NAME

Question types


Start with


Question limit

of 92 available terms

Print test

92 Multiple choice questions

 1. å eie, eier, eide/åtte, har eid/har ått
 2. å gjøre, gjør, gjorde, har gjort
 3. å kjøpe, kjøper, kjøpte, har kjøpt
 4. å holde, holder, holdt, har holdt
 5. å glemme, glemmer, glemte, har glemt
 6. å slå, slår, slo, har slått
 7. å reise, reiser, reiste, har reist
 8. å leve, lever, levde, har levd
 9. å ønske, ønsker, ønsket, har ønsket
 10. å skulle, skal, skulle, har skullet
 11. å dele, deler, delte, har delt
 12. å trives, trives, trivdes, har trives
 13. å høre, hører, hørte, har hørt
 14. å stå, står, stod, har stått
 15. å møte, møter, møtte, har møtt
 16. å gå, går, gikk, har gått
 17. å prøve, prøver, prøvde, har prøvd
 18. å drive, driver, drev/dreiv, har drevet
 19. å bringe, bringer, brakte, har brakt
 20. å forklare, forklarer, forklarte, har forklart
 21. å jobbe, jobber, jobbet, har jobbet
 22. å søke, søker, søkte, har søkt
 23. å åpne, åpner, åpnet, har åpnet
 24. å huske, husker, husket, har husket
 25. å lage, lager, laget, har laget
 26. å betale, betaler, betalte, har betalt
 27. å arbeide, arbeider, arbeidet, har arbeidet
 28. å melde, melder, meldte, har meldt
 29. å begynne, begynner, begynte, har begynt
 30. å mene, mener, mente, har ment
 31. å sove, sover, sov, har sovet
 32. å dø, dør, dødde/døde, har dødd
 33. å kjenne, kjenner, kjente, har kjent
 34. å se, ser, så, har sett
 35. å si, sier, sa, har sagt
 36. å slåss, slåss, sloss, har slåss
 37. å synes, synes, syntes, har synes
 38. å hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet
 39. å dra/å drage, drar/drager, drog, har dradd/har dratt
 40. å skje, skjer, skjedde, har skjedd
 41. å tenke, tenker, tenkte, har tenkt
 42. å skrive, skriver, skrev, har skrevet
 43. å drikke, drikker, drakk, har drukket
 44. å være, er, var, har vært
 45. å forstå, forstår, forstod, har forstått
 46. å drepe, dreper, drepte, har drept
 47. å vite, vet, visste, har visst
 48. å foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket
 49. å sende, sender, sendte, har sendt
 50. å vente, venter, ventet, har ventet
 51. å lære, lærer, lærte, har lært
 52. å legge, legger, la, har lagt
 53. å bruke, bruker, brukte, har brukt
 54. å hente, henter, hentet, har hendt
 55. å like, liker, likte, har likt
 56. å gi, gir, gav, har gitt
 57. å bo, bor, bodde, har bodd
 58. å ha, har, hadde, har hatt
 59. å bære, bærer, bar, har båret
 60. å handle, handler, handlet, har handlet
 61. å bestemme, bestemmer, bestemte, har bestemt
 62. å hete, heter, het/hette, har hett
 63. å vise, viser, viste, har vist
 64. å ligge, ligger, lå, har ligget
 65. å måtte, må, måtte, har måttet
 66. å la, lar, lot, har latt
 67. å finnes, finnes, fantes, har fantes
 68. å fortelle, forteller, fortalte, har fortalt
 69. å sette, setter, satte, har satt
 70. å koste, koster, kostet, har kostet
 71. å spørre, spør, spurte, har spurt
 72. å gjelde, gjelder, gjaldt/galdt, har gjeldt
 73. å burde, bør, burde, burdet
 74. å besøke, besøker, besøkte, har besøkt
 75. å kunne, kan, kunne, har kunnet
 76. å bli, blir, ble/blei, har blitt
 77. å sitte, sitter, satt, har sittet
 78. å tro, tror, trodde, har trodd
 79. å ville, vil, ville, har villet
 80. å hende, hender, hendte, har hendt
 81. å finne, finner, fant, har funnet
 82. å treffe, treffer, traff, har truffet
 83. å interessere, interesserer, interesserte, har interessert
 84. løpe, løper, løp, har løpt
 85. å kjøre, kjører, kjørte, har kjørt
 86. å ta, tar, tok, har tatt
 87. å få, får, fikk, har fått
 88. å lese, leser, leste, har lest
 89. å komme, kommer, kom, har kommet
 90. å likne, likner, liknet, har liknet
 91. å selge, selger, solgte, har solgt
 92. å falle, faller, falt, har falt