New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • venting må påregnes

  waiting to be expected

  slipper klasser

  drop classes

  slipper unna

  escape

  quit smoking

  slutte å røyke

  glipp

  miss

  Ungdommen går glipp av noe stort

  Youngsters miss something big

  painful

  smertefullt

  favorite client

  favoritt klient

  are they ready

  er de klare

  rundstykker

  bread rolls

  blended in

  blandet i

  driving licence

  førerkort

  sniffed

  snuste

  it was broken

  det ble brutt

  stolen

  stjålet

  stole

  stjal

  lazy days

  late dager

  all are clean

  alle er rene

  to empty

  å tømme

  they are empty

  de er tomme

  building

  bygningen

  padėklas

  brett

  tuller

  kidding

  rest of my dreams

  Resten av mine drømmer

  a little effort

  en liten innsats

  i am excited

  Jeg er spent

  fork

  gaffel

  kjeden

  chain

  keep it a secret

  holde det hemmelig

  similar

  lignende

  torden

  Thunder

  med en gang

  at once

  komme igang med livet igjen

  Get Started with life again

  få det inn i hodet ditt

  get it into your head

  å få klumper i halsen

  getting lumps in the neck

  fjerne seg fra pakistansk kultur

  remove from Pakistani culture

  kløp det ene øret

  nipped his ear

  hesitate

  nøl

  betenkte seg en lang stund

  thought for a long while

  du kan nå gjøre såpass for mor di

  you can now do so for mother

  hun er redd for at gutten skal glemme norsk språk

  she is afraid that the boy will forget Norwegian language

  brakte nye tanker

  brought new ideas

  fjerdedel

  quarter

  men etter hvert

  but eventually

  det lokket mange til å forlate

  It lured many to leave

  det var vanskelig å klare seg

  It was hard to cope

  å gjennomføre spesielle studier i norge

  conducting special studies in Norway

  store uroligheter i mange deler av verden

  major unrest in many parts of the world

  hvis de har tilbud om arbeid

  if they have an offer of employment

  fra en del andre land

  from some other countries

  får støtte til å bevare sin egen kultur

  get support to preserve their own culture

  prøvde å undertrykke det samiske språket

  tried to suppress the Sami language

  vridd og vrang

  twisted and perverse

  det var ergerlig

  it was resentful

  ikke dytt!

  do not push!

  bærekraftig

  tvarus

  skikkelser

  Figures

  på et stevne

  on a date

  tiltaltes ærlige ansikt

  defendant's honest face

  å ta én av gangen

  taking one at a time

  Norske ungdommer er kresne og late

  Norwegian children are picky and lazy

  å pålegge

  to impose

  ble pålagt å

  were required to

  De øvrige forbedringene er stort sett ting som allerede er kjent fra konkurrerende systemer.

  The remaining improvements are mostly things that are already known from competing systems.

  identify

  identifisere

  Tilsto på nettet

  Confessed online

  pålitelig

  reliable

  skal vi se hva vi får til

  we'll see what we can do

  herske over hele verden

  rule the world

  fornemmelse

  sensation

  jeg kan ikke la være å tenke at

  I can not help thinking that

  Den gang forundret det meg

  The time it puzzled me

  ansvarbevisst

  responsible

  jeg viser til

  I refer to the

  Jeg er overhodet ikke fristet til å spise sjokolade lenger.

  I am not at all tempted to eat chocolate anymore.

  Avføringen var slett ikke normal de 10 dagene

  Stool was not at all normal the 10 days

  verdiene

  values

  Det kommer ann på hvordan du ser det

  It depends on how you see it

  sitter tilbakelente

  sitting laidback

  Jeg håper de følte de ble godt ivaretatt

  I hope they felt they were well taken care of

  lurte på hva f*** jeg holder på med»

  wondered what the f *** I'm doing "

  har påtatt seg ansvaret for terrorangrepet

  has assumed that responsibility the attack

  to rain

  å regne

  he allowed you to do it

  Han lot deg gjøre det

  trivelig å løpe

  pleasant to run

  Resultatet er oppsiktsvekkende

  The result is startling

  innføre det som regel

  introducing the rule

  eg har på ingen måte påpekt at

  I have never pointed out that

  get to understand

  få til å forstå

  det er kjempe lurt

  it's really a good idea

  drøyt

  roughly

  come up with a plan

  komme opp med en plan

  it is allowed to do it

  det er lov til å gjøre det

  Da kan man holde på i årevis som mosjonist

  Then you can keep for years as exerciser

  derfor kan det være lurt å variere mellom hva slags underlag man løper på

  Therefore, you may want to vary the kind of surface you run on

  Ved å ha to økter med intervalltrening i uka, så kan framgangen bli stor.

  By having two sessions of interval training a week, so progress can be great.

  det være lurt å trene intervaller for å få maksimalt utbytte av de timene man har til rådighet.

  might want to train intervals to get the most out of the hours you have available.

  en familie å ta seg av

  a family to take care of

  tidlig

  early

  tydelig

  clearly

  betatt av

  увлечен

  han er sta

  He is stubborn

  bla

  browse

  stort sett

  mostly

  «På leting etter sin egen identitet»

  "In search of its own identity"

  to cover

  å dekke

  på gjensyn

  farewell

  Si frem dersom du kjenner alt dette!

  Declare, if you know all this?

  enhet

  unit

  sminke

  makeup

  med mindre du er ekstremt opptatt

  Unless you are extremely busy

  antagelser

  assumptions

  kunne drepe man på noen få minutter

  could kill you in minutes

  på nåtiden

  at present

  tilfeldig valgt side

  randomly selected page

  brukt oasene som fri steder

  used oases as free places

  det ble straks kaldt

  it was immediately cold

  forble de samme

  remained the same

  time flyr

  time flies

  entydig

  unambiguously

  ville døpe om trondheim til Atlantis

  would rename Trondheim to Atlantis

  unreasonable

  urimelig

  bruk sunn fornuft

  use common sense

  ekkelt å drikke

  disgusting to drink

  Det forutsetter at de er oppbevart kjølig.

  It requires that they are kept cool.

  Mest sannsynlig

  Most likely

  Nordmenn vegrer seg ikke for å kaste god mat

  Norwegians are reluctant not to throw good food

  slowest

  tregeste

  herlig låt

  lovely song

  unngår

  avoid

  I alle sammenhenger

  In all contexts

  Kassekreditt ble stilt til rådighet i desember i fjor

  Cash credit was made available last December

  iallefall

  at least

  misunte

  envied

  to get the job done

  for å få jobben gjort

  nytter det ikke å diskutere med hverandre

  it is no use discussing with each other

  gjennomslag

  approval

  gjennomslag

  impact

  berømme

  praise

  justify

  rettferdiggjøre

  Jeg kan ikke komme på noe spesielt jeg misliker

  I can not think of anything I particularly dislike

  hun kan ikke komme på en eneste ulempe

  she can not think of a single disadvantage

  lagt til rette for

  made for

  grunnlaget

  basis

  retningene

  directions

  Videregående skole er delt opp i ulike utdanningsprogram.

  Secondary school is divided into various education programs.

  obligatorisk

  mandatory

  men de fleste går i barnehagen

  but most attend kindergarten

  just as good as you

  like god som du

  See More

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature