NAME

Question types


Start with


Question limit

of 26 available terms

Print test

26 True/False questions

 1. en tåa hand

        

 2. en halsa chin

        

 3. et ørean eye

        

 4. en legga back

        

 5. et knea knee

        

 6. et brysta chest, breast

        

 7. et låran ear

        

 8. en fota foot

        

 9. en arma arm

        

 10. en skuldera finger

        

 11. en pannea forehead

        

 12. et øyean eye

        

 13. en magea chin

        

 14. en fingera finger

        

 15. en hakea neck

        

 16. en ankela ankle

        

 17. en hånda hand

        

 18. et hodea head

        

 19. en negla nail

        

 20. et hjertea heart

        

 21. et ansikta face

        

 22. et beinan eye

        

 23. en nakkea chin

        

 24. en albua throat

        

 25. en rygga back

        

 26. en kroppa foot