New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • dance

  danse

  sing

  synge

  run

  kjøre

  draw

  trekke

  write

  skrive

  hello

  hallo

  how are you?

  hvor er du?

  listen to music

  lytte til musikk

  talk on the telephone

  snakke i telefonen

  go to school

  gå på skolen

  play videogames

  spille videospill

  read magazines

  lese blader

  ride a bike

  sykle

  swim

  svømme

  hangout with friends

  tilbringe tid med venner

  skate

  skate

  play sports

  spille sport

  play the guitar

  spille gitar

  to work

  å jobbe

  use the computer

  bruke en datamaskin

  watch television

  se på TV

  i like to...

  Jeg liker å ...

  i prefer to...

  Jeg foretrekker å ...

  i like to... alot

  Jeg liker å .... alot

  i do too.

  Det gjør jeg også.

  i dont like to

  Jeg liker ikke å ....

  bad

  dårlig

  so so

  så så

  i dont either

  Ikke jeg heller

  what do you like to do?

  Hva liker du å gjøre?

  Do you like to...?

  liker du å ----?

  and you?

  og du?

  no, neither, nor

  nei/verken

  also

  også

  artisctic

  kunstnerisk

  daring

  dristig

  athletic

  atletisk

  unorganized

  uorganiserte

  studious

  flittige

  funny

  morsomt

  impatient

  utålmodig

  inteligent

  intelligent

  organized

  organisert

  patient

  tålmodig

  shy

  sjenert

  serious

  alvorlig

  friendly

  hyggelig

  sociable

  social

  hardworking

  hardt arbeidende

  What are you like?

  hva er det du liker?

  what is he/she like?

  hva er han / hun liker?

  he/she doesn't like...

  han / hun ikke liker ...

  I am

  Jeg er

  I am not

  Jeg er ikke

  he/she is

  han / hun er ...

  friend (male)

  venn

  friend (female)

  venninne

  sometimes

  noen ganger

  very

  veldig

  what is your name?

  hva er ditt navn?

  where are you from?

  hvor er du fra?

  how old are you?

  hvor gammel er du?

  How do you say...?

  hvordan sier du ----?

  talented

  talent

  13

  tretten

  14

  fjorten

  16

  seksten

  19

  nittende

  i love you

  Jeg elsker deg

  thanks

  takk

  no problem

  Ikk noe problem

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature