tenker, tenkte, har tenkt

  to meet, hit

  å treffe, treffer, traff, har truffet

  to enjoy, thrive

  å trives, trives, trivdes, har trives

  to believe

  å tro, tror, trodde, har trodd

  to wait, expect

  å vente, venter, ventet, har ventet

  to want to

  å ville, vil, ville, har villet

  to show

  å vise, viser, viste, har vist

  to know (fact)

  å vite, vet, visste, har visst

  to be

  å være, er, var, har vært

  to wish, desire

  å ønske, ønsker, ønsket, har ønsket

  to open

  å åpne, åpner, åpnet, har åpnet

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature