Norwegian vocabulary set related to government, legal system, labour unions, ect. Please let me know if you see any mistakes or duplicates.

New

Long-Term Learning

Learn efficiently and remember over time.

Start Long-Term Learning

Get personalized study reminders at intervals optimized for better retention.
Track your progress on this set by creating a folder
Or add to an existing folder

Add this set to a folder

 • grunnholdning/en

  ideological basis, basic attitude

  tillitsvaglt/en

  elected representative

  tillitsverv/et

  elected position (position of confidence)

  å yte( -et)

  to provide (services)

  henholdvis

  respectively

  å bevilge (-et)

  to allocate

  i og med

  given (ie. given the situation....)

  å stå overfor

  to face

  førespøsel/en

  a request

  bistand/en

  aid

  å oppheve (-et)

  to overturn, to repeal

  sigende

  allegedly

  å overtale (-te)

  to persuade

  å favorisere (-te)

  to show favoritism

  løsrivelse/en

  succession

  å rive seg løs (rev, revet)

  to suceed

  å utvidde (-et)

  to expand

  å nedlagge veto (la, lagt)

  to veto

  lobbyvirksomhet/en

  lobbying

  u-hjelp

  development aid

  å liberalisere (-te)

  to liberalize

  å delegere (-te)

  to delegate

  å skrive under på

  to sign off on, to be in agreement

  offentlighet

  public/community/society

  å tiltale (-te)

  to charge (with a crime)
  to address (how you address someone

  å anklage

  to accuse

  den tiltate

  the accused

  i utgangspunkt

  initially, from the outset

  å innvilge (-et)

  to grant

  stønad

  economic support

  å gå ut

  to go public

  brudd på loven

  violation of the law

  stemmeberettiget

  eligible voter

  sorenskriver/en

  city court judge in the country

  framgang/en

  progress (see also: fremskritt)

  bemerkning/en

  a comment

  rettsoppgjør/et

  a trial

  enerett

  sole right

  kompromissvennlig politikk

  compromise friendly politics

  å motsi (sa, sagt)

  to contradict

  motsigelse/en

  contradiction

  Har stilt spørsmål ved

  Have asked the question

  å bearbeide (-et)

  to process, to work on

  å utarbeide (-et)

  to create, devlop, prepare

  å avsette (satte, satt)/ å sette av

  to set aside
  to remove from office

  sivil ulydighet

  civil disobedience

  å gjenreise (-te)

  to restore

  kampanje/en

  a campaign

  fagforening/en

  a lavour union

  sysselsetting/en

  employment

  falskhet/en

  a falsehood

  makthaver/en

  person in power

  et gode

  a benefit, bonus, extra (fordel)

  å flastslå/å slå fast (slo, slått)

  to establish as true

  tilstrekkelig

  adequately/adequate

  rekruttering/en

  recruiting

  samhold/et

  unity

  standspunkt/et

  stance

  intensjon/en

  an intention

  aktør/en

  participant

  å streike (-et)

  to strike

  arrestordre/en

  an arrest warrent

  å fronte (-et)

  to spearhead, to font (an issue)

  dagsorden/en

  an agenda

  straffbar

  criminal

  å forplikte (-et) seg

  to commit oneself

  å pågripe (grep, grepet)

  to arrest

  kabinettspørsmål

  "vote for this/do this or we leave"

  å sone (-et)

  to serve one's time

  å forvalte (-et)

  to administrate

  forvaltning/en

  gov't administration

  avskjed

  forced resignation

  menneskerettighetserklaring/en

  human rights declaration

  å slippe til (slapp, sluppet)

  to get access to (if you are allowed)

  sigende

  allegedly

  kontinuitet/en

  continutity

  å yte (-et)

  to provide svcs

  å stå overfor

  to face

  bistand/en

  aid

  å pålegge (la, lagt)

  to impose

  ikke desto mindre

  none the less

  å bevilge (-et)

  to allocate

  å forflytte (-et)

  to reassign
  to migrate (work)

  å tre i kraft (trådte, trådt)

  to enter into force

  å motvirke (-et)

  to counteract

  tildeling/en

  allocation

  å utstede (-te)

  to issue

  straffrettslig

  under the penal code

  å utlevere (-te)

  to hand out
  to disclose

  å begå (gikk, gått)

  to commit (a crime, suicide, ect)

  å slippe opp for

  to run out of

  landsomfattende

  includes the entirety of a country/comprehensive

  å fatte om/å omfatte

  to encompass

  hovedoppgjør/et

  main salary negotiation between unions and state

  å imøtekomme (kom, kommet)

  to meet terms, to agree to

  forhør/et

  interrogation

  omfang/et

  scope of responsibility

  statsborgerskap/et

  citizenship

  plikt/en

  a duty

  å plikte(-et)

  to be obligated to

  arbeidsledigheten

  unemployment

  asyl/et

  asylum

  beskyttelsen

  protection

  borgere

  citizens

  å være med på

  to take part in

  å ta opp en sak med
  å diskutere (-te) en sak

  to discuss

  likestilling

  gender equality

  ombut/et

  ombudsman

  å bli stilt for retten

  to be brought to trial

  å bryte med (brøt, brutt)

  to break with

  urbefolknignen/en

  indigenous population

  å beslutte (-et)
  å bestemme (-te)

  to decide (2)

  besluttning/en
  bestemmelse/en

  a decision (2)

  å styre (-et)

  to rule, to control

  å få i oppdrag

  to be tasked with

  satsingsoområde/et

  investment area

  tilsyn

  supervision

  å knytte bånd til

  to band with

  å praktisere(-te)

  to practice (law, medicine, ect)

  når det gjelder

  when it applies

  å gjelde (glaldt, gjeldt)

  to apply to
  to be in force

  grunnlov/en
  konstitusjon/en

  constitution (2)

  domstol/en

  the court

  å tiltre (tiltrådte, tiltrådt)

  to second (a motion)
  to begin a new job

  i utlandet

  in foreign countries

  å støtte (-et)

  to support (financially)

  parlamentarisme/en

  parlimentarism

  å utheve (-et)

  to highlight, to emphasize

  dommer/en

  a judge

  å dømme(-te)

  to judge

  skjema/et

  form

  familiegjenforening

  family reunification

  grense/en

  border

  å undersøke (-te)

  to investigate

  å utpeke (-te)

  to designate

  å tilkale (-te)

  to notify/to call

  å sette seg inn

  to read up on

  bedrift/en

  a business

  Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

  Having trouble? Click here for help.

  We can’t access your microphone!

  Click the icon above to update your browser permissions above and try again

  Example:

  Reload the page to try again!

  Reload

  Press Cmd-0 to reset your zoom

  Press Ctrl-0 to reset your zoom

  It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

  Please upgrade Flash or install Chrome
  to use Voice Recording.

  For more help, see our troubleshooting page.

  Your microphone is muted

  For help fixing this issue, see this FAQ.

  Star this term

  You can study starred terms together

  NEW! Voice Recording

  This is a Plus feature