NAME

Question types


Start with


Question limit

of 92 available terms

Print test

92 True/False questions

 1. to believeå leve, lever, levde, har levd

        

 2. to wish, desireå ønske, ønsker, ønsket, har ønsket

        

 3. to divide, shareå ønske, ønsker, ønsket, har ønsket

        

 4. to tellå falle, faller, falt, har falt

        

 5. to visitå besøke, besøker, besøkte, har besøkt

        

 6. to shouldå vise, viser, viste, har vist

        

 7. to act, shop, deal withå sette, setter, satte, har satt

        

 8. to operate, runå drive, driver, drev/dreiv, har drevet

        

 9. to enjoy, thriveå trives, trives, trivdes, har trives

        

 10. to fetch, bringå hente, henter, hentet, har hendt

        

 11. to resembleå likne, likner, liknet, har liknet

        

 12. to think, be of the opinionå slå, slår, slo, har slått

        

 13. to seem, thinkå holde, holder, holdt, har holdt

        

 14. to sitå si, sier, sa, har sagt

        

 15. to useå bruke, bruker, brukte, har brukt

        

 16. to doå gjøre, gjør, gjorde, har gjort

        

 17. to workå jobbe, jobber, jobbet, har jobbet

        

 18. to ownløpe, løper, løp, har løpt

        

 19. to bringå bringe, bringer, brakte, har brakt

        

 20. to sellå fortelle, forteller, fortalte, har fortalt

        

 21. to liveå leve, lever, levde, har levd

        

 22. to learn, teachå legge, legger, la, har lagt

        

 23. to sayå betale, betaler, betalte, har betalt

        

 24. to findå finne, finner, fant, har funnet

        

 25. to beginå være, er, var, har vært

        

 26. to drinkå bringe, bringer, brakte, har brakt

        

 27. to happenå skje, skjer, skjedde, har skjedd

        

 28. to sleepå se, ser, så, har sett

        

 29. to be in force, applyå kunne, kan, kunne, har kunnet

        

 30. to takeå ta, tar, tok, har tatt

        

 31. to lieå like, liker, likte, har likt

        

 32. to dwellå bo, bor, bodde, har bodd

        

 33. to sendå selge, selger, solgte, har solgt

        

 34. to interestå interessere, interesserer, interesserte, har interessert

        

 35. to announce, reportå melde, melder, meldte, har meldt

        

 36. to bear, carryå bære, bærer, bar, har båret

        

 37. to read, studyå bære, bærer, bar, har båret

        

 38. to lay, placeå legge, legger, la, har lagt

        

 39. to drag, pullå bo, bor, bodde, har bodd

        

 40. to decideå begynne, begynner, begynte, har begynt

        

 41. to hit, strikeå få, får, fikk, har fått

        

 42. to fallå falle, faller, falt, har falt

        

 43. to costå komme, kommer, kom, har kommet

        

 44. to haveå ha, har, hadde, har hatt

        

 45. to killå drepe, dreper, drepte, har drept

        

 46. to giveå leve, lever, levde, har levd

        

 47. to know (person, place)å vite, vet, visste, har visst

        

 48. to happenå åpne, åpner, åpnet, har åpnet

        

 49. to wait, expectå vente, venter, ventet, har ventet

        

 50. to askå ligge, ligger, lå, har ligget

        

 51. to hearå hjelpe, hjelper, hjalp, har hjulpet

        

 52. to likeå ligge, ligger, lå, har ligget

        

 53. to understandå forstå, forstår, forstod, har forstått

        

 54. to preferå foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket

        

 55. to keep, holdå holde, holder, holdt, har holdt

        

 56. to set, placeå sette, setter, satte, har satt

        

 57. to meetå søke, søker, søkte, har søkt

        

 58. to showå vise, viser, viste, har vist

        

 59. to dieå dø, dør, dødde/døde, har dødd

        

 60. to purchaseå foretrekke, foretrekker, foretrakk, har foretrukket

        

 61. to meet, hitå møte, møter, møtte, har møtt

        

 62. to allow, letå glemme, glemmer, glemte, har glemt

        

 63. to be able toå måtte, må, måtte, har måttet

        

 64. to be found, existå finnes, finnes, fantes, har fantes

        

 65. to makeå lage, lager, laget, har laget

        

 66. to openå åpne, åpner, åpnet, har åpnet

        

 67. to travel, raiseå reise, reiser, reiste, har reist

        

 68. to remain, becomeå bli, blir, ble/blei, har blitt

        

 69. to explainå forklare, forklarer, forklarte, har forklart

        

 70. to tryå prøve, prøver, prøvde, har prøvd

        

 71. to payå betale, betaler, betalte, har betalt

        

 72. to standå stå, står, stod, har stått

        

 73. to shouldå burde, bør, burde, burdet

        

 74. to think, intendå vente, venter, ventet, har ventet

        

 75. to have toå måtte, må, måtte, har måttet

        

 76. to comeå koste, koster, kostet, har kostet

        

 77. to beå være, er, var, har vært

        

 78. to workå søke, søker, søkte, har søkt

        

 79. to fightå slåss, slåss, sloss, har slåss

        

 80. to want toå hende, hender, hendte, har hendt

        

 81. to helpå fortelle, forteller, fortalte, har fortalt

        

 82. to go, walkå gå, går, gikk, har gått

        

 83. to be namedå hete, heter, het/hette, har hett

        

 84. to forgetå glemme, glemmer, glemte, har glemt

        

 85. to seeå se, ser, så, har sett

        

 86. to runløpe, løper, løp, har løpt

        

 87. to writeå gi, gir, gav, har gitt

        

 88. to seekå sove, sover, sov, har sovet

        

 89. to rememberå likne, likner, liknet, har liknet

        

 90. to driveå drikke, drikker, drakk, har drukket

        

 91. to know (fact)å vite, vet, visste, har visst

        

 92. to get, receiveå slå, slår, slo, har slått