New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • han er snill

  he is kind

  mitt navn er

  my name is

  hvordan har du det

  how are you

  jeg har det bra

  i'm good

  takk tusen takk

  thank you very much

  dritkult

  wicked cool

  kanskje

  maybe

  vær så snill

  please

  unnskyld

  excuse me

  hjelp meg

  help me

  ingen årsak

  youre welcome

  vær så god

  you're welcome

  snakker man engelsk her?

  Does anyone speak english here?

  jeg snakker bare engelsk.

  I speak only english.

  fransk

  french

  tysk

  german

  spansk

  spanish

  italiensk

  italian

  jeg kan litt tysk.

  I speak a little german.

  gul

  yellow

  åtte

  eight

  jeg er amerikansk borger

  I am an american citizen

  jeg forstår ikke

  I do not understand

  å gjenta

  repeat

  og skriv det ned

  write it down

  en gang til

  once more

  adressen

  the address

  datoen

  the date

  nummeret

  the number

  klokka

  the time

  tiden

  time

  hva er klokka?

  what time is it?

  jeg har god tid

  I have plenty of time

  jeg har det moro

  I'm having a good time

  hvordan sier de

  how do you say

  hva heter dette på

  what is this called in

  min adresse er

  my address is

  post adresse

  mailing address

  snakk langsommere

  speak more slowly

  hva ønsker de?

  what do you wish?

  hvor er?

  where is?

  vent et øyeblikk

  wait a moment

  hvor mye koster det?

  how much is it?

  den er gammel

  it is old

  det er alt

  that is all

  det er ikke alt

  that is not all

  det er bra

  it is all right

  det er ikke bra

  it is not all right

  hvorfor

  why

  hvordan

  how

  hvor langt

  how far

  hvor lenge

  how long

  foruten

  without

  foran

  in front of

  bak

  behind

  ved siden av

  beside

  innafor

  inside

  utafor

  outside

  noenting

  something

  ingenting

  nothing

  flere

  several/more

  nok

  enough

  for mye

  too much

  flest

  most

  mange

  many

  flest

  most

  litt

  a little

  mindre

  less

  minst

  least

  bedre

  better

  bedre enn

  better than

  dårlig

  bad

  verre

  worse

  verre enn

  worse than

  igjen

  again

  også

  also

  jeg også

  me too

  straks

  immediately

  snart

  soon

  så snart som mulig

  as soon as possible

  senere

  later

  langsome

  slowly

  langsommere

  slower

  fort

  quickly

  fortere

  faster

  kom hit

  come here

  kom inn

  come in

  det er tidlig

  it is early

  det er sent

  it is late

  menn/herrer

  mens room

  kvinner/damer

  ladies room

  jeg er varm

  i am warm

  jeg fryser

  i am cold

  jeg er sulten

  i am hungry

  tørst

  thirsty

  søvnig

  sleepy

  jeg har det travelt

  i am in a hurry

  jeg er opptatt

  i am busy

  trett

  tired

  jeg har det gått meg bort

  i am lost

  jeg søker

  i am looking for

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature