NAME

Question types


Start with


Question limit

of 92 available terms

Print test

89 Matching questions

 1. to say
 2. to find
 3. to fetch, bring
 4. to forget
 5. to open
 6. to be found, exist
 7. to live
 8. to send
 9. to use
 10. to think, intend
 11. to be named
 12. to begin
 13. to wish, desire
 14. to be in force, apply
 15. to set, place
 16. to see
 17. to have to
 18. to decide
 19. to sit
 20. to read, study
 21. to pay
 22. to drink
 23. to be able to
 24. to keep, hold
 25. to go, walk
 26. to write
 27. to have
 28. to learn, teach
 29. to lie
 30. to resemble
 31. to ask
 32. to bear, carry
 33. to purchase
 34. to meet, hit
 35. to get, receive
 36. to should
 37. to act, shop, deal with
 38. to happen
 39. to drag, pull
 40. to cost
 41. to hear
 42. to hit, strike
 43. to seem, think
 44. to allow, let
 45. to do
 46. to bring
 47. to show
 48. to fight
 49. to know (person, place)
 50. to like
 51. to try
 52. to sell
 53. to make
 54. to lay, place
 55. to work
 56. to give
 57. to drive
 58. to tell
 59. to take
 60. to visit
 61. to remain, become
 62. to divide, share
 63. to come
 64. to believe
 65. to kill
 66. to wait, expect
 67. to know (fact)
 68. to stand
 69. to meet
 70. to enjoy, thrive
 71. to interest
 72. to seek
 73. to run
 74. to operate, run
 75. to announce, report
 76. to own
 77. to want to
 78. to die
 79. to think, be of the opinion
 80. to fall
 81. to help
 82. to be
 83. to remember
 84. to prefer
 85. to explain
 86. to dwell
 87. to understand
 88. to travel, raise
 89. to sleep
 1. a å trives, trives, trivdes, har trives
 2. b å gjøre, gjør, gjorde, har gjort
 3. c å selge, selger, solgte, har solgt
 4. d å huske, husker, husket, har husket
 5. e å holde, holder, holdt, har holdt
 6. f å møte, møter, møtte, har møtt
 7. g å vente, venter, ventet, har ventet
 8. h å lese, leser, leste, har lest
 9. i å dele, deler, delte, har delt
 10. j å hende, hender, hendte, har hendt
 11. k å kunne, kan, kunne, har kunnet
 12. l å få, får, fikk, har fått
 13. m å åpne, åpner, åpnet, har åpnet
 14. n å si, sier, sa, har sagt
 15. o å komme, kommer, kom, har kommet
 16. p å hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet
 17. q å gå, går, gikk, har gått
 18. r å eie, eier, eide/åtte, har eid/har ått
 19. s å treffe, treffer, traff, har truffet
 20. t å fortelle, forteller, fortalte, har fortalt
 21. u å forstå, forstår, forstod, har forstått
 22. v å foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket
 23. w å drikke, drikker, drakk, har drukket
 24. x å forklare, forklarer, forklarte, har forklart
 25. y å drive, driver, drev/dreiv, har drevet
 26. z å likne, likner, liknet, har liknet
 27. aa å handle, handler, handlet, har handlet
 28. ab å finnes, finnes, fantes, har fantes
 29. ac å tro, tror, trodde, har trodd
 30. ad å hente, henter, hentet, har hendt
 31. ae å interessere, interesserer, interesserte, har interessert
 32. af å bestemme, bestemmer, bestemte, har bestemt
 33. ag å glemme, glemmer, glemte, har glemt
 34. ah å gi, gir, gav, har gitt
 35. ai løpe, løper, løp, har løpt
 36. aj å ville, vil, ville, har villet
 37. ak å betale, betaler, betalte, har betalt
 38. al å la, lar, lot, har latt
 39. am å slåss, slåss, sloss, har slåss
 40. an å bruke, bruker, brukte, har brukt
 41. ao å finne, finner, fant, har funnet
 42. ap å kjøre, kjører, kjørte, har kjørt
 43. aq å slå, slår, slo, har slått
 44. ar å sove, sover, sov, har sovet
 45. as å lære, lærer, lærte, har lært
 46. at å lage, lager, laget, har laget
 47. au å se, ser, så, har sett
 48. av å prøve, prøver, prøvde, har prøvd
 49. aw å ligge, ligger, lå, har ligget
 50. ax å sette, setter, satte, har satt
 51. ay å burde, bør, burde, burdet
 52. az å reise, reiser, reiste, har reist
 53. ba å falle, faller, falt, har falt
 54. bb å drepe, dreper, drepte, har drept
 55. bc å legge, legger, la, har lagt
 56. bd å leve, lever, levde, har levd
 57. be å spørre, spør, spurte, har spurt
 58. bf å begynne, begynner, begynte, har begynt
 59. bg å bo, bor, bodde, har bodd
 60. bh å bringe, bringer, brakte, har brakt
 61. bi å like, liker, likte, har likt
 62. bj å besøke, besøker, besøkte, har besøkt
 63. bk å sende, sender, sendte, har sendt
 64. bl å tenke, tenker, tenkte, har tenkt
 65. bm å kjøpe, kjøper, kjøpte, har kjøpt
 66. bn å høre, hører, hørte, har hørt
 67. bo å måtte, må, måtte, har måttet
 68. bp å melde, melder, meldte, har meldt
 69. bq å ha, har, hadde, har hatt
 70. br å mene, mener, mente, har ment
 71. bs å dø, dør, dødde/døde, har dødd
 72. bt å ta, tar, tok, har tatt
 73. bu å skrive, skriver, skrev, har skrevet
 74. bv å gjelde, gjelder, gjaldt/galdt, har gjeldt
 75. bw å være, er, var, har vært
 76. bx å bære, bærer, bar, har båret
 77. by å kjenne, kjenner, kjente, har kjent
 78. bz å sitte, sitter, satt, har sittet
 79. ca å jobbe, jobber, jobbet, har jobbet
 80. cb å stå, står, stod, har stått
 81. cc å hete, heter, het/hette, har hett
 82. cd å vise, viser, viste, har vist
 83. ce å vite, vet, visste, har visst
 84. cf å søke, søker, søkte, har søkt
 85. cg å ønske, ønsker, ønsket, har ønsket
 86. ch å synes, synes, syntes, har synes
 87. ci å dra/å drage, drar/drager, drog, har dradd/har dratt
 88. cj å bli, blir, ble/blei, har blitt
 89. ck å koste, koster, kostet, har kostet